Zarządzenie Nr 20/2006

Zarządzenie Nr  20/2006Rektora Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  24 maja 2006 roku


w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej


Na podstawie art. 66 ust. 2  pkt. 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z miejsc w okresie od dnia 1 lipca  do dnia 30 września każdego roku akademickiego w Domu Studenta „Fama” przy ul. Śląskiej 13 w Kielcach oraz w Domu Studenta „Melodia” przy ul. Śląskiej 15 w  Kielcach:

1) dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych odbywających praktyki, oraz dla studentów   rozpoczynających   rok akademicki 21 września   danego roku - 10 zł za dobę,
2) dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych  przebywających  1 dobę - 15 zł,  
3) dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych  przebywających powyżej 1 doby -13 zł za dobę,
4) dla studentów szkół wyższych skierowanych na praktyki zawodowe - 17 zł za dobę,
5) dla pracowników Uczelni – 16 zł za dobę,
6) dla osób nie będących pracownikami Uczelni, które realizują w Uczelni zajęcia     dydaktyczne lub wykonują w Uczelni pracę  naukową - 17 zł za dobę,
7) dla  studentów studiów niestacjonarnych - 17 zł za dobę, 
8) dla kandydatów na studia w Uczelni w okresie egzaminów wstępnych - 17 zł za dobę,
9) dla uczniów szkół podstawowych i średnich - 17 zł za dobę,
10) dla innych osób nie wymienionych w pkt 1 – 9   – 25 zł za dobę,
2. Osoby zajmujące same pokój 2-osobowy, płacą stawkę za 2 osoby.
3. Do opłat, o których mowa w ust.1 pkt 4-10 należy doliczyć podatek od towarów i usług według obowiązujących  przepisów.

§ 2.

1. Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z miejsc w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września każdego roku akademickiego w Domu Studenta „Odyseja” przy ul. Śląskiej 11A w Kielcach:

1) dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych odbywających praktyki, oraz studentów rozpoczynających rok akademicki 21 września  danego roku - 13 zł za dobę,
2) dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych przebywających  1 dobę - 17 zł,  
3) dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych przebywających powyżej 1 doby -15 zł za dobę,
4) dla studentów szkół wyższych skierowanych na praktyki zawodowe - 21 zł za dobę,
5) dla pracowników Uczelni - 21 zł za dobę,
6) dla osób nie będących pracownikami Uczelni, które realizują w Uczelni zajęcia  dydaktyczne lub wykonują w Uczelni pracę  naukową - 21 zł za dobę
7) dla  studentów studiów zaocznych - 21 zł za dobę 
8) dla kandydatów na studia w Uczelni w okresie egzaminów wstępnych - 21 zł za dobę
9) dla uczniów szkół podstawowych i średnich - 21 zł za dobę
10) dla innych osób nie wymienionych w pkt 1 – 9 –  30 zł za dobę
2. Przepis § 1 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 3.

1. Przy zakwaterowaniu powyżej 7 dni w domach studenckich, zorganizowanych grup co najmniej 10 osób, o których mowa w § 1 pkt 10 oraz  § 2 pkt 10  dopuszcza  możliwość negocjacji cen.
2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 dolna granica ceny wynosi 13 zł od osoby za dobę.
3. Negocjacje o których mowa ust. 1 prowadzi kierownik Działu Spraw Studenckich, a decyzję w przedmiocie ostatecznej ceny  podejmuje prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich.
4. Zakwaterowanie na zasadach, o których mowa w ust 1-3 nie może przekraczać 14 dni.

§ 4.

Przy zakwaterowaniu danej osoby w domach studenckich, o których mowa w § § 1 i 2  powyżej 14 dni, kanclerz Uczelni  zawiera umowę, której wzór stanowi złącznik do niniejszego zarządzenia.

   
§ 5.

Skierowanie  do zakwaterowania wystawia Dział  Spraw Studenckich. 


 § 6.

Z dniem 30 czerwca 2006 roku traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 17/2005  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im.  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 maja 2005  roku w sprawie opłat za wynajem miejsc w domach studenckich w okresie wakacji letnich.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 roku.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


Załącznik do zarządzenia - umowa najmu-  dostępny w wersji zarządzenia w formacie pdf.

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:26:45

Liczba wyświetleń strony: 10205

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka