zmienione zarządzeniem nr 55/2013

Zarządzenie Nr   37/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 7 września  2006 roku

 


w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Akademickie Biuro Karier Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zasad działania tej jednostki


Na podstawie art. 66 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 2 ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 ze zm.) oraz  uchwały Nr 7/2006 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  w Uczelni Akademickiego Biura Karier, zarządzam,  co następuje:
 

§ 1

Tworzy się ogólnouczelnianą jednostkę  organizacyjną pod nazwą  Akademickie Biuro Karier Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 2

Wprowadza się regulamin Akademickiego Biura Karier Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, regulujący zasady działania tej jednostki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 


Regulamin Akademickiego Biura Karier
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


Nazwa i miejsce  w strukturze organizacyjnej Uczelni


§ 1.

1. Akademickie Biuro Karier Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zwane w dalszej części regulaminu Akademickim Biurem Karier jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez rektora za zgodą Senatu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 ze zm.).
2. Akademickie Biuro Karier organizacyjnie i funkcjonalnie podlega prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich.

Cele działalności Akademickiego Biura Karier

§ 2.

1. Celem działalności Akademickiego Biura Karier jest prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych i aktualnych absolwentów Uczelni, w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, organizowanie szkoleń i kursów podnoszących  kwalifikacje zawodowe. 
2. Akademickie Biuro Karier pomaga  studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu  kariery zawodowej.

§ 3.

Z usług Akademickiego Biura Karier korzystają :
1) studenci i absolwenci Uczelni, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy,
2) pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na praktyki, staże i wolne miejsca pracy,
3) podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni weryfikujące dzięki danym uzyskanym z Akademickiego Biur Karier programy kształcenia przygotowujące do pracy w określonym zawodzie.

Zadania Akademickiego Biura Karier

§ 4.

Do zadań Akademickiego Biura Karier należy:
1) dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
2) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy oraz staży
3) dostarczanie właściwym jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji o możliwości odbywania przez studentów Uczelni praktyk zawodowych w zakładach pracy,
4) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
5) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
6) organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
7) organizacja targów pracy,
8) prezentacja studentom i absolwentom Uczelni przedsiębiorców, inicjatyw urzędów pracy, promowanie aktywności i przeciwdziałanie bezrobociu.
9) promocja studentów i absolwentów Uczelni  wśród pracodawców,
10) pośredniczenie w kontaktach pomiędzy pracodawcami a studentami,
11) projektowanie badań społecznych, analiza danych oraz sporządzanie raportów,
12) prowadzenie strony internetowej  Akademickiego Biura Karier oraz odpowiedniej tablicy informacyjnej,
13) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni w tym w szczególności:
a) poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń do wykonywania zawodu;
b) poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy;
c) udzielanie informacji o kursach, studiach podyplomowych, oraz stypendiach;
d) udzielanie informacji o procedurach rekrutacji pracowników danego pracodawcy.

 


 Zarządzanie Akademickim Biurem Karier

§ 5.

1. Akademickim Biurem Karier kieruje powołany przez rektora po przeprowadzeniu konkursu  kierownik Akademickiego Biura Karier.
2. Kierownikowi Akademickiego Biura Karier przysługuje dodatek funkcyjny do wynagrodzenia  na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
3. Do zadań kierownika Akademickiego Biura Karier należy w szczególności:
1) merytoryczny i organizacyjny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Akademickiego Biura Karier,
2) utrzymywanie stałego kontaktu z prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich,
3) utrzymywanie stałego kontaktu z władzami podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni,
4) współpraca z pracownikami zatrudnionymi w Uczelni  na stanowisku ds. praktyk zawodowych,
5) nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami,
6) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez potencjalnych pracodawców.
4. Pracownicy zatrudnieni w Akademickim Biurze Karier zobowiązani   są  w szczególności:
1) utrzymywanie stałego kontaktu z organami samorządu studenckiego,
2) dokonywanie analiz potrzeb studentów i absolwentów Uczelni związanych z rynkiem pracy,
3) utrzymywanie kontaktu z pracodawcami współpracującymi z Akademickim Biurem Karier,
4) dokonywanie analiz potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy,
5) utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami zrzeszającymi absolwentów Uczelni,
6) zbieranie i analiza informacji na temat organizowanych szkoleń, seminariów, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, planowania kariery,
7) utrzymywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami  oraz organizacjami szkoleniowymi,
8) wymiana informacji z agencjami pośrednictwa pracy,
9) udzielanie informacji  na temat szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego,
10)  planowanie i organizowanie szkoleń seminariów, warsztatów dla studentów oraz absolwentów z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
11) pozyskiwanie, gromadzenie i segregowanie informacji o targach pracy,
12) generowanie i przetwarzanie informacji  o rynku pracy na potrzeby analizy i projektowania danego biura karier,
13) budowanie i zarządzanie bazami danych pracodawców lub organizacji współpracujących  z Akademickim Biurem Karier,
14) opieka nad stroną internetową Akademickiego Biura Karier oraz nad tablicami informacyjnymi.

 

Finansowanie Akademickiego Biura Karier

§ 6.

Podstawowymi źródłami finansowania działalności Akademickiego Biura Karier są:
1) dotacje Uczelni,
2) inne dotacje i granty,
3) przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej,
4) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
5) środki pochodzące od przedsiębiorców.

§ 7.

1. Gospodarka finansowa Akademickiego Biura Karier prowadzona jest na podstawie planu rzeczowo-finasowego Akademickiego Biura Karier będącego częścią planu rzeczowo-finasowego Uczelni.
2. Gospodarkę finansową w zakresie środków pieniężnych, o których mowa w § 7 realizuje kierownik Akademickiego Biura Karier  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy o finansach publicznych. Z zakresu tej działalności kierownik Akademickiego Biura Karier przedstawia prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich informację za okres roczny. 
3. Przyjęcie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Akademickiego Biura Karier kierownik potwierdza podpisem na odpowiednim dokumencie przedstawionym przez rektora.

 

Majątek Akademickiego Biura Karier

§ 8.

1. Akademickie Biuro Karier posiada dla własnych potrzeb wyodrębniony  majątek  stanowiący własność Uczelni.
2. Za majątek Akademickiego Biura Karier odpowiada kierownik.

§ 9.

Uczelnia  może zawrzeć ze starostą umowę przewidującą sfinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier w trybie przewidzianym w art. 39 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-09-13 08:04:58

Liczba wyświetleń strony: 10819

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka