traci moc na podstawie zarządzania 92/2015

 

Zarządzenie Nr  7/2006

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 10 lutego 2006 roku

 

 

w sprawie realizacji w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach projektów współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

 

 

            Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.     z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej, rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne  w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. U. UE L nr 161 poz. 1 z 1999 r.) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. U. UE L nr 63 poz.   21 z 2001 r), a także Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 podpisane dnia 14 października 2004 r. (M. P. z 2005 r. nr 23 poz. 342) oraz Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzeczypospolitą Polską, podpisane dnia 28 października 2004 r. (M. P. z 2005 r. nr 23 poz. 343) zarządza się, co następuje:

 

I.  Przepisy ogólne

 

§1

Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:

1)            „Uczelni” - należy przez to rozumieć:

Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

2)            „Funduszach" - należy przez to rozumieć wszelkie środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym :  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa (FIWR). Niniejsze zarządzenie dotyczy również wykorzystania środków finansowych pochodzących  z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Funduszu Spójności (FS),

3)            „jednostkach organizacyjnych Uczelni” - należy przez to rozumieć wydziały, jednostki międzywydziałowe i inne jednostki organizacyjne,

4)            „jednostkach uprawnionych Uczelni - należy przez to rozumieć jednostki posiadające zdolność do realizacji Projektu. Są nimi wydziały, jednostki międzywydziałowe oraz jednostki administracyjne po otrzymaniu akceptacji od właściwych organów Uczelni.

5)            „Kierowniku Projektu" - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną w formie pełnomocnictwa rektora do reprezentowania Uczelni wobec instytucji i osób w zakresie wynikającym z realizacji Projektu,

6)            „kosztach kwalifikowalnych" - należy przez to rozumieć wszelkie koszty poniesione w ramach realizacji Projektu, które zgodnie z wytycznymi dokumentów programowych, kwalifikują się do refundacji ze środków Funduszy,

7)            „kosztach niekwalifikowalnych" - należy przez to rozumieć wszelkie koszty poniesione   w ramach realizacji Projektu, które zgodnie z wytycznymi dokumentów programowych, niekwalifikują się do refundacji ze środków Funduszy,

8)            „okresie realizacji Projektu" - należy przez to rozumieć czas określony we wniosku na  dofinansowanie Projektu finansowanego z Funduszy, do chwili całkowitego rozliczenia rzeczowego i finansowego Projektu oraz złożenia sprawozdań i raportów końcowych,

9)             „prefinansowaniu" - należy przez to rozumieć konieczność przejściowego sfinansowania całości lub części wydatków na realizację Projektu ze środków własnych beneficjenta, wynikającą z zasady okresowej refundacji wydatków, obowiązującej w ramach niektórych Funduszy,

10)         „Projekcie" - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia Uczelni współfinansowane ze źródeł określonych powyżej, realizowane w oparciu o niniejsze zarządzenie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach, dokumentach programowych oraz instrukcjach właściwych organów Unii Europejskiej i instytucji krajowych odpowiedzialnych za ich wdrażanie,

11)         „Projekcie partnerskim" - należy przez to rozumieć wspólny Projekt jednostek organizacyjnych Uczelni i innych podmiotów  tworzących partnerstwo powołane w celu opracowania i realizacji określonego Projektu zgłaszanego do finansowania z Funduszy. Ilekroć mowa w niniejszym zarządzeniu bez bliższego określenia o Projekcie, należy również rozumieć Projekt partnerski.

12)         „wkładzie własnym" - należy przez to rozumieć nakłady finansowo - rzeczowe pozostające w dyspozycji  jednostki organizacyjnej Uczelni, za pomocą których zgodnie ze szczegółowymi zasadami Funduszy - beneficjent jest zobowiązany współrealizować Projekt,

13)         „Zespole Projektowym" - należy przez to rozumieć grupę osób powołanych przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej albo kierownika jednostki administracji realizującej Projekt finansowany z Funduszy, w celu należytego jego realizacji.

 

§ 2

 

1.       Projekty realizowane są przez uprawnione jednostki Uczelni.

2.       Czynności związane z realizacją danego Projektu wykonują pracownicy jednostki uprawnionej Uczelni  (osoby zainteresowane) zgodnie z poleceniem służbowym przełożonego lub samodzielnie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przedmiotowego zarządzenia.

3.       Koszt przygotowania i wydania zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu ponosi jednostka organizacyjna realizująca projekt.

4.       Uprawnione do realizacji projektów jednostki ponoszą pełną odpowiedzialność finansową z tytułu realizacji projektów.

5.       Funkcje Kierownika projektu oraz członka Zespołu Projektowego nie może pełnić:

1)      dziekan,

2)      kierownik jednostki międzywydziałowej,

3)      kierownik jednostki administracji,

4)      kierownik innego Projektu.

 

 

§ 3

 

1.       Jednostką administracyjną działającą w celu pozyskania dla Uczelni środków z Funduszy jest Biuro Programów Międzynarodowych podległe bezpośrednio rektorowi.

2.       Biuro Programów Międzynarodowych koordynuje w Uczelni sprawy związane z Projektami oraz Projektami partnerskimi. 

3.       W celu pozyskania środków z Funduszy  Biuro Programów Międzynarodowych zbiera informacje o Programach oraz Programach partnerskich i przekazuje je w formie pisemnej propozycji odpowiedniej jednostce organizacyjnej Uczelni, w  zakresie której działania  mieści się  dane przedsięwzięcie.

4.       Pracownicy Uczelni  mogą samodzielnie zbierać informacje, o których mowa w ust. 3. Uzyskane informacje pracownicy przekazują do Biura Programów Międzynarodowych. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

II. Postępowanie w przedmiocie wszczęcia realizacji Projektu lub Projektu partnerskiego

 

§ 4

 

1.       Wnioski o dofinansowanie Projektu zainteresowane osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych Uczelni opracowują zgodnie z zasadami przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym.

2.       Szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia wniosku o dofinansowanie konkretnego Projektu dostarcza Biuro Programów Międzynarodowych.

 

§ 5

 

1.        Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu osoba sporządzająca wniosek ma obowiązek powiadomienia o jego treści dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej albo kierownika jednostki administracji i uzyskania jego zgody w zakresie realizacji danego przedsięwzięcia. Niezależnie od zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim  dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej albo kierownik jednostki administracji składa pisemne oświadczenie o posiadaniu i przeznaczeniu wystarczających środków finansowych w celu pokrycia:

1)      wkładu własnego, w przypadku Projektu, w którym zgodnie z zasadami Funduszy konieczne jest zagwarantowanie pokrycia części kosztów kwalifikowalnych Projektu,

2)      kosztów prefinansowania Projektu, w sytuacji w której zgodnie z zasadami Funduszy poniesione przez Projektodawcę wydatki są refundowane.

3)      kosztów niekwalifikowalnych niezbędnych do realizacji  Projektu.

2.        Pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie opiniuje kwestor w zakresie możliwości finansowej  realizowania Projektu. Kwestor sporządza opinię w terminie 7 dni od dnia przedłożenia oświadczenia.

3.        W przypadku, gdy jednostka organizacyjna Uczelni nie dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi do pokrycia wkładu własnego i prefinansowania Projektu, może  zwrócić się   z wnioskiem do Senatu Uczelni o przyznanie pomocy finansowej od innych  jednostek organizacyjnych Uczelni.

4.        W przypadku Projektów, w których wymagane jest potwierdzenie przez organ kolegialny Projektodawcy dysponowania i przeznaczenia środków finansowych wystarczających do zapewnienia płynności finansowej Projektu, Senat Uczelni, na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej albo kierownika jednostki administracji, podejmuje uchwałę intencyjną określającą wysokość wkładu finansowego na zadanie.

 

§ 6

 

Osoba zainteresowana po uzyskaniu:

1)      zgody oraz oświadczenia dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej albo kierownika jednostki administracji o środkach finansowych,

2)      opinii kwestora w zakresie możliwości finansowej  do realizowania projektu,

3)      w wypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4 po podjęciu uchwały przez Senat Uczelni,

przedkłada w Biurze Programów Międzynarodowych wniosek o dofinansowanie Projektu lub Projektu partnerskiego w celu sprawdzenia formalnej poprawności i kompletności wniosku.

 

§ 7

 

1.       Po weryfikacji formalnej poprawności i kompletności wniosku o dofinansowanie Projektu, Biuro Programów Międzynarodowych przedkłada rektorowi dany wniosek. Biuro Programów Międzynarodowych przedkłada rektorowi wraz wnioskiem niezbędną dokumentację  oraz własną opinię o celowości i możliwości realizacji  Projektu.

2.       W wypadku uzyskania zgody rektora na realizację danego Projektu Biuro Programów Międzynarodowych przekazuje podpisany wniosek osobie zainteresowanej.

3.       W wypadku braku  zgody rektora na realizację danego Projektu wniosek pozostawia się  bez dalszego biegu.

4.       Wnioski o dofinansowanie Projektu podlegają ewidencji w Biurze Programów Międzynarodowych.

 

§ 8

 

O ocenie wniosku dokonanej przez właściwy podmiot należy powiadomić Biuro Programów Międzynarodowych w formie pisemnej w terminie nieprzekraczającym 5 dni od jej uzyskania. W przypadku oceny pozytywnej należy dodatkowo przekazać decyzję z właściwego podmiotu wraz z oceną Projektu lub Projektu partnerskiego.

 

§ 9

 

Umowę w sprawie dofinansowania Projektu, formularz przystąpienia do kontraktu albo umowę konsorcjum podpisuje Rektor po weryfikacji pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego.

 

§ 10

 

Biuro Programów Międzynarodowych dokonuje rejestracji Projektu lub Projektu Partnerskiego.

 

 

III.             Realizacja Projektu lub Projektu partnerskiego

 

§ 11

 

1.        Kierownika Projektu, odpowiedzialnego za merytoryczną, finansową i organizacyjną realizację Projektu zgodną z warunkami zawartymi w Projekcie oraz z obowiązującym  prawem  powołuje rektor. Powołując osobę na kierownika projektu, rektor udziela stosownego pełnomocnictwa określając jego przedmiot i zakres. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.

2.        Kierownik Projektu powoływany jest przez rektora spośród pracowników Uczelni zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz na podstawie mianowania.

 

§ 12

 

1.        Na wniosek Kierownika Projektu w uzgodnieniu z Biurem Programów Międzynarodowych dziekan wydziału realizującego Projekt lub kierownik jednostki międzywydziałowej albo kierownik jednostki administracji powołuje Zespół Projektowy.

2.        Zespół Projektowy współpracuje z innymi jednostkami Uczelni, a w szczególności z Biurem Programów Międzynarodowych , w celu prawidłowej realizacji Projektu.

3.        Zespół Projektowy powoływany jest na okres realizacji Projektu.

 

§ 13

 

Kierownik Projektu zobowiązany jest do:

 

1)      nadzorowania  poprawności wykonania Projektu,  a w szczególności działań projektowych,

2)      kontaktów z  właściwymi instytucjami, w celu odpowiedniej realizacji Projektu, 

3)      opracowania i złożenia w Biurze Programów Międzynarodowych harmonogramu realizacji Projektu wraz z określeniem zadań dla członków Zespołu Projektowego,

4)      gromadzenia i przechowywania oryginałów umowy o dofinansowanie Projektu i innych dokumentów związanych z jego realizacją z zastrzeżeniem § 25, 

5)      podziału zadań, ustalenia zakresu współpracy oraz określenie kompetencji i obowiązków  członków Zespołu Projektowego, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z dokumentów programowych danego Projektu oraz specyfiką realizowanego Projektu, a także procedurą dotyczącą danego funduszu, 

6)      nadzorowania pracy członków Zespołu Projektowego,

7)      zwoływania spotkań roboczych Zespołu Projektowego - w miarę potrzeb,

8)      monitorowania realizacji Projektu i informowania Biura Programów Międzynarodowych o nieprawidłowościach związanych z realizacją Projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg,

9)      kontroli miesięcznych kart czasu pracy  osób realizujących Projekt,

10)   sporządzenia sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego z realizacji Projektu w terminie przewidzianym w umowie  o finansowanie Projektu i przedstawienia go w Biurze Programów Międzynarodowych,

11)   zlecania przeprowadzenia audytu Projektu. Audyt winien być dokonywany przynajmniej raz w roku,  jeżeli okres realizacji Projektu jest dłuższy niż rok, a jeżeli okres realizacji  Projektu jest krótszy niż rok, audyt winien być dokonywany przynajmniej raz. Audytu dokonuje audytor wewnętrzny Uczelni, a w przypadku gdy wytyczne programowe Projektu o tym stanowią, audytor wybrany przez Biuro Programów Międzynarodowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

12)   zapewnienia  promocji Projektu zgodnie z wytycznymi Projektu.

 

§ 14

 

Członkowie zespołu projektowego odpowiadają za merytoryczną realizację Projektu zgodnie z podziałem zadań i  w szczególności  zobowiązani  są do:

 

1)      dokumentowania wykonywanych czynności,

2)      sporządzania dokumentów związanych z realizacją Projektu przy zachowaniu obowiązujących terminów,

3)      przekazywania dokumentów związanych z realizacją Projektu do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów,

4)      wykonywania poleceń Kierownika Projektu związanych z jego realizacją.

 

§ 15

 

W zakresie realizacji Projektu lub Projektu partnerskiego Biuro Programów Międzynarodowych w szczególności zobowiązane jest do:

1)      kontroli sporządzanych dokumentów związanych z realizacją Projektu,

2)      kontroli terminowości czynności  podejmowanych przez Zespół Projektowy, zgodnie z przyjętym harmonogramem Projektu,

3)      kontroli formalnej wszelkich wydatków oraz rozliczeń dotyczące środków finansowych otrzymywanych na realizację Projektu,

4)      nadzorowania realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, przepisami powszechnie obowiązującymi w kraju oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Uczelni,

5)      systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania rektora o zaistniałych nieprawidłowościach,

6)      przekazywania dokumentacji do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, zgodnie z wytycznymi programowymi Projektu oraz niniejszym zarządzeniem w zakresie obiegu dokumentów,

7)      udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy w trakcie kontroli zewnętrznej dokonywanej w zakresie prawidłowości realizacji Projektu,

8)      analizy sprawozdania końcowego z realizacji Projektu i przedstawienie wniosków rektorowi.

 

 

 

§ 16

 

1.        Wynagrodzenia Kierownika Projektu oraz członków Zespołu Projektowego pokrywane są ze środków Projektu w zakresie przewidzianym przez wytyczne zawarte w dokumentach programowych  Projektu.

2.        Podstawą rozliczenia wynagrodzeń  są miesięczne karty czasu pracy. Miesięczne karty czasu pracy członka Zespołu Projektowego będącego pracownikiem Uczelni, zatwierdza Kierownik projektu, a miesięczne karty czasu pracy Kierownika Projektu zatwierdza właściwy dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej albo kierownik jednostki administracji.

3.        Pracownicy Uczelni pełniący funkcje Kierownika projektu oraz członka Zespołu Projektowego mogą otrzymywać miesięczne dodatki do wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez rektora w przypadku gdy:

1)      wytyczne zawarte w dokumentach programowych  Projektu o tym stanowią,

2)      zakres dokonywanych czynności nie pokrywa się lub przekracza obowiązki organizacyjne wykonywane przez pracownika Uczelni w ramach stosunku pracy,

3)      prowadzona jest dokumentacja czasu pracy dla każdej osoby w formie miesięcznych kart czasu pracy.

 

§ 17

 

1.        Jeżeli wytyczne zawarte w dokumentach programowych  Projektu o tym stanowią, do realizacji Projektu mogą być zatrudnione osoby spoza Uczelni wyłącznie  na czas określony związany z realizacją Projektu. Forma zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) musi być zgodna z wytycznymi Projektu, przy czym zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej jest dopuszczalne, gdy zakres wykonywanych czynności nie wypełnia znamion stosunku pracy, o których stanowi Kodeks pracy.

2.        Wysokość wynagrodzeń każdego pracownika musi być zgodna  z kalkulacją Projektu w tym zakresie. Dokumentowanie czasu pracy osoby zatrudnionej należy prowadzić w formie miesięcznych kart czasu pracy, które zatwierdza Kierownik Projektu.

 

IV.              Finanse Projektu lub Projektu partnerskiego

 

§ 18

 

1.        Dla każdego Projektu prowadzony jest wyodrębniony rachunek bankowy. Rachunek otwierany jest na wniosek Uczelni.

2.        Wydatkowanie środków finansowych na Projekt może nastąpić na zasadach określonych  w umowie o dofinansowanie Projektu.

3.        Wszystkie operacje finansowe dotyczące danego projektu realizowane są przez rachunek bankowy, o którym mowa ust.1.

4.        Ewidencjonowanie kosztów i wpływów z Projektu prowadzić należy na wyodrębnionych urządzeniach księgowych według zasad przewidzianych obowiązującymi przepisami, zwłaszcza  w ustawie o rachunkowości.

 

§ 19

 

Kierownik Projektu lub osoba przez niego wskazana, zobowiązana jest do uzgadniania wszystkich wydatków ponoszonych w ramach projektu z Biurem Programów Międzynarodowych.

 

§ 20

 

Dokumentowanie wszelkich wydatków oraz rozliczeń dotyczących środków finansowych otrzymywanych  na realizację Projektu, winno odbywać się  zgodne z obiegiem dokumentów księgowych obowiązującym w Uczelni, z zastrzeżeniem § 21.

 

 

§ 21

 

Realizacja płatności wynikających z Projektu odbywa się  w oparciu o złożone w Dziale Finansowym dokumenty (faktury, rachunki, umowy o pracę, delegacje itp.) poprawnie opisane, łącznie z informacją przypisującą dany wydatek do określonej kategorii wydatków Projektu, potwierdzone pod względem merytorycznym przez Kierownika i pod względem formalnym przez pracownika  Biura Programów Międzynarodowych.

 

§ 22

 

1.       Za prawidłowe kwalifikowanie wydatków odpowiedzialny jest Kierownik Projektu.

2.       Wydatki ponoszone na Projekt muszą być rzeczywiste, ekonomicznie uzasadnione i niezbędne do realizacji Projektu, udokumentowane zgodnie z przyjętymi na Uczelni zasadami księgowymi i poniesione w okresie realizacji Projektu.

§ 23

 

1.       Przy wykorzystaniu w Projekcie sprzętu Uczelni nie zamortyzowanego w 100%, którego amortyzacja została przewidziana w budżecie Projektu, sporządza się kartę czasu pracy sprzętu zawierającą:

1)      nazwę urządzenia,

2)      numer inwentarzowy urządzenia,

3)      czas wykorzystania sprzętu do Projektu.

2.       Karta czasu pracy sprzętu stanowi bieżący dokument projektu pozostający w aktach Projektu.

3.       Kierownik Projektu zobowiązany jest do przedłożenia Kwestorowi, a także w  Biurze Programów Międzynarodowych pisemnej informacji, jaka część amortyzacji została zaliczona w koszty Projektu i w jakim okresie obciąży Projekt.

 

V.                 Obieg dokumentów oraz  archiwizacja dokumentacji

 

§ 24

 

Dokumenty związane z realizacją Projektu powinny być składane we właściwych jednostkach organizacyjnych Uczelni wraz z ich tłumaczeniem na język polski, zgodnie z ustawą z dnia  7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.).

 

§ 25

 

1.   Ustala się następujący obieg i sposób przechowania dokumentacji Projektu:

1)      oryginały dokumentacji finansowej przechowuje się w Dziale Księgowości (na zasadzie wyodrębnionej księgowości),

2)      oryginały dokumentacji technicznej przechowuje się w Dziale Technicznym,

3)      oryginały dokumentacji przetargowej przechowuje się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

4)      oryginały innych dokumentów przechowuje się w jednostce organizacyjnej realizującej Projekt,

5)      kopie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem właściwej realizacji Projektu (zabezpieczenie umów) ewidencjonuje i przechowuje Dział Finansowy,

6)      jednostka realizująca Projekt zobowiązana jest przekazywać do Biura Programów Międzynarodowych kopie dokumentów sprawozdawczych przygotowywanych dla właściwych instytucji, w tym także korespondencji istotnej dla przebiegu realizacji Projektu.

2.       Przechowywanie dokumentacji Projektu musi być zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi dokumentach programowych oraz w umowie w sprawie finansowania danego Projektu.

3.       Jeżeli umowa w sprawie dofinansowania Projektu przewiduje inne warunki obiegu i przechowywania dokumentacji Projektu, jednostka organizacyjna realizująca Projekt zobowiązana jest je wypełnić.

§ 26

 

Pełną dokumentację należy przechowywać w jednostkach, o których mowa w § 25 przez okres  przewidziany w dokumentacji  Projektu. 

 

 

 

§ 27

 

Po zakończeniu realizacji  Projektu i zatwierdzeniu sprawozdania końcowego oryginały dokumentacji komisyjnie przekazywane są do Biura Programów Międzynarodowych i przechowywane przez okres przewidziany w umowie o dofinansowanie Projektu.

 

§ 28

 

Po okresie, o którym mowa w § 27 dokumentacja Projektu przekazywana jest do Archiwum Uczelni.

 

VI. Sankcje

 

§ 29

 

W przypadku niedopełnienia, bądź przekroczenia ustaleń niniejszego zarządzenia lub narażenia Uczelni na utratę dobrego imienia, rektor może nałożyć na jednostkę organizacyjną Uczelni, inicjatora, Kierownika Projektu lub inną osobę odpowiedzialną, sankcję zawieszenia prawa do udziału w innych Projektach lub Projektach Partnerskich na okres do lat trzech.

 

§ 30

 

W przypadku narażenia Uczelni na szkody rektor może nałożyć na inicjatora, Kierownika Projektu lub inną osobę odpowiedzialną, sankcje pieniężne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

VII. Przepisy końcowe

 

§ 31

 

1.        Osoby będące koordynatorami już realizowanych projektów zobowiązane są w terminie 14 dni od daty wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia dokonać rejestracji Projektu w Biurze Programów Międzynarodowych. W tym celu zobowiązane są przedłożyć stosowne dokumenty, w tym umowę w sprawie dofinansowania Projektu.

2.        Kierownicy projektów, których rozpoczęcie realizacji nastąpiło przed dniem wejścia w życie  niniejszego  zarządzenia, zobowiązani są dostosować   realizację danego Projektu  do przepisów tego zarządzenia, nie później niż  w terminie jednego miesiąca od daty wejścia w życie tego zarządzenia.

3.        W sytuacji, o której mowa w ust. 1 przepisów § 4-9 nie stosuje się.

 

§ 32

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-12-07 14:06:14

Liczba wyświetleń strony: 11833

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka