Zarządzenie Nr 12/2006

Zarządzenie Nr  12/2006


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 1 marca 2006 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 45/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 1 października 2004 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego.

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), oraz § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na wniosek Kanclerza, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2004 Rektora AŚ z dnia 1 października 2004 roku zmienionego zarządzeniem  Nr 22/2005 roku z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) biuro – od 3 do 4 pracowników”.

 

2)      w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) Biuro Programów Międzynarodowych”.

 

 

3)      dodaje się § 34a w brzmieniu:

 

„§ 34a. Do zakresu działania Biura Programów Międzynarodowych należy w szczególności:

1.      Pozyskiwanie dla Uczelni środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Funduszu Spójności itp.

2.     Koordynowanie w Uczelni  spraw związanych z projektami współfinansowanymi m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

3.     Zbieranie informacji o programach oraz programach partnerskich i przekazywanie ich w formie pisemnych propozycji odpowiedniej jednostce organizacyjnej Uczelni, w zakresie działania której mieści się dane przedsięwzięcie.

4.     Dostarczenie jednostkom organizacyjnym Uczelni opracowującym wnioski o dofinansowanie projektu niezbędnych danych wymaganych do wniosków.

5.     Sprawdzanie pod względem formalnym i kompletności wniosków o dofinansowanie projektów i przedkładanie ich rektorowi wraz z niezbędną dokumentacją oraz własną opinią o celowości i możliwości realizacji projektu.

6.      Ewidencjonowanie wniosków o dofinansowanie projektu oraz rejestrowanie projektów i projektów partnerskich.

7.       W zakresie realizacji konkretnego  projektu lub projektu partnerskiego:

1)      kontrolowanie sporządzonych dokumentów związanych z realizacją danego projektu,

2)      kontrolowanie terminowości czynności podejmowanych przez zespół projektowy, zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu,

3)      prowadzenie kontroli formalnej wszelkich wydatków oraz rozliczeń dotyczących środków finansowych otrzymywanych na realizację projektu,

4)      nadzorowanie realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi  przepisami Unii Europejskiej, przepisami powszechnie obowiązującymi w kraju oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Uczelni,

5)      systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz niezwłoczne informowanie rektora o zaistniałych nieprawidłowościach,

6)      przekazywanie dokumentacji do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, zgodnie z wytycznymi programowymi projektu oraz zarządzeniem w zakresie obiegu dokumentów,

7)      udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy w trakcie kontroli zewnętrznej dokonywanej w zakresie prawidłowości realizacji projektu,

8)      analizowanie sprawozdania końcowego z realizacji projektu i przedstawienie wniosków rektorowi.

8.       Potwierdzanie pod względem formalnym dokumentów finansowych składanych w celu realizacji płatności wynikających z projektu.

9.       Przyjmowanie od jednostki realizującej projekt kopii dokumentów sprawozdawczych przygotowywanych dla właściwych instytucji, w tym także korespondencji istotnej dla przebiegu realizacji projektu i sprawdzenie zgodności dokumentów z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów.

10.   Przechowywanie przez okres przewidziany w umowach o dofinansowanie projektu oryginałów dokumentacji, a po upływie okresu przewidzianego w umowie, przekazywanie jej do Archiwum Uczelni.

11.   Obsługa finansowa projektów i projektów partnerskich:

b)      prowadzenie dokumentacji finansowej określonej zawartymi umowami na realizację zadań w ramach środków pochodzących z odpowiednich  funduszy,

c)      opracowywanie harmonogramów wydatków wynikających z zawartych umów i sprawozdań z ich realizacji,

d)      dekretowanie i ewidencja dowodów księgowych związanych z projektami,

e)      monitorowanie płynności finansowej na rachunkach wydzielonych projektów i terminowego realizowania płatności.

 12. Obsługa Europejskiego Programu Socrates-Erasmus.

 

 

4)            W § 48 skreśla się w pkt. 27 i 28.

 

5)            W § 63 skreśla się w pkt. 26.

 

§ 2

 

W miejsce dotychczasowego załącznika  nr 2 wprowadza się nowy załącznik stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego AŚ dostępny w wersji zarządzenia PDF

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:21:06

Liczba wyświetleń strony: 10535

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka