Zarządzenie Nr 17/2006

Zarządzenie Nr  17/2006

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   27  kwietnia 2006 roku

 

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

            Na podstawie § 11 Regulaminu Studiów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1.  Rok akademicki 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2006 roku do dnia 30 września 2007 roku.
  2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.
  3. Ostatni semestr na studiach niestacjonarnych 2,5-letnich kończy się 18 lutego 2006 roku.

§ 2

 

1.        Rok akademicki na studiach stacjonarnych obejmuje:


zajęcia integracyjne dla studentów I roku

27.09.2006 – 29.09.2006

SEMESTR ZIMOWY

02.10.2006 – 18.02.2007

w tym:

 

zajęcia dydaktyczne

02.10.2006 – 22.12.2006

wakacje zimowe

23.12.2006 – 03.01.2007

zajęcia dydaktyczne c.d.

04.01.2007 – 23.01.2007

zimowa sesja egzaminacyjna

24.01.2007 – 06.02.2007

przerwa międzysemestralna

07.02.2007 – 11.02.2007

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

12.02.2007 – 18.02.2007

SEMESTR LETNI

19.02.2007 – 20.09.2007

w tym:

 

zajęcia dydaktyczne

19.02.2007 – 04.04.2007

wakacje wiosenne

05.04.2007 – 10.04.2007

zajęcia dydaktyczne c.d.

11.04.2007 – 15.06.2007

dni wolne od zajęć dydaktycznych

30.04.2007, 02.05.2007,04.05.2007, 08.06.2007

letnia sesja egzaminacyjna

16.06.2007 – 26.06.2007

wakacje letnie

27.06.2007 – 09.09.2007

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

10.09.2007 – 18.09.2007

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2006/2007

19.09.2007 – 26.09.2007

 

  §3

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 27 czerwca.

§ 4

  1. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 25 września 2006 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia  12  lutego 2007 roku.
  2. Szczegółowe programy nauczania poszczególnych przedmiotów i rodzajów zajęć, zawierające tematykę i wykaz literatury oraz formy i terminy egzekwowania stopnia opanowania treści programowych, winny być udostępnione studentom nie później niż w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru (roku studiów), w którym dane zajęcia są realizowane.
  3. Dokumentacja dotycząca organizacji zajęć (arkusze organizacyjne, karty obciążeń) winna być sporządzona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Za terminowe przygotowanie dokumentacji odpowiedzialni są dyrektorzy instytutów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renzmetryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:23:55

Liczba wyświetleń strony: 12301

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka