Zarządzenie Nr 30/2006

Zarządzenie Nr  30/2006

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego

z dnia 17 lipca  2006

 

w sprawie organizacji systemu punktów zaliczeniowych ECTS (European Credit Transfer System) w Uczelni

Na podstawie art. 66 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i § 37 Statusu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie Uchwały nr 41/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dnia 30 października 2003 r. wprowadzającej system punktów zaliczeniowych ECTS zarządza się , co następuje:


 

§ 1

Do obowiązków prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w zakresie realizacji w Uczelni systemu punktów zaliczeniowych ECTS jako uczelnianego koordynatora tego systemu należy:
1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu punktów zaliczeniowych w skali Uczelni, zgodnie z systemem ECTS;
2) przygotowanie części pakietu informacyjnego odnoszącej się do Uczelni;
3) koordynacja działań związanych z udostępnianiem uczelniom partnerskim pakietów informacyjnych;
4) aktualizowanie informacji dotyczących Uczelni zredagowanych wg zasad tworzenia pakietów informacyjnych ECTS;
5) uzgodnienia kontraktowe z Komisją Europejską oraz Krajową Agencją Programu Socrates  Erasmus w zakresie systemu ECTS.

§ 2

Do obowiązków prodziekana wydziału właściwego ds. dydaktycznych jako wydziałowego koordynatora ECTS należy:
1) nadzór nad procedurami związanymi z przypisaniem punktów ECTS przedmiotom realizowanym w ramach prowadzonych na wydziale kierunków studiów;
2) przygotowanie części pakietu informacyjnego odnoszącego się do wydziału;
3) promowanie systemu ECTS wśród studentów i pracowników wydziału;
4) koordynacja działań w zakresie nawiązania i kontynuacji współpracy z wydziałami innych uczelni;
5) koordynacja działań związanych z przygotowaniem i udostępnianiem uczelniom partnerskim pakietów informacyjnych;

§ 3

Do obowiązków wicedyrektora instytutu właściwego ds. dydaktycznych jako instytutowego  koordynatora ECTS należy:
1) przypisywanie punktów ECTS przedmiotom na danym kierunku studiów, zgodnie z zasadami określonymi przez radę wydziału oraz standardy kształcenia;
2) przygotowanie części pakietu informacyjnego odnoszącą się do danego kierunku studiów i udostępnionego w czasie przewidzianym regulaminem studiów;
3) promowanie systemu ECTS wśród studentów i pracowników instytutu;
4) podejmowanie działań w zakresie nawiązania współpracy międzyuczelnianej w zakresie danego kierunku studiów;
5) przygotowanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów w uczelniach partnerskich (wnioski, formularze zgłoszeniowe, porozumienia o programie zajęć, wykaz zaliczeń, itp.);
6) nadzór i odpowiedzialność związana ze zmianą miejsca studiowania przez studentów;
7) zapewnienie studentom przyjezdnym warunków umożliwiających włączenie się  w życie uczelni.


 

§ 4

W uzasadnionych przypadkach prorektor ds. dydaktycznych i studenckich na wniosek dziekana  lub dyrektora instytutu może do pełnienia funkcji odpowiednio wydziałowego lub instytutowego koordynatora ECTS wskazać nauczyciela akademickiego nie zajmującego stanowiska  prodziekana lub wicedyrektora instytutu.


 

§ 5


1. Dziekani wydziałów zobowiązani są udostępnić pakiety informacyjne potencjalnym partnerom instytucjonalnym oraz studentom i nauczycielom w uczelniach partnerskich zredagowanych zgodnie z zasadami tworzenia pakietów informacyjnych ECTS.
2. Warunki odbywania studiów poza macierzystą uczelnią zatwierdza dziekan wydziału na wniosek  instytutowego koordynatora ECTS.


§ 6

Porozumienia dwustronne z uczelniami zagranicznymi dotyczące wymiany studentów zawiera rektor.

§ 7

Zasady stosowania systemu punktów zaliczeniowych ECTS w procesie kształcenia studentów określa regulamin studiów Uczelni.

 

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  z dnia 16 lutego 2004 roku  w sprawie organizacji systemu punktów zaliczeniowych ECTS  w Uczelni.


§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                               z up. Rektora

 

                                                                                                    Prorektor
                                                                                  prof. dr hab. Mieczysław Poborski

metryczka

Wytworzył:Rektor prof. dr hab. Regina Renz
Data wytworzenia:2006-07-17
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 09:57:34

Liczba wyświetleń strony: 9698

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka