Zarządzenie Nr 36/2006

Zarządzenie Nr  36/2006


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  7 września 2006 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 45/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 1 października 2004 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego.

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 37 ust. 1 pkt 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na wniosek Kanclerza, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2004 Rektora AŚ z dnia 1 października 2004 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego zmienionego zarządzeniem Nr 22/2005 z dnia 31 maja 2005 roku, zarządzeniem Nr 74/2006 z dnia 8 grudnia 2005 roku oraz zarządzeniem Nr 12/2006 z dnia 1 marca 2006 roku

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)  W § 46  dodaje się pkt 9 o treści następującej:

 

„9) Współdziałanie z Akademickim Biurem Karier w zakresie odbywanych przez studentów Uczelni praktyk zawodowych w zakładach pracy.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:34:41

Liczba wyświetleń strony: 9585

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka