Zarządzenie Nr 40/2006

Zarządzenie Nr 40/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  9 października 2006 roku

w sprawie wykazu stanowisk w Uczelni, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych.


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm), § 37 ust.1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11 poz. 95 ze zm.), zarządza się co następuje:

      § 1

Określa się stanowiska w Uczelni, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową:

1. o klauzuli „POUFNE”

1) Rektor,
2) Prorektor ds. Ogólnych,
3) Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich,
4) Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
5) Prorektor ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim,
6) Dziekan Wydziału Humanistycznego,
7) Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji,
8) Dziekan Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego,
9) Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego,
10) Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu,
11) Dziekan Wydziału Nauk Społecznych (w Piotrkowie Tryb.),
12) Dziekan Wydziału Filologiczno – Historycznego ( w Piotrkowie Tryb.),
13) Dyrektor Biblioteki Głównej.
14) Kanclerz,
15) Zastępca Kanclerza ds. Technicznych,
16) Zastępca Kanclerza – Kwestor,
17) Kierownik Działu Kadr,
18) Kierownik Działu Nauczania,
19) Kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego,
20) Kierownik Kancelarii Tajnej,
21) Stanowisko ds. Obronnych,
22) Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
23) Radca Prawny,
24) Pełnomocnik Prorektora ds. Nauki, Dydaktyki i Współpracy z Zagranicą – filia w Piotrkowie Trybunalskim,
25) Dyrektor Filii,
26) Z-ca Kwestora AŚ ds. Filii,
27) Specjalista ds. kadrowych – filia Piotrków Trybunalski
28) Sekretariat Prorektora ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

2. o klauzuli „ZASTRZEŻONE”

1) Audytor.
2) Kierownik Archiwum.

      

§ 2

1. Wobec osób zajmujących wymienione w §1 stanowiska, zostaną przeprowadzone postępowania sprawdzające.
2. Postępowanie sprawdzające zwykłe w trybie ustawy z dnia  z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji  niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 95 ze zm.) na wniosek rektora przeprowadza Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 3/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku  w sprawie wykazu stanowisk w Uczelni, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:35:49

Liczba wyświetleń strony: 9711

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka