Zarządzenie Nr 53/2006

Zarządzenie Nr  53 /2006


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  4 grudnia  2006 roku


w sprawie regulaminu Uczelnianej  Sieci Komputerowej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.


Wprowadza się regulamin Uczelnianej  Sieci Komputerowej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do  niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 

 

Regulamin
Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 
I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin ustala zasięg oraz zasady funkcjonowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanej dalej USK.
2. Właścicielem USK jest Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zwana dalej Uczelnią.
3. USK korzysta z infrastruktury Miejskiej Sieci Komputerowej KielMAN na podstawie Porozumienia Środowiskowego z 1996 roku.
4. USK zarządzana jest przez Uczelniane Centrum Informatyczne, zwane dalej UCI, które odpowiada za jej eksploatację, merytoryczną stronę rozbudowy oraz za kontakty z jednostkami zewnętrznymi, współpracującymi z USK, w tym za kontakty z Miejską Siecią Komputerową KielMAN.
5. USK przeznaczona jest do:
1) umożliwienia dostępu do lokalnych i globalnych zasobów sieciowych;
2) przesyłania informacji i umożliwiania łączności;
3) wspierania procesów dydaktycznych i naukowych programów badawczych;
4) przedstawiania osiągnięć i możliwości Uczelni;
5) wspomagania zarządzania Uczelnią.


II. Struktura USK

§ 21. USK  działała w oparciu o normy i wymogi techniczne, określone w dokumencie – Normy i wymogi techniczne dla USK, dostępnym na stronach WWW UCI, zatwierdzanym  przez Kierownika UCI. USK tworzą:
1) sieć szkieletowa;
2) sieci lokalne;
3) zasoby;
4) administratorzy;
5) użytkownicy.
2. Sieć szkieletową stanowi  część USK  realizująca  połączenia pomiędzy wszystkimi sieciami lokalnymi i sieciami innych operatorów, składa się z warstw:
1) rdzeniowej – części sieci odpowiedzialna za  połączenie USK z sieciami innych operatorów oraz za komunikację pomiędzy budynkami Uczelni. Składa się z: urządzeń węzłowych (rutery, przełączniki, serwery dostępowe), sprzętu komunikacyjnego (modemy, konwertery) oraz mediów transmisyjnych (światłowody, łącza miedziane itp.).
2) dystrybucyjnej – części  sieci odpowiedzialnej za dostarczanie usług do budynków oraz połączenie z warstwą rdzeniową. Warstwa dystrybucyjna składa się z części szkieletowej okablowania strukturalnego budynków wraz z urządzeniami aktywnymi (przełączniki, koncentratory).
3) dostępowej – części  sieci odpowiedzialnej za przyłączenie sieci lokalnych. Warstwa dostępowa składa się z części dostępowej okablowania strukturalnego budynków wraz z urządzeniami dostępowymi (przełączniki, koncentratory).
3. Sieci lokalne –  sieci  zlokalizowane w zwartym obszarze (budynek, kondygnacja), stanowiące  odrębne domeny administrowania wydzielonych jednostek organizacyjnych Uczelni. Składają się z: urządzeń końcowych (komputery, terminale, drukarki), węzłów lokalnych (przełączniki, koncentratory) oraz dedykowanych im łączy fizycznych. Wirtualne Sieci Lokalne to logicznie wyodrębnione, w obszarze jednej lub kilku sieci lokalnych, sieci komputerowe stanowiące odrębne domeny administrowania, zrealizowane w oparciu o USK. Wirtualne Sieci Lokalne w niniejszym Regulaminie traktowane są jak sieci lokalne.
4. Zasoby – sprzęt, oprogramowanie, zbiory danych, zgromadzone na serwerach jednostek organizacyjnych lub centralnych serwerach uczelnianych, wraz z usługami sieciowymi je udostępniającymi.
5. Administratorzy – osoby odpowiedzialne za konfigurowanie i eksploatację urządzeń USK lub funkcjonowanie usług udostępniających zasoby. Administratorem USK jest UCI,  które przekazuje wybrane lub część swych uprawnień, kompetencji i odpowiedzialności w zakresie administrowania USK administratorom lokalnym.
6. Użytkownicy – wszystkie osoby (w tym pracownicy, doktoranci, studenci Uczelni), jednostki organizacyjne i organizacje społeczne działające w Uczelni, korzystające z komputerów lub innych urządzeń USK, niezależnie od ich lokalizacji i sposobu włączenia. Użytkownicy uczelniani mogą mieć przyznane konta, tj. zarejestrowane, chronione najczęściej za pomocą hasła, uprawnienia do określonych przez administratora zasobów, związane z użytkownikiem poprzez przyznaną mu nazwę użytkownika (identyfikator, login).

III. Administrowanie USK

§ 3

1. Nadzór nad prawidłową eksploatacją USK sprawuje UCI, które w szczególności:
1) administruje urządzeniami sieci szkieletowej USK;
2) zarządza wszystkimi punktami styku USK z sieciami zewnętrznymi;
3) administruje przyznanymi Uczelni zakresami adresów internetowych i prowadzi rejestr ich przydzielania administratorom sieci lokalnych;
4) zarządza tablicami rutingu w USK;
5) administruje domeną i serwerami DNS Uczelni oraz jest jedyną jednostką organizacyjną Uczelni upoważnioną do dokonywania rejestracji w systemie DNS adresów i domen USK;
6)  administruje centralnymi serwerami Uczelni; limity zasobów, przydzielanych na serwerach, określane są przez Kierownika UCI w zależności od możliwości sprzętowych i programowych USK w dokumencie – Limity zasobów, dostępnym na stronach WWW UCI.
2. Każde urządzenie włączone do USK powinno być w sposób widoczny oznaczone numerem inwentarzowym.
3. Każde zarządzalne urządzenie sieciowe (ruter, przełącznik), włączone do USK winno posiadać opis w postaci dokumentu - Karta urządzenia, sporządzony i przechowywany przez administratora tego urządzenia.
4. Wzór Karty urządzenia określa  Kierownik UCI. Wzór Karty urządzenia dostępny jest na stronach WWW UCI.
5. Uprawnionym do zmiany lokalizacji urządzenia wymienionego w ust. 3  jest jego administrator po uzgodnieniu z osobą za nie materialnie odpowiedzialną w danej jednostce Uczelni lub odpowiedzialną na podstawie rewersu.
6. Obowiązek zabezpieczenia urządzeń włączonych do USK przed fizycznym dostępem osób niepowołanych spoczywa na administracji budynku, w którym urządzenia te się znajdują.


IV. Administrowanie sieciami lokalnymi

§4

1. Włączenie sieci lokalnej do USK wymaga uprzedniego przedstawienia do akceptacji Kierownikowi UCI projektu realizacji i sposobu jej podłączenia. Projekt winien spełniać określone normy i wymogi techniczne dla USK, o których mowa w § 2 ust. 1. Kierownik UCI zatwierdza projekt, a następnie sprawdza zgodność wykonania z tym projektem. W przypadku niezgodności kierownik UCI ma prawo odmówić włączenia sieci lokalnej do USK.
2. Administratorem lokalnym winien być pracownik Uczelni, natomiast sieciami lokalnymi w osiedlu Domów Studenckich może administrować student, wyznaczony przez Kierownika Działu Spraw Studenckich.
3. Administratora lokalnego wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej, w której działa sieć lokalna, będąca w strukturze USK.
4. Wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej administrator lokalny zostaje zarejestrowany w UCI poprzez wypełnienie Formularza rejestracji administratora lokalnego. Odwołanie administratora lokalnego nastąpić może poprzez dokonanie właściwej adnotacji przez wnioskodawcę na Formularzu rejestracji  złożonym w UCI.
5. Wzór Formularza rejestracji administratora lokalnego określa  Kierownik UCI. Wzór formularza dostępny jest na stronach WWW UCI.
6. Kierownik UCI może wystąpić z wnioskiem do właściwego kierownika jednostki organizacyjnej o wyznaczenie nowego administratora lokalnego w przypadku, gdy aktualny administrator nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je niewłaściwie, przedstawiając stosowne wyjaśnienie w formie pisemnej.
7. Administrator lokalny:
1) administruje i zarządza podległą mu siecią komputerową;
2) modernizuje i rozbudowuje sieć lokalną w porozumieniu z UCI;
3) podłącza i odłącza urządzenia w sieci lokalnej;
4) informuje korzystających z sieci lokalnej o zasadach prawidłowej eksploatacji i o usługach dostępnych w sieci oraz o przysługujących im możliwościach jej wykorzystania;
5) przydziela adresy internetowe  z zakresu przyznanego przez UCI urządzeniom w podległej mu sieci lokalnej oraz prowadzi ich rejestr według obowiązującego w USK wzoru rejestru Ewidencja sieci. Wzór rejestru Ewidencja sieci  określa   Kierownik UCI. Wzór rejestru Ewidencja sieci  dostępny jest na stronach WWW UCI;
6) kontroluje w razie potrzeby prawidłowość działania i korzystania z usług w podległej mu sieci lokalnej;
7) odpowiada za prawidłową pracę lokalnej sieci komputerowej do styku z warstwą dostępową;
8) współpracuje z administracją budynku, w którym znajduje się dana sieć, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej i ciągłej pracy podległych mu urządzeń i systemów;
9) prowadzi dokumentację podległej mu sieci, w szczególności opracowuje i uaktualnia na bieżąco wykaz komputerów, urządzeń i usług sieciowych według rejestru Ewidencja sieci;
10) utrzymuje zapis podstawowych zdarzeń w systemach podległej mu sieci (systemowe rejestry zdarzeń);
11) zapewnia w razie uzasadnionej potrzeby możliwość przeprowadzenia kontroli prawidłowości eksploatacji podległej mu sieci oraz wgląd do prowadzonej przez niego dokumentacji oraz systemowych rejestrów zdarzeń przez osoby upoważnione na mocy decyzji przełożonego lub kierownika UCI, na podstawie przedłożonej pisemnej decyzji;
12) zobowiązany jest do ciągłej aktualizacji systemu bezpieczeństwa administrowanych sieci i komputerów oraz współpracy z UCI w zakresie merytorycznej obsługi sieci;
13) ma obowiązek niezwłocznie informować UCI o znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa administrowanej sieci i wykonywać zalecenia Kierownika UCI dotyczące jego poprawy;
14) ma prawo, zgodnie z obowiązującą procedurą odłączania i przyłączania zgodnie z § 13 odłączyć urządzenie komputerowe lub segment administrowanej przez siebie sieci lokalnej w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez użytkownika danego komputera lub segmentu.
8. Kierownik UCI może, zgodnie z obowiązującą procedurą odłączania i przyłączania, odłączyć sieć lokalną lub jej fragment od USK w przypadku:
1) podłączenia tej sieci do USK bez wymaganej zgody;
2) wykrycia działań pochodzących z tej sieci, które wpływają na poważne naruszenie stabilności działania USK a ich charakter lub skutek uniemożliwiają jednoznaczne zidentyfikowanie źródła pochodzenia zagrożenia;
3) naruszenia niniejszego Regulaminu, związanego z funkcjonowaniem sieci lokalnej.


V. Awarie i naprawy

§ 5

1. W przypadku konieczności planowego wyłączenia części USK w celu dokonania rozbudowy, naprawy, konserwacji lub rekonfiguracji, administrator odpowiedzialny za tę część USK powiadamia o tym fakcie UCI, właściwych administratorów lokalnych oraz użytkowników za pomocą dostępnych środków (poczta elektroniczna, WWW, telefon) co najmniej trzy dni wcześniej.
2. W przypadku konieczności wyłączenia części USK w celu usunięcia awarii, administrator USK powiadamia właściwego administratora lokalnego niezwłocznie.
3. Awarię sieci lokalnej zgłasza do UCI jej administrator. Przed zgłoszeniem awarii, administrator lokalny powinien wykonać testy zgodnie z Procedurą testową, określoną przez Kierownika UCI, posługując się dostarczoną przez UCI adresacją. Procedura testowa dostępna jest na stronach WWW UCI.
4. Wszystkie planowe i nieplanowe wyłączenia i awarie rejestrowane są w odpowiednim biuletynie elektronicznym, dostępnym na stronach WWW UCI. Stosowną informację do UCI zobowiązany jest przesłać właściwy administrator lokalny.


VI. Usługi sieciowe i serwisy informacyjne

§ 6

1. Ogólnodostępne serwisy informacyjne jednostek, umieszczane w USK, mogą zawierać wyłącznie informacje związane z działalnością statutową prowadzoną przez jednostkę organizacyjną, dydaktyką lub promocją Uczelni. Wszystkie publikowane treści muszą być zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i obyczajowymi.
2. Odpowiedzialność za treści zawarte w serwisie ponosi właściciel serwisu, którym jest kierownik jednostki organizacyjnej w przypadku serwisu jednostki lub osoba indywidualna w przypadku serwisu przez nią prowadzonego.
3. Uruchomienie w USK serwisu, który będzie widoczny poza siecią lokalną, następuje na podstawie Wniosku o udostępnienie zasobów przedkładanego przez zainteresowaną osobę. Decyzję w przedmiocie uruchomienia w USK serwisu, który będzie widoczny poza siecią lokalną, podejmuje kierownik UCI.
4. Wzór Wniosku o udostępnienie zasobów ustala Kierownik UCI. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dostępny jest na stronach WWW UCI.
5. Jednostka organizacyjna Uczelni, która uzyskała zgodę Kierownika UCI na uruchomienie w swoich sieciach lokalnych serwerów pocztowych i WWW ma prawo do zakładania kont swoim pracownikom, doktorantom i studentom na zasadach ogólnie obowiązujących w USK z uwzględnianiem zasad wskazanych w pkt 1)-3).
1) prawo do posiadania konta na administrowanym przez jednostkę organizacyjną serwerze wygasa odpowiednio z chwilą rozwiązania umowy o pracę z Uczelnią, ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów lub doktorantów;
2) administrator serwera ma obowiązek, po jego skutecznym zawiadomieniu, niezwłocznie usunąć konto osoby, o której mowa w punkcie 1);
3) w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody kierownika danej jednostki organizacyjnej prawo posiadania konta osoby, o której mowa w punkcie 1) może być przedłużone o 3 miesiące.
6. Kierownik UCI lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do skontrolowania stanu zabezpieczenia serwisu przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zgodności działania serwisu ze wskazanym we wniosku celem.
7. Kierownik UCI ma prawo zablokować dostęp do serwisu, zgodnie z obowiązującą procedurą odłączania i przyłączania, w przypadku:
1) gdy jego treści naruszają normy prawne lub obyczajowe;
2) nieuzyskania uprawnień niezbędnych do jego skontrolowania;
3) wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa lub stabilności działania USK, którego źródłem jest komputer, na którym dany serwis jest uruchomiony;
4) wykorzystywania danego komputera lub serwisu do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
5) udostępnienia serwisu bez wymaganej zgody.
8. Udostępnianie zasobów USK, zaprzestanie udostępniania lub ich ograniczanie nastąpić może na podstawie właściwie wypełnionego Wniosku o udostępnienie zasobów i wymaga zgody wydanej przez Kierownika UCI.


VII. Zasady korzystania z USK

§ 7

1. Użytkownik USK ma prawo do posiadania konta na centralnym serwerze Uczelni.
2. Konto jest zakładane i usuwane na wniosek użytkownika na podstawie decyzji Kierownika UCI.
3. Wzór Wniosku o założenie konta określa Kierownik UCI. Wzór Wniosku o założenie konta, dostępny jest na stronach WWW UCI.
4. Konto zakładane jest w terminie tygodnia od daty wpłynięcia wniosku do UCI.
5. Limity zasobów związanych z kontem określone są zgodnie z § 3 ust 1 pkt 6.
6. Użytkownik konta ponosi odpowiedzialność za sposób jego wykorzystywania.
7. Użytkownicy indywidualni mogą posiadać tylko jedno konto.
8. Administrator serwera ma prawo zablokować i usunąć konto indywidualne w przypadku podania nieprawdziwych danych po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanego, o ile to będzie możliwe.
9. W razie zmiany danych ewidencyjnych użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji w UCI.
10. Prawo do posiadania konta w przypadku pracowników wygasa z chwilą rozwiązania umowy o pracę z Uczelnią, zaś w przypadku doktorantów z chwilą skreślenia z listy słuchaczy studium doktoranckiego lub obrony pracy doktorskiej
11. W uzasadnionych przypadkach prawo do posiadania konta osoby, o której mowa w ust. 10,  może być przedłużone o 3 miesiące po wyrażeniu zgody Kierownika UCI wydanej na podstawie złożonego przez nią wniosku.
12. Prawo do posiadania konta w przypadku studentów wygasa z chwilą ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
13. Osoba nie będąca pracownikiem, doktorantem lub studentem Uczelni może uzyskać tymczasowe prawo do posiadania konta pocztowego na centralnym serwerze pocztowym Uczelni po złożeniu w UCI wniosku podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, pod warunkiem jej współpracy naukowej lub dydaktycznej z tą jednostką.
14. Konto, o którym mowa w ust. 13 winno być zlikwidowane niezwłocznie po zakończeniu współpracy z daną jednostką organizacyjną.
15. Konto nie wykorzystywane przez okres 3 miesięcy jest automatycznie blokowane przez UCI; odblokowanie konta realizowane będzie wyłącznie na podstawie nowego wniosku.
16. Zablokowane konto zostanie usunięte wraz ze wszystkimi danymi po upływie roku od momentu zablokowania.

 

 

§ 8

Użytkownik USK ma prawo do:
1) rezygnacji z posiadania konta lub jego modyfikacji poprzez złożenie właściwie wypełnionego Wniosku o założenie konta, o którym mowa w § 7 ust. 1
2) posiadania skrzynki pocztowej na centralnym serwerze pocztowym Uczelni;
3) posiadania strony na centralnym serwerze WWW Uczelni  utworzonej według reguł, określanych przez Kierownika UCI zwanych  Zasadami tworzenia serwisów WWW.  Zasady tworzenia serwisów WWW zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Zasady tworzenia serwisów WWW  ogłaszane są na stronach WWW UCI;
4) posiadania, w przypadku jednostki organizacyjnej, poddomeny w domenie Uczelni i domeny wirtualnej w serwisie WWW Uczelni wynikającej z jej umiejscowienia w strukturze organizacyjnej. Przyznanie poddomeny następuje na podstawie Wniosku o udostępnienie zasobów;
5) korzystania z zasobów sieci lokalnej, na podstawie posiadanego konta, w granicach określonych przez administratora lokalnego. Administratorzy kierują się zasadami określonymi przez kierowników jednostek, Administratora USK oraz niniejszego Regulaminu;
6) prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych USK;
7) uzyskania informacji na temat dostępnych usług i zasobów sieciowych.

§ 9

Użytkownik USK ma obowiązek:
1) we Wniosku o założenie konta pisemnie poświadczyć zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, przestrzegać jego postanowień oraz innych postanowień i regulaminów władz jednostki organizacyjnej, na której terenie dana sieć się znajduje;
2) przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym dotyczących programów komputerowych, norm społecznych i obyczajowych oraz etykiety sieciowej;
3) wybrać hasło zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez administratora oraz zmieniać je zgodnie z harmonogramem ustalonym z administratorem oraz na każde jego żądanie;
4) dbać o ochronę swoich zasobów i dostępu do własnego konta;
5) natychmiast zgłaszać administratorowi lokalnemu informacje o lukach stwierdzonych w systemie praw dostępu lub wskazujące na uzyskanie dostępu do zasobów przez osoby do tego nieuprawnione;
6) natychmiast zgłaszać administratorowi lokalnemu uszkodzenie, awarię oprogramowania lub sprzętu sieciowego;
7) podporządkowywać się zaleceniom administratora USK oraz administratora lokalnego dotyczącym użytkowania sieci lub jej zasobów.

§ 10


Użytkownikowi USK zabrania się:
1) wykorzystywania sieci do celów niezgodnych z niniejszym Regulaminem;
2) udostępniania konta innym użytkownikom;
3) udostępniania zasobów osobom nieuprawnionym;
4) podszywania się pod innych użytkowników;
5) nielegalnego pozyskiwania informacji z USK poprzez np. monitorowanie łącz;
6) nielegalnego gromadzenia lub udostępniania poprzez USK zasobów prawnie chronionych;
7) korzystania z urządzeń komputerowych, zasobów i oprogramowania, do których ich administrator lub właściciel nie przydzielili dostępu;
8) włączania do sieci komputerowej urządzeń elektrycznych do tego nie przeznaczonych albo podłączania do sieci i odłączania od niej jakichkolwiek urządzeń bez zgody administratora, w szczególności dołączania urządzeń technicznych umożliwiających dostęp do USK przez innego operatora lub użytkownika zewnętrznego;
9) zmiany ustawień konfiguracji sieciowej swojego komputera bez zgody administratora lokalnego, w szczególności zmiany przyznanego stałego adresu internetowego;
10) utrudniania pracy administratorom oraz innym użytkownikom;
11) dezinformowania administratora sieci;
12) wykonywania czynności mogących zakłócić funkcjonowanie USK, oprogramowania lub urządzeń w niej działających poprzez naruszanie bezpieczeństwa lub stabilności pracy USK, w szczególności do atakowania sieci lub komputerów, deszyfrowania haseł, podsłuchiwania lub przechwytywania informacji przepływającej w sieci, celowego przeciążania łącz, uniemożliwiania działania usług sieciowych, wysyłania spamu (niechcianej korespondencji), świadomego rozsyłania wirusów
.

§ 11

1. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszenie przez użytkownika niniejszego Regulaminu, administrator USK, po uzyskaniu zgody Kierownika UCI, ma prawo przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje na temat gromadzonych i przesyłanych przez użytkownika danych.
2. Wykonywanie przez użytkownika działań opisanych w § 10  lub naruszenie niniejszego Regulaminu stwierdzone w wyniku postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 1 może skutkować natychmiastowym:
1) odłączeniem od USK, zgodnie z obowiązującą procedurą odłączania i przyłączania, przez administratora lokalnego lub administratora USK komputera danego użytkownika;
2) zablokowaniem konta.
3. Korzystanie z USK przez osoby inne niż wymienione w § 2 ust. 6  możliwe jest po uzyskaniu przez nie zgody kierownika jednostki organizacyjnej, której sieć podlega.
4. Wykorzystywanie USK do celów komercyjnych wymaga pozytywnej opinii Rady ds. Komputeryzacji Uczelni oraz zgody Rektora.


VIII. Zasady bezpieczeństwa i poufności

§ 12

1. UCI zapewnia ochronę USK między innymi poprzez umożliwienie właściwego dostępu do usług sieciowych.
2. Stosowane przez administratora USK techniki chronienia zasobów służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
3. W celu zapewnienia zgodnego z przeznaczeniem, bezpiecznego i stabilnego działania USK, nie obniżając jej funkcjonalności, wynikającej z niniejszego Regulaminu, administrator USK ma prawo ograniczyć wykonywanie pewnych operacji przez użytkowników (uruchamianie programów, dostęp do zbiorów danych, nawiązywanie połączeń z innymi systemami) lub ograniczyć dostępne pasmo.
4. UCI ma prawo do uruchamiania oprogramowania antywirusowego i antyspamowego, analizującego listy przetwarzane przez system pocztowy.
5. Pracownicy  obsługujący USK mają obowiązek zachowania tajemnicy służbowej w zakresie  określonym w odrębnych przepisach.
6. Osoby niebędące  pracownikami i obsługujące USK zobowiązują się pisemnie do zachowania w tajemnicy informacji  uzyskanych przy obsłudze USK.
7. Osoby niebędące  pracownikami i obsługujące USK podpisują  oświadczenia o zobowiązaniu  zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych przy obsłudze USK według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.   
8. Administrator USK ponosi odpowiedzialność za naruszenie prywatności przesyłanych w USK danych, o ile naruszenie to powstało w wyniku niedochowania poufności powierzonej mu informacji.
9. Administrator USK nie ponosi odpowiedzialności za:
1) naruszenie prywatności, tajemnicy korespondencji i danych oraz tajemnicy haseł, jeśli wina leży po stronie użytkownika;
2) treść listów wysyłanych przez lub do użytkowników;
3) sposób użytkowania kont oraz za skutki z tego wynikłe.


IX. Procedura odłączania i przyłączania

§ 13

1. W przypadku stwierdzenia konieczności odłączenia zasobu administrator określa najmniejszą możliwą jego część, odłączenie której jest niezbędne do przywrócenia prawidłowego, zgodnego z Regulaminem, działania USK.
2. Jeżeli odłączenia dokonuje administrator lokalny, a skutek odłączenia może przenosić się na pozostałą część USK, konieczne jest niezwłoczne powiadomienie o odłączeniu administratora USK i sporządzenie Protokołu odłączenia i przyłączenia. W protokole należy wskazać zasoby oraz powód ich odłączenia. Protokół odłączenia i przyłączenia należy złożyć w UCI.
3. Wzór Protokołu odłączenia i przyłączenia ustala Kierownik UCI. Wzór Protokołu odłączenia i przyłączenia dostępny jest na stronach WWW UCI.
4. Jeżeli odłączenia dokonuje administrator USK, konieczne jest niezwłoczne powiadomienie o odłączeniu administratora odłączanego zasobu i wypełnienie Protokołu odłączenia i przyłączenia z dokładnym wskazaniem powodu odłączenia.
5. W wypadkach wskazanych w ust. 2 i 4 administrator odłączonego zasobu niezwłocznie powiadamia kierownika jednostki, w której zlokalizowany jest zasób lub któremu zasób podlega oraz użytkowników odłączonego  zasobu.
6. Kierownik jednostki, której zasób został odłączony przez administratora USK, ma możliwość złożenia odwołania do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, który może nakazać przyłączenie zasobu, co potwierdzone zostaje poprzez stosowną adnotację w Protokole odłączenia i przyłączenia.
7. Po usunięciu przyczyny odłączenia zasobu administrator lokalny powiadamia administratora USK, który dokonuje inspekcji zasobu a po pozytywnej jego weryfikacji zasób jest przyłączany, co zostaje potwierdzone poprzez dokonanie właściwej adnotacji w Protokole odłączenia i przyłączenia.

X. Postanowienia końcowe

§ 14

1. UCI może wysyłać  do skrzynek poczty elektronicznej użytkowników informacje dotyczące funkcjonowania USK lub informacje skierowane przez władze Uczelni.
2. Użytkownik USK ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z nieprzestrzegania przez niego niniejszego Regulaminu.
3. Osoba naruszająca niniejszy Regulamin może być na wniosek Kierownika UCI lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej pozbawiona prawa do korzystania z USK.
4. Przywrócenie prawa do korzystania z USK może nastąpić jedynie po złożeniu na piśmie w UCI pełnych wyjaśnień związanych z naruszeniem Regulaminu USK.
5. Pracownik naruszający Regulamin USK może podlegać karze dyscyplinarnej przewidzianej w Kodeksie pracy. Wobec studenta naruszającego regulaminu może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne  na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
6. W przypadku powstania szkody, wynikłej z naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu lub innych stosownych przepisów prawnych w zakresie działania USK, użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.
7. Od rozstrzygnięć Kierownika UCI podjętych na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 

 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF wraz załącznikiem.

  53- zarz. regulamin USK_4.12.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 10:45:54

Liczba wyświetleń strony: 10383

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka