Zarządzenie Nr 33/2006

Zarządzenie Nr  33/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 sierpnia  2006 roku

w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)  zarządza się, co następuje:


I. Przepisy ogólne

§ 1

1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Uczelni - należy przez to rozumieć:
Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
2) SJO - należy przez to rozumieć:
jednostkę międzywydziałową - Studium Języków Obcych, prowadzącą w Uczelni działalność dydaktyczną polegającą na nauce języków obcych w ramach lektoratów oraz  realizującą uczelnianą strategię nauczania języków obcych. Studium Języków Obcych prowadzi działalność, o której mowa w zdaniu poprzednim także w Filii w Piotrkowie Trybunalskim na zasadzie organizacyjnej i finansowej odrębności, bez statusu i uprawnień  wskazanych w § 3 ust 2.   


 

§ 2

1. SJO prowadzi w Uczelni naukę języków nowożytnych na poziomach określonych standardami przedstawionymi w dokumencie Rady Europy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego nazywanym w dalszej części ESOKJ.
2. SJO prowadzi w Uczelni na niektórych kierunkach, zgodnie z programem danego kierunku studiów, naukę języka łacińskiego.
3. Kierownik SJO jest odpowiedzialny  za:
1) organizację nauczania języków obcych  w Uczelni;
2) jakość prowadzonych lektoratów;
3) obsadę kadrową lektoratów ustalaną w  porozumieniu z dziekanem;


II. Zadania Studium Języków Obcych

§ 3

1. SJO przeprowadza w Uczelni egzaminy potwierdzające znajomość języka obcego niezbędne do odbywania staży i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus-Socrates. 
2. SJO posiada  status Centrum Certyfikacyjnego TELC i uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych na poziomach określonych standardami ESOKJ.
3. SJO organizuje odpłatne kursy językowe, w których mogą uczestniczyć studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci magisterskich studiów uzupełniających, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranckich, pracownicy Uczelni oraz inne osoby. Nauka na odpłatnych kursach dokształcających odbywa się na wszystkich poziomach określonych standardami ESOKJ.


III. Organizacja nauczania języków obcych

§ 4

Nauka języków obcych w Uczelni odbywa się w ramach zajęć językowych (lektoratów).

§ 5

1. Nauka języków obcych na lektoratach na studiach stacjonarnych  jest bezpłatna.
2. Opłata za lektoraty na studiach niestacjonarnych  jest zawarta w opłacie za tę formę studiów.
3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2 odnoszą się do lektoratów prowadzonych w wymiarze i zakresie wynikającym z planu studiów danego kierunku studiów.

§ 6

1. W przypadku, gdy standardy nauczania zawarte w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla danego kierunku studiów przewidują lektorat tylko z jednego języka obcego, student ma prawo wyboru jednego z lektoratów realizowanych przez SJO. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy kierunków studiów, których standardy nauczania obligują do nauki jednego konkretnego języka obcego lub preferują naukę jednego konkretnego języka obcego.
2. W przypadku, gdy standardy nauczania dla danego kierunku studiów przewidują  lektoraty dwóch języków obcych, student ma prawo do wyboru tylko jednego z lektoratów realizowanych przez SJO, a drugi lektorat jest ustalany przez właściwą radę wydziału w planie studiów. 
3. Studenci, którzy otrzymali z języka obcego ocenę na świadectwie dojrzałości, nie mogą uczestniczyć w lektoracie z tego języka na poziomie A1.
4. Student może uczestniczyć w lektoratach z dowolnego języka, w zakresie wykraczającym poza wymiar godzinowy określony planem studiów kierunku, na którym studiuje, na zasadzie odpłatności. Wysokość opłaty za uczestnictwo w dodatkowym lektoracie językowym określają  odrębne przepisy . 
5. Nauczyciele akademiccy SJO udzielają konsultacji językowych studentom, pełniąc dyżury  w wymiarze co najmniej dwóch godzin tygodniowo w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz podczas sesji egzaminacyjnej i poprawkowej.


 

§ 7

1. Nauka na lektoratach odbywa się w systemie semestralnym lub rocznym według jednolitych autorskich ramowych programów nauczania opracowanych przez nauczycieli akademickich prowadzących lektorat w oparciu o ustalenia poszczególnych zespołów językowych w SJO oraz standardy określone w ESOKJ.
2. Autorskie programy nauczania, o których jest mowa w ust. 1, uwzględniają przygotowanie studentów do korzystania z literatury specjalistycznej w języku obcym związanej z danym kierunkiem studiów.  Autorskie programy nauczania zatwierdza kierownik SJO.


§ 8

1. Minimalna liczba godzin przewidzianych na naukę na lektoracie jest określona standardami nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia zawartymi w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2. Rady wydziałów mają prawo do zwiększenia w planach studiów liczby  godzin przeznaczonych na naukę języka w ramach lektoratu ponad standardy nauczania, o których mowa w ust. 1.
3. Rady wydziałów, w porozumieniu z kierownikiem SJO, mają prawo wprowadzić do planów studiów dodatkowy lektorat.
4. Minimalną liczbę studentów w grupie uczestniczącej w lektoracie określa uchwała Senatu.


 

§ 9

1. Lektoraty na studiach stacjonarnych odbywają się w ramach wydziałów dla studentów różnych kierunków w grupach utworzonych według poziomów znajomości języka określonych standardami ESOKJ.
2. Lektoraty na studiach stacjonarnych organizowane są na danym wydziale w jednym dniu tygodnia wyznaczonym przez dziekana wydziału. W przypadku zaistnienia przeszkód organizacyjnych dziekan wydziału może wyrazić zgodę na  organizowanie lektoratów w więcej niż jednym dniu tygodnia. 
3. Na wniosek kierownika SJO dziekani właściwych wydziałów mogą wyrazić zgodę na   utworzenie w ramach kilku wydziałów łączonych grup lektoratowych utworzonych według poziomów znajomości języka.


§ 10

1. Lektoraty  na studiach niestacjonarnych organizowane  są w ramach wydziałów dla studentów różnych kierunków według poziomów znajomości języka określonych standardami ESOKJ.
2. Lektoraty na studiach niestacjonarnych odbywają się podczas zjazdów organizowanych w terminach wspólnych dla kierunków danego wydziału. W przypadku zaistnienia przeszkód organizacyjnych dziekan może wyrazić zgodę na prowadzenie lektoratu na studiach niestacjonarnych  w ramach jednego kierunku.


 

IV. Cel nauczania i poziomy nauczania  języków obcych oraz certyfikacja kompetencji językowych

§ 11

Celem nauczania języków obcych w ramach lektoratu jest umożliwienie studentom opanowania wybranego języka obcego na poziomach A2, B1, B2 oraz B2+ według standardów ESOKJ przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej liczby godzin lektoratu wymaganej przez standardy nauczania dla danego kierunku.


§ 12

Kształcenie językowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach specjalizacji nauczycielskiej organizowane jest na poziomie zaawansowanym, na poziomie  umożliwiającym osiągnięcie poziomu biegłości językowej wymaganej przez obowiązujące przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w przedmiocie  kształcenia nauczycieli.

  

§ 13

1. Certyfikację kompetencji językowych, stanowiącą podstawę zaliczenia lektoratu, przeprowadza Uczelniana Komisja ds. Certyfikacji Biegłości Językowej.
2. Uczelnianą Komisję ds. Certyfikacji Biegłości Językowej na dany rok akademicki powołuje rektor na wniosek kierownika SJO.
3. Do zadań Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej należy:
1) określane standardów wymagań, przygotowywanie formatów testów i kryteriów oceny;
2) nadzorowanie egzaminów z poszczególnych języków;
3) wydawanie certyfikatów, których wzór określa rektor;
4) wykonywanie innych czynności związanych z prawidłowym przebiegiem egzaminów certyfikacyjnych.
4. Egzaminy certyfikacyjne odbywają się co najmniej dwa razy w roku akademickim podczas zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej;
5. Egzaminy certyfikacyjne określają znajomość języka obcego na poziomach, o których mowa w § 11.
6. Na wniosek studenta egzamin certyfikacyjny może zostać rozszerzony o część obejmującą język specjalistyczny związany z kierunkiem studiów studenta.

  

§ 14

1. Kierownik SJO ma prawo zwolnić studenta, który złożył wcześniej odpowiedni międzynarodowy egzamin certyfikacyjny z uczestnictwa w lektoracie oraz z uczelnianego egzaminu certyfikacyjnego.
2. Listę certyfikatów międzynarodowych zwalniających z uczestnictwa w lektoracie oraz z uczelnianego egzaminu certyfikacyjnego zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 15

1. Studentowi w trakcie studiów przysługuje prawo do bezpłatnych egzaminów certyfikacyjnych na zasadach określonych w Regulaminie studiów w zakresie egzaminów i egzaminów poprawkowych. Zgodę na przystąpienie przez studenta do ewentualnych kolejnych egzaminów certyfikacyjnych  wyraża dziekan po zasięgnięciu opinii kierownika SJO. Kolejne egzaminy certyfikacyjne, na które wyraził zgodę dziekan, odbywają się na zasadzie odpłatności.
2. Student, który zdał egzamin certyfikacyjny w Uczelni, otrzymuje wpis do indeksu z zaznaczeniem poziomu biegłości językowej oraz może  uzyskać odpłatnie stosowny certyfikat poświadczający znajomość języka na odpowiednim poziomie.
3. Student, który zdał egzamin certyfikacyjny w trybie, o którym mowa  w § 13 ust. 6 otrzymuje wpis do indeksu oraz odpłatnie certyfikat z dodatkową informacją o znajomości języka specjalistycznego.
4. Wysokość opłaty za wydanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka na odpowiednim poziomie określa uchwała Senatu.
5. Na wniosek kierownika SJO rektor, w drodze zarządzenia, może ustalić szczegółowe zasady finansowania procesu certyfikacji.


V. Przepisy końcowe


 

§ 16

Przepisy niniejszego zarządzenia w zakresie nauki na lektoratach stosuje się wobec studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2006/2007.

§17

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 września 2006 roku.

 

                                                                                          z up. Rektora

                                                                                             Prorektor


                                                                                prof. dr hab. Mieczysław Poborski


 


                                                                        Załącznik do zarządzenia nr  33/2006

 

 


Język angielski:
 
1. CEA (Certificate in Advanced English, Cambridge Local Examinations Syndicate) C1
2. CPE  (Certificate of Proficiency in English, Cambridge Local Examinations Syndicate) C1
3. TELC B2

Język niemiecki:
 
1. ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) B2
2. ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) C1
3. PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) C1
4. ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) C2
5. KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2
6. GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom) C2
7. TELC B2

Język francuski:

1. DELF/DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française, Commission Nationale)
2. TELC B2

Język rosyjski:

1. Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina „Русский язык повседневного общения. Постпоро-говый уровень” B2 
2. Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina oraz Izby Przemysłowo-Handlowej FR „Русский язык делового общения. Средний уровень”  B2
3. Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina oraz Izby Przemysłowo-Handlowej FR „Русский язык делового общения. Продвинутый уровень” C1
4. TELC B2 


 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 00:00:19

Liczba wyświetleń strony: 10986

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka