Zarządzenie Nr 19/2006

Zarządzenie Nr  19 /2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


 

z dnia  24 maja  2006 roku

w sprawie dnia wolnego w Uczelni


 Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:


 

§ 1

1. W dniu przybicia do kraju Jego Świątobliwości  papieża Benedykta XVI, w dniu  26 maja  2006 roku ustala się:


1) dzień rektorski  (bez zajęć) dla studentów i nauczycieli akademickich  Uczelni,
2) dzień wolny od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickim.

2. W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 26 maja 2006 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:25:37

Liczba wyświetleń strony: 10298

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka