Zarządzenie Nr 23/2006

Zarządzenie Nr 23 /2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  27 czerwca 2006 roku

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia
w roku akademickim  2006/2007


Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1
Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2006/2007 w wysokości:
1) kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - 120 zł
b) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - 120 zł
c) malarstwo      - 120 zł
d) pozostałe kierunki     -   85 zł
 
2) studia podyplomowe     -   80 zł

3) kursy dokształcające     -    20 zł

§ 2
1. Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi.
2. Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są studenci AŚ Kielce, podejmujący za zgodą dziekanów, studia na drugim kierunku.
3. Absolwenci studiów pierwszego stopnia AŚ Kielce, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku, wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 % kwoty ustalonej w § 1 ust. 1.

§ 3
Ze względu na potrzeby wdrożenia działań marketingowo-promocyjnych Uczelni tworzy się fundusz w wysokości 5 %  wpływów z opłaty rekrutacyjnej. Fundusz pozostaje w dyspozycji Prorektora ds. dydaktyki i spraw studenckich.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:27:19

Liczba wyświetleń strony: 9422

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka