Zarządzenie Nr 49/2006

Zarządzenie Nr  49/2006
 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 listopada  2006 roku

 

w sprawie regulaminu Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.


Wprowadza się Regulamin Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do  niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz
 

 

 

 


Regulamin
Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

I. Postanowienia ogólne

§  1

1. Regulamin ustala zasięg oraz zasady funkcjonowania Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanej dalej SK MA. W sprawach związanych z SK MA a nieobjętych niniejszym Regulaminem, ma zastosowanie Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (USK).
2. Nadzór nad wykorzystywaniem SK MA sprawuje Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, a w zakresie funkcjonowania i spraw technicznych Uczelniane Centrum Informatyczne oraz wyznaczony pracownik administracji Miasteczka  Akademickiego, wskazany przez kierownika Działu Spraw Studenckich.
3. Z usług SK MA mogą korzystać:
1) osoby posiadające aktualną legitymację studencką Akademii Świętokrzyskiej oraz ważną kartę mieszkańca Domu Studenckiego;
2) organizacje studenckie, mające swoje siedziby na terenie MA, na wniosek przewodniczącego Samorządu Studenckiego, zatwierdzonego przez kierownika Działu Spraw Studenckich;
3) pracownicy administracji Miasteczka Akademickiego
zwani dalej użytkownikami.
4. Sieć Komputerowa Miasteczka Akademickiego jest częścią USK a użytkowników SK MA obowiązują postanowienia Regulaminu USK.
5. Sieć Komputerowa Miasteczka Akademickiego przeznaczona jest do:
1) zapewnienia użytkownikom dostępu do zasobów USK oraz Internetu;
2) przesyłania informacji i umożliwiania łączności pomiędzy użytkownikami
w celu wspomagania procesu dydaktycznego oraz badań naukowych prowadzonych na Uczelni.

II. Struktura SK MA

§ 2

1. Sieć Komputerowa Miasteczka Akademickiego w zakresie infrastruktury teletechnicznej składa się z:
1) sieci lokalnych Domów Studenta, zrealizowanych w oparciu o okablowanie strukturalne;
2) sieci szkieletowej Miasteczka Akademickiego  odpowiedzialnej za połączenia pomiędzy Domami Studenta;
3) przyłącza światłowodowego SK MA do rdzenia USK.

III. Przyłączanie do SK MA

§ 3

1. Do SK MA może być podłączony jedynie komputer użytkownika, zdefiniowanego w § 1 ust. 3..
2. Komputer może być podłączony do sieci na podstawie wniosku o przyłączenie do SK MA, składanego u wyznaczonego pracownika administracji MA. Wzór wniosku o przyłączenie do SK MA stanowi złącznik do niniejszego regulaminu.
3. Zabrania się przyłączania do SK MA komputerów, na które nie zostały złożone wnioski o przyłączenie do SK MA.
4. Komputer przyłączony do sieci musi być sprawny technicznie, dotyczy to zwłaszcza karty sieciowej.
5. Urządzenia (komputery, drukarki, skanery) włączane do sieci lokalnych Domów Studenckich muszą być zasilane za pomocą dedykowanych gniazd energetycznych okablowania strukturalnego.
6. Włączenie więcej niż jednego komputera może być zrealizowane za pomocą przełącznika dostarczonego przez wyznaczonego pracownika administracji MA lub własnego, uzgodnionego z administratorem SK MA. Zasilanie dodatkowych urządzeń musi być realizowane poprzez filtry antyprzepięciowe, podłączone do dedykowanego gniazda energetycznego okablowania strukturalnego. Zabronione jest przyłączanie do sieci urządzeń zasilanych z innych gniazd energetycznych.
7. Dostęp do SK MA uzyskuje wyłącznie komputer o adresie sprzętowym  karty sieciowej, podanym we wniosku o przyłączenie do SK MA i jedynie poprzez gniazdo sieciowe w pokoju użytkownika.
8. Wszystkie komputery przyłączone do SK MA muszą używać konfiguracji opartej o automatyczny przydział adresów (DHCP).
9. Dostęp do zasobów USK oraz Internetu realizowany jest w oparciu o oprogramowanie OpenVPN na następujących zasadach:
1) użytkownik musi mieć założone, na podstawie wniosku o przyłączenie do SK MA, konto dostępowe na serwerze OpenVPN. Konto zostanie założone w terminie do 7 dni od złożenia w/w wniosku;
2) użytkownik musi się zalogować poprzez oprogramowanie klienta OpenVPN za pomocą przydzielonej nazwy użytkownika i hasła;
3) oprogramowanie klienta OpenVPN dla komputerów użytkowników wraz z opisem instalacji i obsługi udostępniane jest poprzez stronę WWW pod adresem
http://10.10.0.1;
4) wymaganym do zainstalowania oprogramowania klienta OpenVPN systemem operacyjnym komputera użytkownika jest Windows 2000/XP i wyższy lub Linux/Unix;
5) w przypadku problemów z instalacją lub obsługą oprogramowania klienta OpenVPN użytkownik może skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem administracji MA.

IV. Administrowanie SK MA

§ 4

1. Siecią komputerową Miasteczka Akademickiego administruje Uczelniane Centrum Informatyczne na zasadach opisanych w Regulaminie USK.
2. Administrator USK ma prawo zablokować użytkownikowi dostęp do SK MA w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu USK lub naruszania prawa oraz etykiety sieciowej.
3. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Domu Studenta wyznaczony pracownik administracji MA ma prawo zablokować użytkownikowi dostęp do SK MA.
4. Zablokowanie dostępu następuje zgodnie z procedurą przyłączania i odłączania, opisaną w Regulaminie USK. W przypadku zablokowania dostępu informacja o przyczynie blokady i dalszego postępowania dostępna będzie na stronie WWW pod adresem
http://10.10.0.1.
5. Administrator nie jest odpowiedzialny za konfigurowanie i naprawianie komputerów użytkowników.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu sieci spowodowane wadliwym funkcjonowaniem komputerów użytkowników lub przerwy wynikające z przyczyn losowych (awarie zasilania, awarie łącza zewnętrznego itp.)
7. Administrator USK oraz pracownicy administracji MA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za materiały i oprogramowanie zainstalowane na komputerach użytkowników, jak również za sposób, w jaki ono działa.

 

V. Zasady korzystania z SK MA

§ 5

1. Zabrania się wykorzystywania komputera użytkownika do przyłączania do SK MA innych komputerów.
2. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania swoje oraz osób trzecich korzystających z jego komputera.
3. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o stan techniczny okablowania i urządzeń aktywnych znajdujących się w jego pokoju. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w strukturze sieci bez zezwolenia administratora.
4. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia administratorowi USK lub wyznaczonemu pracownikowi administracji Miasteczka Akademickiego  przeprowadzenia kontroli poprawności wykonanego przyłączenia w pokoju.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw autorskich i umów licencyjnych dotyczących danych i oprogramowania umieszczonych na komputerze, który jest w jego posiadaniu.
6. Dostęp do SK MA dla użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 zapewniany jest od 1 października danego roku do 30 czerwca  roku następnego.
7. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu SK MA użytkownik zobowiązany jest zgłaszać wyznaczonemu pracownikowi administracji Miasteczka Akademickiego.

 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

    49 -zarz. regulamin regulamin SK MA.pdf

 

Pobierz załącznik do zarządzenia w formacie PDF (wniosek)

    49a- zarz. regulamin SK MA załącznik.pdf


 


 


 

 

 

 

 


 

metryczka

Wytworzył:Rektor prof. dr hab. Regina Renz
Data wytworzenia:2006-11-16
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 10:00:25

Liczba wyświetleń strony: 10032

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka