Zarządzenie Nr 38/2006

Zarządzenie Nr  38/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  25 września  2006 roku

w sprawie obowiązującego w Uczelni wzoru umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne


 Na podstawie art. 66 i 160 ust. 3 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i §37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, oraz co następuje:

 

§ 1

1. Zmienia się wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za studia niestacjonarne w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Nowy wzór umowy o  warunkach i zasadach odpłatności za studia  niestacjonarne  zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 34/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  16  sierpnia  2006 roku w sprawie obowiązującego w Uczelni wzoru umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne.


 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz 


38 - zarz. wzór umowy o odpłatnośc 2.pdf (wersja zarządzenia w formacie pdf wraz zalcznikiem)


 


 

metryczka

Wytworzył:Rektor prof. dr hab. Regina Renz
Data wytworzenia:2006-09-25
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 09:58:47

Liczba wyświetleń strony: 9830

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka