Zarządzenie Nr 29/2006

Zarządzenie Nr 29 /2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  7 lipca 2006 roku

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw utworzenia Ogrodu Botanicznego  w Kielcach 

 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


§1

Z dniem 15 czerwca 2006 r. powołuje się prof. dr hab. Stanisława Cieślińskiego na pełnomocnika do spraw utworzenia  z udziałem Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Ogrodu Botanicznego  w Kielcach.   


§ 2

1. Pełnomocnik, o którym mowa w §     1 ,  zwany dalej pełnomocnikiem, jest uprawniony w imieniu rektora do prowadzenia rozmów i negocjacji z władzami samorządowymi, w zakresie utworzenia Ogrodu Botanicznego  w Kielcach z udziałem Uczelni.
2. W ramach udzielonego pełnomocnictwa, pełnomocnik zobowiązany jest do akceptacji dokumentów, dotyczących udziału Uczelni w utworzeniu Ogrodu Botanicznego  w Kielcach, a w szczególności dokumentów przedkładanych do podpisu rektorowi.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 czerwca 2006 roku.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


  

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:29:08

Liczba wyświetleń strony: 9624

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka