Zarządzenie Nr 21/2006

Zarządzenie Nr  21/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  5 czerwca 2006 roku

w sprawie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Rejestracja kandydatów na studia

1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej (ER) pod adresem internetowym https://www.pu.kielce.pl/rekrutacja obsługiwanym przez Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI).


2. Rejestracja internetowa będzie czynna przez całą dobę w okresie rejestracji wynikającym z harmonogramu rekrutacji w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa będzie działać w trybie tylko do odczytu. Dla dodatkowych naborów terminy rejestracji dodatkowej zostaną podane w drodze decyzji Rektora.

3. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną i wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskanie przez Akademię Świętokrzyską (AŚ) potwierdzenia bankowego o wpłynięciu na konto Uczelni tej opłaty.

4. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonanie zmian spowodowanej awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów AŚ.


5. Uczelnia zapewni dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających dokonanie rejestracji, zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie dokumentów i obsługę kandydatów.

6. Decyzję odnośnie miejsca przyjmowania dokumentów, składanych przez kandydatów podejmuje dziekan wydziału i podaje do wiadomości nie później niż w dniu rozpoczęcia rejestracji.


7. Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, po zarejestrowaniu zgłaszają się do sekretarza instytutowej komisji rekrutacyjnej, przedstawiając stosowane dokumenty.

§ 2


Tryb rejestracji kandydatów


1. W celu rejestracji kandydat:


a) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) zakłada osobiste konto rejestracyjne; identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a w przypadku gdy kandydat nie posiada numeru PESEL zgłasza się bezpośrednio do sekretarza IKR,
c) wypełnia internetowy formularz danych osobowych dostępny na stronie, o której mowa w
§ 1 ust. 1, w tym podaje informacje o ukończonej szkole i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,
d) dokonuje wyboru kierunku studiów,
e) legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie, tzw. „nowej matury” lub matury międzynarodowej (IB) podaje wyniki i poziom egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,
f) legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „starej matury” podaje formę, skalę ocen i wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym lub w przypadku braku takiej oceny – ocenę końcoworoczną,
g) wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości podanej przez system ER na konto bankowe wygenerowane przez system ER.


2. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.


3. Kandydat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. AŚ nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowanych tym hasłem. W sprawach związanych ze zmianą hasła kandydat winien skontaktować się z UCI.


4. Osobiste konto rejestracji kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, wyboru i ewentualnych zmian kierunków i trybów studiów, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i wyników tych etapów oraz wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie rekrutacji oraz do komunikacji kandydata z komisją rekrutacyjną.


5. Informacje przekazane kandydatowi za pomocą jego osobistego konta rejestracji uznaje się za dostarczone kandydatowi. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracji. Ponadto kandydat otrzyma pisemne potwierdzenie informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


§ 3


Opłata rekrutacyjna


1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w roku akademickim 2006/2007 ustala się w sposób następujący:
a) opłata rekrutacyjna na kierunki artystyczne (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, malarstwo) wynosi 120 zł,
b)  opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki – 100% maksymalnej stawki opłaty wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
c) opłata rekrutacyjna wnoszona przez kandydatów  na studia drugiego stopnia, będących absolwentami studiów pierwszego stopnia prowadzonych w AŚ wynosi 50% maksymalnej stawki opłaty rekrutacyjnej określonej w pkt. a lub b.


2. Kandydat winien wnieść opłatę rekrutacyjną po dokonaniu rejestracji, nie później jednak niż w terminach określonych w § 4.
3. Wpłynięcie opłaty na konto AŚ zostanie potwierdzone na indywidualnej stronie rejestracyjnej kandydata.


4. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku:
a) wycofania dokumentów po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonym w § 4,
b) rezygnacji z podjęcia nauki,
c) nieprzyjęcia na studia.


5. Kandydat może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty rekrutacyjnej w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości przewyższającej kwotę wynikającą z rejestracji na określoną liczbę kierunków. Decyzję podejmuje przewodniczący UKR.


6. Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu rekrutacji na wniosek osoby zainteresowanej na jej adres lub konto podane we wniosku.

 
§ 4


Zakończenie rejestracji i termin składania dokumentów


Kandydaci na studia składają następujące dokumenty w terminach określonych w § 5:


a) wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
b) świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE); kopię świadectwa ukończenia szkoły - kandydat na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie;
c) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - kandydat na studia drugiego stopnia;
d) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej - kandydat na studia drugiego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej;
e) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – kandydat na kierunek pielęgniarstwo;
f) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły położnych – kandydat na kierunek położnictwo;
g) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia – kandydat na kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo;
h) kserokopię dowodu osobistego.


§ 5
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego roku akademickim 2006/2007


 

REJESTRACJA

Ostateczny

TERMIN wpłacenia opłaty rekrutacyjnej

TERMIN

przyjmowania

DOKUMENTÓW

Zakończenie rejestracji na studia stacjonarne

15 lipca (stara matura)

20 lipca (nowa matura)

 

15 lipca

15 lipca (stara matura)

20 lipca (nowa matura)

Zakończenie rejestracji na studia stacjonarne kierunek:

Filologia, spec. filologia angielska
 i filologia germańska

Pedagogika, spec. EWiP z nauczaniem języka angielskiego

Chemia

Malarstwo

Zarządzanie i marketing


31 sierpnia


 


 

31 sierpnia


31 sierpnia

Zakończenie rejestracji na studia niestacjonarne

15 lipca (stara matura)

20 lipca (nowa matura)


15 lipca

15 lipca (stara matura)

20 lipca (nowa matura)

Zakończenie rejestracji na studia niestacjonarne kierunek:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Filologia polska

Historia

Biologia

Chemia

Ochrona środowiska

Geografia

Matematyka

Filologia, spec. filologia angielska, germańska, rosyjska

Zarządzanie i marketing

wszystkie kierunki w Filii

w Piotrkowie Trybunalskim
31 sierpnia 

31 sierpnia
31 sierpnia

Zakończenie rejestracji na studia niestacjonarne drugiego stopnia


 

8 września


 

8 września


 

8 września

Zakończenie rejestracji na studia drugiego stopnia kierunek PEDAGOGIKA w Kielcach:

 z wyjątkiem spec. nauczanie języka angielskiego (8 września)


 


 

15 lipca


 


 

15 lipca

15 lipca

Pielęgniarstwo

Fizjoterapia

15 lipca

15 lipca

15 lipca§ 6

Kandydat przyjęty na I rok studiów powinien we wskazanym przez komisję rekrutacyjną terminie:


a) złożyć deklarację o podjęciu studiów (niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów);
b) wnieść opłatę za indeks i legitymację w wysokości wskazanej przez system ER (wniesienie opłaty w terminie późniejszym skutkuje opóźnieniem w wydaniu w/w dokumentów);
c) dostarczyć 4 fotografie (w tym  jedną fotografię w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm czyli 236 x 295 pikseli).


§ 7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:25:06

Liczba wyświetleń strony: 13438

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka