Zarządzenie Nr 28/2006

Zarządzenie Nr  28/ 2006


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 lipca 2006 roku


w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2005/2006


Na podstawie art. 102 ust.1 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 ze zm.), w zw. z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) §10 i §11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. nr 107, poz. 1182 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych  dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2005/2006 nastąpi w częściach :
1) w miesiącu sierpniu 2005 r. w wysokości 30 %,
2) w miesiącu listopadzie  w wysokości 35 %,
3) w miesiącu grudniu w wysokości 35% 

2. Wypłaty  wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi  wraz z wypłatą z wynagrodzenia za dany miesiąc.

 

§ 2


Traci moc:
1) zarządzenie Nr 58/2003  rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  15 grudnia 2003  roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich   za zajęcia realizowane ponad wymiar obowiązującego pensum.
2) zarządzenie Nr 40/2005  rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  16 września  2005  roku w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2004/2005.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:30:43

Liczba wyświetleń strony: 9887

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka