Zarządzenie Nr 26/2006

Zarządzenie Nr 26/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  7 lipca 2006 roku


w sprawie powołania pełnomocnika do spraw przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w Uniwersytet.

 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


§     1

Z dniem 15 czerwca 2006 r. powołuje się prof. dr hab. Adama Massalskiego na pełnomocnika do spraw przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w Uniwersytet.

§2

1. Pełnomocnik do spraw przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w Uniwersytet, zwany dalej pełnomocnikiem, jest uprawniony w imieniu rektora do rozmów z administracją rządową oraz samorządową, a także parlamentarzystami  w zakresie  podejmowanych przez poszczególne ośrodki władzy działań zmierzających do przekształcenia Uczelni w ośrodek uniwersytecki.   
2. W ramach udzielonego pełnomocnictwa, pełnomocnik zobowiązany jest do akceptacji dokumentów dotyczących przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w Uniwersytet, w szczególności dokumentów przedkładanych do podpisu rektorowi.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 czerwca 2006 roku.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:29:35

Liczba wyświetleń strony: 9635

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka