Zarządzenie Nr 5/2006

Zarządzenie Nr  5/ 2006

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  1 lutego 2006 roku

 

w sprawie wymiany nauczycieli akademickich w ramach programu SOCRATES/Erasmus

 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  oraz na podstawie Uchwały Nr 18/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach do Europejskiego Programu SOCRATES/Erasmus i Uchwały Nr 37/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Deklaracji Polityki Europejskiej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

I. Przepisy ogólne

 

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

  1.   programie – należy przez to rozumieć:

powołany w 1987 r. europejski pogram SOCRATES/Erasmus, którego  celem jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych poprzez propagowanie i ułatwianie wymiany studentów między uczelniami krajów Unii Europejskiej.

  1. Uczelni - należy przez to rozumieć:

Akademię Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

  1. nauczycielu akademickim – należy przez to rozumieć:

osobę zatrudnioną w Uczelni na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora w pełnym wymiarze czasu pracy, będącą obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym prawo pobytu na terytorium Polski  albo cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy,

4.       partnerskiej uczelni zagranicznej – należy przez to rozumieć:

zagraniczną szkołą wyższą w państwie należącym do Unii Europejskiej, z którą Uczelnia ma zawartą przy udziale właściwej jednostki organizacyjnej umowę dwustronną na wymianę nauczycieli akademickich (jednoroczną  lub wieloletnią) w  ramach programu SOCRATES/Erasmus.

5.       jednostce organizacyjnej –  należy przez to rozumieć:

wydział lub instytut w Uczelni.

6.       zarządzeniu – należy przez to rozumieć:

zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (M.P. nr 34, poz. 252 ze zm., zm. MP 95 nr 64, poz. 698).

 

 

 

§ 2

 

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego w ramach programu jest zrealizowanie zajęć dydaktycznych  w partnerskiej uczelni zagranicznej dla studentów tej uczelni; nauczyciel akademicki  przemieszcza się do partnerskiej uczelni zagranicznej na określony czas i tam realizuje zajęcia dydaktyczne  nie przestając być pracownikiem Uczelni  oraz nie tracąc praw pracowniczych w kraju.

 

 

 

§ 3

 

Przed wyjazdem w ramach programu nauczyciela akademickiego do partnerskiej uczelni zagranicznej winien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć do przeprowadzenia przez nauczyciela akademickiego. Zajęcia w partnerskiej uczelni zagranicznej stanowią integralną część jej programu studiów.

 

§ 4

 

1.       Pobyt nauczyciela akademickiego w partnerskiej uczelni zagranicznej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca  i 30 września każdego roku akademickiego.

2.       Długość pobytu nauczyciela akademickiego w partnerskiej uczelni zagranicznej to jeden tydzień, ale dopuszcza się pobyt krótszy, podczas którego wykładowca jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

3.       Maksymalny czas trwania pobytu w  partnerskiej uczelni zagranicznej to 6 miesięcy.

 

II. Realizacja wymiany nauczycieli akademickich

 

§ 5

 

1.       Nauczyciel akademicki ubiegający się o wyjazd winien złożyć we właściwej jednostce organizującej wyjazd w ramach programu wniosek na formularzu zgłoszeniowym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.       Wniosek, o którym mowa w ust. 1 jednostka  organizująca wyjazd przekazuje Działowi Nauki i Współpracy z Zagranicą.

3.       Przed terminem, o którym mowa w ust. 1 jednostka organizująca wyjazd w ramach programu winna udostępnić nauczycielom akademickim szczegółowe informacje dotyczące konkretnego wyjazdu a w szczególności:

a)                  termin wyjazdu,

b)                  koszty wyjazdu, które nauczyciel akademicki poniesie,

c)                  zasady zakwaterowania w miejscowości partnerskiej uczelni zagranicznej,

d)                  zasady ubezpieczenia nauczyciela akademickiego.

 

§ 6

Wyjazd nauczyciela akademickiego uczestniczącego w Programie w danym roku akademickim zatwierdza Uczelniany Koordynator Programu SOCRATES/Erasmus.

§ 7

 

Zakwalifikowanemu do wyjazdu w ramach programu nauczycielowi akademickiemu rektor udziela urlopu na zasadach określonych w zarządzeniu.

 

§ 8

 

1.       Uczelniany Koordynator Programu SOCRATES/Erasmus może przyznać zakwalifikowanym do wyjazdu  nauczycielom akademickim grant.

2.       W przypadku przyznania grantu z programu, uczelnia zawiera  z nauczycielem akademickim zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu umowę, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.       Wypłata grantu nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez grantobiorcę wszystkich warunków umowy.

4.       Grant otrzymany przez nauczyciela akademickiego jest przeznaczony na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem partnerskiej uczelni zagranicznej (koszty podróży, przygotowania językowego, koszty utrzymania za granicą). Grant nie jest przewidziany na pokrycie  kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją wyjazdu

 

§ 9

 

Po zakończeniu zagranicznego pobytu  nauczyciel akademicki pod rygorem zwrotu grantu  winien:

a)      przedstawić w Uczelni  pisemne zaświadczenie (na papierze firmowym uczelni przyjmującej) o okresie pobytu w partnerskiej uczelni zagranicznej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych,

b)      sporządzić sprawozdanie z wyjazdu według wzoru dostarczonego przez uczelnię macierzystą (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

 

III. Przepisy końcowe

 

§ 10

Traci moc:

  1. Zarządzenie Nr 48/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  11  listopada  2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2004 z dnia 18 maja 2004  r. w sprawie wymiany nauczycieli akademickich w ramach programu Socrates/Erasmus,
  2. Zarządzenie Nr 64/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  8  listopada  2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2004 z dnia 18 maja 2004  r. w sprawie wymiany nauczycieli akademickich w ramach programu Socrates/Erasmus.

 

 

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


Załączniki dostępne w wersji zarządzenia w formacie pdf.

 

 

 

metryczka

Wytworzył:Rektor prof. dr hab. Regina Renz
Data wytworzenia:2006-02-01
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 12:35:00

Liczba wyświetleń strony: 10623

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka