Zarządzenie Nr 25/2006

Zarządzenie Nr 25/2006
 
Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  27 czerwca 2006 roku

w sprawie form zatrudniania oraz wynagradzania za pracę i za inne czynności przy realizacji projektów współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej  w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej, rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. U. UE L nr 161 poz. 1 z 1999 r.) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. U. UE L nr 63 poz.   21 z 2001 r),

I. Przepisy Ogólne

§ 1

Przepisy zarządzenia stosuje się do pracowników Uczelni, o których mowa w art. 107 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  Nr 164, poz. 1365 ze zm.) wykonujących  pracę  przy realizacji projektów współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz osób nie zatrudnionych w Uczelni, a wykonujących  czynności przy realizacji takich projektów.  


§ 2

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) „Uczelni” - należy przez to rozumieć:
Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
2) „projekcie" - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia Uczelni współfinansowane ze środków finansowych pochodzących m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, realizowane w oparciu o zarządzenie rektora nr 7/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku  oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach, dokumentach programowych oraz instrukcjach właściwych organów Unii Europejskiej i instytucji krajowych odpowiedzialnych za ich wdrażanie.


 

II. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim

§ 3

1. Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickim wykonujący  pracę  przy obsłudze  realizacji projektów mogą zostać:


1) oddelegowani do wykonywania pracy  przy danym projekcie,
2) zobowiązani  do dodatkowych czynności związanych z obsługą realizacji  danego projektu na dotychczasowym stanowisku pracy. 


2. Decyzje w przedmiocie oddelegowania do wykonywania pracy  lub zobowiązania do wykonywania dodatkowych czynności   podejmuje kanclerz, kierując się:


1) dotychczasowym zakresem obowiązków danego pracownika,
2) kwalifikacjami i kompetencjami danego pracownika.
3) wytycznymi zawartymi w dokumentach programowych projektu.


3. Z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) kanclerz zawiera za zgodą pracownika porozumienie zmieniające dotychczasowe warunki pracy i płacy lub dokonuje wypowiedzenia warunków pracy i płacy w trybie przewidzianym przepisami  Kodeksu pracy. Po okresie realizacji danego Projektu pracownicy wracają na dotychczasowe stanowisko i na dotychczasowych warunkach pracy i płacy . 

 
4. Na stanowiska zajmowane uprzednio przez pracowników oddelegowanych do wykonywania pracy przy projekcie do realizacji  zadań Uczelni mogą zostać na czas określony zatrudnione osoby spoza Uczelni. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.


 

§ 4

1. W wypadku, gdy wytyczne zawarte w dokumentach programowych danego projektu o tym stanowią, a możliwości realizacji tego projektu  przez  pracowników  niebędących  nauczycielami  akademickimi są ograniczone lub istnieje potrzeba wykonywania pracy przy projekcie przez  osobę o specjalnych kwalifikacjach, do realizacji zadań mogą być zatrudnione osoby spoza Uczelni wyłącznie  na czas określony związany z realizacją projektu.

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się po zakwalifikowaniu danej osoby w drodze  konkursu otwartego. Warunki i zasady konkursu ustala kanclerz.
 


§ 5

1. Wynagrodzenia pracowników niebędących  nauczycielami  akademickimi  oddelegowanych do wykonywania pracy  przy projekcie lub pracowników zatrudnionych w trybie § 4 pokrywane są w całości  ze środków danego projektu.

  
2. Wynagrodzenia, o których mowa ust. 1 nie mogą przekraczać wysokości  wynagrodzeń przewidzianych   w rozporządzeniu ministra właściwego  ds. szkolnictwa wyższego w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych  w uczelniach publicznych do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania.


3. Podstawą rozliczenia wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 są miesięczne karty czasu pracy. Miesięczne karty czasu pracy pracownika będącego członkiem zespołu realizującego dany projekt, zatwierdza kierownik  projektu.


4. Wysokość wynagrodzenia każdego pracownika musi być zgodna z kalkulacją projektu w tym zakresie.


 

§ 6

Nie jest dopuszczalne zawarcie z pracownikiem  niebędącym nauczycielem akademickim  umowy cywilnoprawnej przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy oraz na wykonanie czynności wchodzących w zakres obowiązków służbowych pracownika lub wykonywanie  czynności  zbliżonych do obowiązków służbowych.


III. Nauczyciele akademiccy


§ 7

1. Nauczyciele akademiccy pełniący funkcję kierownika projektu lub wykonujący inne  czynności administracyjne  w ramach projektu realizują swoje zadania w ramach umów cywilnoprawnych.


2. Wysokość  wynagrodzeń za pełnienie funkcji  kierownika projektu lub za wykonywanie czynności administracyjnych w ramach projektu przez nauczycieli akademickich ustalana jest według stawek wynikających z  dokumentów programowych projektu. Miesięczna wysokość wynagrodzenia,  nie może być większa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych  w uczelniach  publicznych.


§ 8

1. Nauczyciele akademiccy wykonują  zajęcia dydaktyczne w ramach projektu jako godziny dydaktyczne płatne w terminach określonych harmonogramem danego projektu.


2. Za godziny dydaktyczne, o których mowa w ust. 1  nauczyciele akademiccy otrzymują wynagrodzenie obliczone według stawek wynikających z  dokumentów programowych projektu. Górną granicę stawek za godziny ponadwymiarowe ustala rektor odrębnym zarządzeniem uwzględniając rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych  w uczelniach publicznych.


3. Dla godzin dydaktycznych  realizowanych w ramach projektu prowadzona jest odrębna dokumentacja. 

§ 9

1. Nauczyciele akademiccy realizujący  w ramach danego projektu badania naukowe wykonują te badania  w ramach umów cywilnoprawnych.


2. Za badania naukowe, o których mowa w ust. 1  nauczyciele akademiccy otrzymują wynagrodzenie obliczone według stawek wynikających z  dokumentów programowych projektu.


IV. Osoby niezatrudnione Uczelni


 

§ 10

1. Jeżeli wytyczne zawarte w dokumentach programowych  projektu o tym stanowią, do jego  realizacji  mogą być zatrudnione osoby spoza Uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych.  Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej jest dopuszczalne, gdy zakres wykonywanych czynności nie wypełnia znamion stosunku pracy, o których stanowi Kodeks pracy.


2. Wysokość wynagrodzenia dla osób, o których mowa w ust. 1 musi być zgodna  z kalkulacją projektu w tym zakresie. Dokumentowanie czasu pracy osoby zatrudnionej należy prowadzić w formie miesięcznych kart czasu pracy, które zatwierdza kierownik projektu.


 

V. Przepisy końcowe


 

§ 11

1. Traci moc § 16 i § 17 zarządzenia Nr 7/2006 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie realizacji w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach projektów współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.


2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do  projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.


§ 12

Przepisy niniejszego zarządzenia nie mają zastosowania do  projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 15 maja 2006 roku.


§ 13


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renzmetryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:51:42

Liczba wyświetleń strony: 11207

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka