Zarządzenie Nr 55/2006

Zarządzenie Nr 55/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 
z dnia  4 grudnia  2006 roku


w sprawie powołania pełnomocnika do spraw niepełnosprawnych studentów

 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


§  1

Z dniem 1 stycznia 2007 r. powołuje się  dr  Mirosława Rutkowskiego na pełnomocnika do spraw niepełnosprawnych studentów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.


§ 2

1. Pełnomocnik, o którym mowa w §    1    zwany dalej pełnomocnikiem, jest uprawniony w imieniu Uczelni  do :
1) występowania  przed Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych,
2) współpracy z pełnomocnikami ds. studentów niepełnosprawnych  w innych uczelniach,
3) współpracy z samorządowymi pełnomocnikami powołanymi  ds. osób niepełnosprawnych,
4) współpracy fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
5) współpracy z innymi podmiotami działającymi  na rzecz osób niepełnosprawnych.  

2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności :
1) integracja niepełnosprawnych studentów Uczelni,
2) inicjowanie akcji informacyjnych wśród studentów niepełnosprawnych o podejmowanych na ich rzecz działaniach Uczelni,  
3) udzielanie informacji oraz organizowanie seminariów informacyjnych i integrujących,
4) monitorowanie dostępnych programów i środków docelowych służących wyrównaniu szans edukacyjnych oraz informowanie władz Uczelni oraz studentów  o tych programach  i środkach przeznaczonych na ten cel ,
5) inicjowanie wewnętrznych aktów normatywnych w Uczelni dotyczących studentów niepełnosprawnych,
6) opracowanie programu usuwania barier architektonicznych w budynkach Uczelni z uwzględnieniem pozyskiwania środków na ten cel.

§ 3

Pełnomocnik przedstawia rektorowi :
 1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;
 2) roczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 4

Obsługę merytoryczną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Dział Spraw Studenckich.


§ 5


Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu Uczelni  z części środki ogólnouczelniane.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF


  55 - zarz. pełnomocnik ds. sudent. niepełnospr..pdf metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:47:09

Liczba wyświetleń strony: 10550

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka