Zarządzenie Nr 54/2006


Zarządzenie Nr   54/2006


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  4 grudnia 2006 roku


w sprawie zasad udziału w odpłatnych zajęciach nieobjętych planem studiów


Na podstawie art. 99 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust.1 pkt 4 uchwały Senatu nr 52/2006  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Student może uczestniczyć w zajęciach nieobjętych planem studiów za zgodą właściwego dziekana oraz kierownika jednostki prowadzącej zajęcia, jeżeli zajęcia te nie kolidują z zajęciami obowiązkowymi, objętymi planem studiów.
2. Udział w zajęciach nieobjętych planem studiów odbywa się na podstawie wniosku studenta, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów:


 

 

Rodzaj zajęć

Stawka opłat
za godzinę dydaktyczną 
(45 min.)

 

 

Grupa I

§      przedmioty na kierunkach humanistycznych, pedagogicznych
i społecznych

§      lektoraty

§      przedmioty kształcenia nauczycielskiego

 

 

6 zł

 

Grupa II

przedmioty na kierunkach artystycznych, medycznych
i przyrodniczych

 

 

9 zł

 

Grupa III

 

zajęcia z wychowania fizycznego

 

 

6- 12 zł


§ 2
1. Opłata za zajęcia odpłatne nieobjęte planem studiów wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć.
2. Wniesienie opłaty za dany semestr jest warunkiem rozpoczęcia lub kontynuowania nauki na zajęciach nieobjętych planem studiów.
3. W przypadku nieuiszczenia przez uczestnika opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów w terminie, dziekan w ciągu 14 dni od chwili upłynięcia danego terminu podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczestników na danych zajęciach.
4. Wysokość stawek  opłat za zajęcia z wychowania fizycznego przy uwzględnień kosztochłonności poszczególnych zajęć ustala kierownik Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Stawki opłat, o których mowa  w zdaniu poprzednim zatwierdza prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

§ 3
1. Zaliczenie przez studenta zajęć nieobjętych planem studiów odnotowuje się w indeksie, karcie egzaminacyjno-zaliczeniowej i protokołach zaliczeniowo-egzaminacyjnych na ogólnie obowiązujących zasadach.
2. W przypadku zaliczenia wszystkich przedmiotów wchodzących w skład dodatkowej specjalności, student otrzymuje  wpis o ukończeniu studiów w zakresie dodatkowej specjalności w dyplomie ukończenia studiów i suplemencie.

§ 4

1. Zbiorcze zestawienie osób uczestniczących w odpłatnych zajęciach nieobjętych planem studiów sporządza jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zestawienie należy sporządzić niepóźnej niż  w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz
Pobierz zarządzenie i załączniki w formacie PDF

 54 - zarz.-zajęcia nieobjęte planem studiów.pdf

 54- Zarz.-zajęcia nieobjęte planem studiów.wniosek I.pdf

 54- Zarz.-zajęcia nieobjęte planem studiów.zestawienie II.pdf
metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:45:27

Liczba wyświetleń strony: 10020

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka