Zarządzenie Nr 35/2006

Zarządzenie Nr  35 /2006


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  7 września 2006 roku

w sprawie udzielenia dziekanom  pełnomocnictw do zawierania i  podpisywania ze studentami Uczelni umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 6)  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. art. 98 – 109 Kodeksu cywilnego zarządza się, co następuje:

§ 1


Niniejszym udziela się dziekanom pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne:
1) ze studentami Wydziału Zarządzania i Administracji – dziekanowi – prof. dr. hab. Zbigniewowi Gazdzie,
2) ze studentami Wydziału Humanistycznego– dziekanowi – prof. dr.  hab. Wiesławowi Cabanowi,
3) ze studentami Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego – dziekanowi -   prof. dr. hab. Bartłomiejowi Jaśkowskiemu,  
4) ze studentami Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego  –  dziekanowi  – prof. dr. hab. Zdzisławowi  Ratajkowi,
5) ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu –  dziekanowi  – prof. dr. hab. Waldemarowi Dutkiewiczowi, 
6) ze studentami Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim–  dziekanowi  – prof. dr hab. Annie   Grochulskiej,
7) ze studentami Wydziału Nauk Społecznych  Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim – dziekanowi - prof. dr  hab. Wacławie  Starzyńskiej. 

§ 2


Osoby, o których mowa w § 1 są umocowane do zawierania i podpisania umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne do końca kadencji 2005-2008, chyba że pełnomocnictwa zostaną  odwołane. 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


 


 


 


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:34:07

Liczba wyświetleń strony: 9915

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka