Zarządzenie Nr 4/2006

Zarządzenie Nr  4/2006

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 stycznia  2006 roku

 

w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z   dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) i §37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych. (Dz.U. Nr 115, poz. 965)zarządza się, oraz co następuje:

 

§ 1


1.    W przypadku przyznania przez Uczelnię pracownikowi stypendium doktorskiego, jego miesięczna wysokość nie może być wyższa niż 42 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta  określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

2.    Stypendium doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcy.

 


§ 2


1.     W przypadku przyznania przez Uczelnię pracownikowi stypendium habilitacyjnego, jego miesięczna wysokość  nie może być wyższa niż 83 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego adiunkta określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

2.      Stypendium habilitacyjne może być przyznane na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

 

§ 3


Stypendia, o których mowa w § 1 i § 2 wypłacane w okresach miesięcznych z góry.

 

§ 4

 
1.  Wysokość stypendium oraz warunki i okres jego wypłacania określa umowa.

2.   Wzory umów o stypendium doktorskie oraz o stypendium habilitacyjne zawierają odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 5

 

Pracownicy, którym Uczelnia przyznała stypendium doktorskie lub habilitacyjne przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, otrzymują przyznane świadczenie na dotychczasowych  zasadach.


§ 6

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


 

 


 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


Załączniki dostępne w wersji zarządzenia w formacie pdf.

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:16:00

Liczba wyświetleń strony: 10670

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka