Zarządzenie Nr 22/2006

Zarządzenie Nr  22/2006


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 14 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  art. 104 i nast. Kodeksu pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 – tekst jednolity z późn. zm.) i art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 854 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 70/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadza się następujące  zmiany:

§ 17 o treści:

„Czas pracy kierowców, zatrudnionych w Uczelni określany jest według przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.)”.

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Czas pracy kierowców, zatrudnionych w Uczelni określany jest według przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.).
2. Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
3. Tygodniowy czas pracy, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
4. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę nie może przekraczać 416 godzin w roku kalendarzowym, z  zastrzeżeniem  ust. 2 i 3. „


 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

metryczka

Wytworzył:Rektor prof. dr hab. Regina Renz
Data wytworzenia:2006-06-14
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 12:39:25

Liczba wyświetleń strony: 10446

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka