Zarządzenie Nr 56/2006

Zarządzenie Nr 56 /2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  21 grudnia  2006 roku

w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach

 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o :

3) „ustawie” – należy przez to rozumieć:
ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.)
2) „Uczelni”  – należy przez to rozumieć:
Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
3) „pracowniku  w wieku przedemerytalnym”– należy przez to rozumieć:
a) nauczyciela akademickiego zatrudnionego  w Uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego na podstawie mianowania, z którym nastąpi w okresie nie dłuższym niż 4 lata wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie przepisu art. 127 ust. 2 ustawy,
b) pracownika nie będącego nauczycielem akademickim, w tym  również pracownika zatrudnionego na stanowisku  kustosza, starszego bibliotekarza lub starszego dokumentalisty, któremu pozostaje nie więcej niż 4 lata, do osiągnięcia wieku emerytalnego jeżeli okres zatrudnienia łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia umożliwia nabycie prawa do emerytury w związku osiągnięciem wieku emerytalnego,
4) „pracowniku wyrażającym wolę do przejścia emeryturę”– należy przez to rozumieć:
a) mężczyznę urodzonego przed 31 grudnia 1948 roku zatrudnionego w Uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, który ukończył 60 lat życia i przepracował 30 lat w tym 20 lat w szkolnictwie lub instytucjach naukowych,
b) kobietę urodzoną przed 31 grudnia 1948 roku zatrudnioną w Uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, która ukończyła 55 lat życia i przepracowała 25 lat, w tym 20 lat w szkolnictwie lub instytucjach naukowych,
c) pracownika Uczelni zatrudnionego na podstawie mianowania w charakterze nauczyciela akademickiego na stanowisku innym niż stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego oraz pracownika będącego  dyplomowanym pracownikiem bibliotecznym, który ukończył 61 rok życia,  jeżeli rozwiąże stosunek pracy w sposób określony w § 4 zarządzenia,
d) kobietę niebedcą nauczycielem akademickim urodzoną po 31 grudnia 1948 roku zatrudnioną w Uczelni, która do dnia 31 grudnia 2007 roku osiągnie 55 lat życia, przepracowała 30 lat (zaliczając w to okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu przepisów emerytalnych) i nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego,

 

 

§ 2

1. Pracownikowi w wieku przedemerytalnym może być przyznana podwyżka  w wysokości:
1) dla pracownika, o którym mowa w § 1 pkt. 3) lit. a - 217 zł,
2) dla pracownika, o którym mowa § 1  pkt. 3) lit. b    -125 zł,
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 podlegają waloryzacji o wskaźnik inflacji z roku  poprzedniego pod warunkiem, że wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 3%. Kwoty podwyżek po waloryzacji ulegają zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

§ 3

1. Stosunek pracy z pracownikiem, o którym mowa w § 1 pkt. 3) lit. b, otrzymującym podwyżkę przedemerytalną,  który  nie złożył wniosku o rozwiązanie stosunku pracy  w terminie  3 miesięcy przed nabyciem prawa do emerytury  ulega rozwiązaniu za wypowiedzeniem na podstawie decyzji rektora.
2. Stosunek pracy pracownika, o którym mowa w § 1  pkt. 3) lit. a otrzymującego podwyżkę przedemerytalną,  wygasa na podstawie przepisu art. 127 ust. 2 ustawy. 
     

 

 

§ 4


1. Pracownik wyrażający wolę do przejścia na emeryturę może otrzymać podwyżkę przedemerytalną, jeżeli: 
1) rozwiąże dotychczasowy stosunek pracy na swój wniosek i nawiąże nowy stosunek pracy z Uczelnią na  czas określony terminem pobierania podwyżki przedemerytalnej,
albo
2) złoży wniosek   o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z terminem zakończenia pobierania podwyżki przedemerytalnej. Przyjęty przez Uczelnię wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może być przez pracownika wyrażającego wolę do przejścia na emeryturę zmieniany ani wycofany.
2. Pracownik wyrażający wolę do przejścia na emeryturę może złożyć wniosek o przyznanie podwyżki przedemerytalnej nie wcześniej niż 48 miesięcy przed przewidywanym terminem rozwiązania stosunku pracy z Uczelnią.

§ 5

1. Pracownik wyrażający wolę do przejścia na emeryturę może otrzymać podwyżkę przedemerytalną po spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 w wysokości:

1) dla pracownika, o którym mowa w § 1  pkt. 4) lit. a- c  - 217 zł,
2) dla pracownika, o którym mowa § 1 pkt. 4) lit. d -125 zł.

2. Pracownik wyrażający wolę do przejścia na emeryturę, któremu przyznano podwyżkę przedemerytalną  otrzymuje ją w wysokości zależnej od okresu jej pobierania:
1) jeżeli okres pobierania podwyżki przedemerytalnej, będzie krótszy niż 24 miesiące lub będzie trwał 24 miesiące podwyżka wynosi  trzykrotność kwoty, o której mowa w ust. 1
2) jeżeli okres pobierania podwyżki przedemerytalnej, będzie dłuższy niż  24 miesiące   i równocześnie trwający  36 miesięcy i krócej  podwyżka wynosi dwukrotność kwoty, o której mowa w ust. 1.
3) jeżeli okres pobierania podwyżki przedemerytalnej będzie dłuższy niż 36 miesięcy podwyżka wynosi równowartość kwoty, o której mowa w ust. 1. 
3. Pracownik wyrażający wolę do przejścia na emeryturę może pobierać  podwyżkę przedemerytalną maksymalnie do dnia 31 grudnia 2008 roku. 
4. Do podwyżki przedemerytalnej dla pracownika wyrażającego wolę do przejścia na emeryturę przepisy § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6

Pracownik może otrzymać podwyżkę przedemerytalną, o której mowa w § 2 i 3 od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek  o jej przyznanie.

§ 7

1. Pracownik zatrudniony w Uczelni  w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje podwyżkę przedemerytalną, o której mowa w § 2 i § 5 w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.
2. Podwyżki przedemerytalnej, o których mowa w § 2 i  § 5,  nie otrzymuje pracownik zatrudniony w Uczelni jako dodatkowym miejscu pracy.


§ 9

Traci moc:
1) zarządzenie Nr 37/2005 z dnia  29 czerwca 2005 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach.
2) zarządzenie Nr 44/2005 roku z dnia 27 lipca 2005 roku zmieniające zarządzenie  Nr 37/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  29 czerwca 2005 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach.


§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF


 56- zarz. podwyżki przedemerytalne 2006.pdf

 

 

metryczka

Wytworzył:Rektor prof. dr hab. Regina Renz
Data wytworzenia:2006-12-21
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 12:52:43

Liczba wyświetleń strony: 10184

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka