Uchwała Nr 10/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 26 lutego 2009 roku

 

w sprawie zmiany Statutu

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie Uniwersytetu uchwalonym uchwałą Senatu nr 9/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.  zmienionym uchwałą Senatu nr 16/2008 z dnia 27 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)     W rozdziale II po § 15 dodaje się  tytuł: „Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny” oraz dodaje się § 15¹ o treści w brzmieniu:

 

 § 15¹ 1. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny jest jednostką dydaktyczną  powołaną                                   

                do prowadzenia działalności dydaktycznej poza siedzibą Uniwersytetu.

 2. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny działa zgodnie z regulaminem                                                                          

                ustalonym przez rektora.”  

 

2)     W załączniku nr 4  do Statutu po wyrazach: ”7) Wydział Nauk Społecznych” dodaje się wyrazy w brzmieniu:” Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:44:45

Liczba wyświetleń strony: 6819

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka