Uchwała Nr 65/2009

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 29 października 2009  r.

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie przez Uniwersytet środków finansowych, na pokrycie kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji po zakończeniu realizacji projektu "Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 

Na podstawie art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  § 66  ust. 2 pkt. 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

W związku z wyrażeniem przez Senat zgody na realizację projektu pod nazwą: "Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego" (POPW 1.1-22) w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.1 Infrastruktura Uczelni, uwzględniając wymogi Instytucji Pośredniczącej, Senat  wyraża zgodę na zabezpieczenie przez Uniwersytet środków finansowych w wysokości 10 % przewidywanej kwoty dofinansowania Projektu z przeznaczeniem na wydatki kwalifikowane, które zostaną wypłacone przez Instytucję Pośredniczącą dla Uniwersytetu w postaci refundacji, po zakończeniu realizacji Projektu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:18:42

Liczba wyświetleń strony: 5371

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka