Uchwała  Nr 33 /2009

 

Senatu  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30  kwietnia  2009 roku

 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

       Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

1.      W Regulaminie Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym załącznik do uchwały nr 65/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2007 r. dokonuje się poniższych zmian:

 

1)     występującą w Regulaminie Filii w odpowiedniej formie gramatycznej dotychczasową nazwę Uczelni, w brzmieniu:” Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego

          w Kielcach” zastępuje nazwą, w brzmieniu „Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy      Jana Kochanowskiego w Kielcach”,

 

2)     w § 13 w ust.2 lit. b) dotychczasową treść w brzmieniu:

 

 

„b) zarząd środkami pieniężnymi pochodzącymi z dotacji budżetowej, a przyznanych  Filii na podstawie uchwał Senatu oraz wszystkimi innymi środkami pieniężnymi należnymi Filii na podstawie innych przepisów i ustaleń, w tym pochodzącymi z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne realizowane w Filii.”

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„b) zarząd środkami pieniężnymi pozostającymi do dyspozycji Prorektora ds. Filii pochodzącymi z dotacji budżetowej, środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu opłat za usługi edukacyjne realizowane w Filii oraz środkami finansowymi z innych źródeł  przyznanymi i należnymi Filii,”,

 

3)     w § 13 w ust.2 dodaje się lit. c) o treści w brzmieniu:

 

„c)  nadzór nad środkami pieniężnymi przydzielonymi  Filii na podstawie uchwał Senatu oraz wszystkimi innymi środkami pieniężnymi należnymi Filii na podstawie innych przepisów i ustaleń, w tym pochodzącymi z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne realizowane w Filii, które zostały przydzielone  do dyspozycji dziekanów wydziałów Filii.”

 

2.     Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:28:26

Liczba wyświetleń strony: 6070

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka