Uchylone uchwałą Nr 13/2013

Uchwała  Nr 27/2009

  

Senatu  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

  

w sprawie zasad  gospodarowania i sposobu podziału środków finansowych pochodzących z opłat za usługi  edukacyjne

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 11 i art. 104  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust.1 i ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co  następuje :

§ 1

 

Środki finansowe pochodzące z opłat za usługi edukacyjne :

1)            zostają wydzielone w ewidencji przychodów Uczelni z podziałem na    poszczególne wydziały i jednostki międzywydziałowe,

2)            są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych Uczelni w Kielcach i Piotrkowie Trybunalskim.

 

§ 2

 

1.             Z ogólnej kwoty środków finansowych pochodzących z opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w Kielcach wydziela się  w pierwszej kolejności  15 % z przeznaczeniem na :

 

- 5 % - finansowanie Biblioteki Głównej,

- 5%  - finansowanie Administracji Centralnej,

- 3 % - finansowanie Uczelnianego Centrum Informatycznego,

- 1 % - finansowanie Wydawnictwa,

- 1% -  finansowanie Kosztów Ogólnouczelnianych.

 

2.              Z ogólnej kwoty środków finansowych pochodzących z opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w Piotrkowie Trybunalskim wydziela się w pierwszej kolejności  12 % z przeznaczeniem na :

 

- 5 % - finansowanie Biblioteki Głównej Filii,

- 5%  - finansowanie Administracji Centralnej,

- 1 % - finansowanie Wydawnictwa,

- 1% -  finansowanie Kosztów Ogólnych Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

 

§ 3

 

Środki finansowe pochodzące z opłat za usługi edukacyjne, z uwzględnieniem zasad określonych w § 2   mogą być przeznaczone  na :

 

1)      finansowanie i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Uczelni,

 

2)    finansowanie dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich przewidzianego w obowiązujących przepisach wykonawczych w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznych, wydanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w tym za :

 

            a) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,

 

b) promotorstwo i recenzowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz oceny dorobku naukowego związane z przewodami habilitacyjnymi, opracowywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego, a także recenzji 
w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,

 

3)    finansowanie i wypłatę wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich oraz wynagrodzeń za godziny nadliczbowe osób niebędących nauczycielami akademickimi,

 

4)    finansowanie i wypłatę wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń za pracę i dodatków dla osób niebędących nauczycielami akademickimi, za prace związane z działalnością dydaktyczną Uczelni,

 

5)    finansowanie zwiększenia wynagrodzenia z tytułu podwyżek przedemerytalnych dla pracowników            Uczelni, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznych, którzy spełniają wymagania przewidziane przepisami ustawy z dnia     17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) oraz spełnią warunki wynikające z obowiązujących w tym zakresie, w Uczelni zasad uprawniających do otrzymania podwyżki przedemerytalnej,

 

6)     finansowanie innych dodatków do wynagrodzeń, nie przewidzianych w przepisach wykonawczych w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznych, za wykonywanie czynności i zadań związanych z ustawowymi zadaniami Uczelni, jako uczelni publicznej, w tym dodatków z tytułu kierowania studiami doktoranckimi,

 

7)     utworzenie własnego funduszu stypendialnego na stypendia dla pracowników 
i studentów oraz doktorantów Uczelni,

 

8)      finansowanie innych kosztów prowadzenia działalności statutowej Uczelni.

 

 

§ 4

 

Wysokość środków na poszczególne cele określone w § 3 tej uchwały oraz zasady dysponowania tymi środkami określa rektor Uczelni w porozumieniu z kierownikami jej podstawowych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

 

 

§ 5

 

Zasad podziału środków finansowych pochodzących z opłat za zajęcia dydaktyczne oraz usługi edukacyjne, przeznaczonych na wynagrodzenia ustalane są przez rektora Uczelni 
w porozumieniu  ze związkami zawodowymi.

 

§ 6

 

Środki finansowe pochodzące z wpływów za powtarzanie roku, wpis warunkowy oraz opłaty wynikające z różnic programowych, wpłacanych przez studentów studiów stacjonarnych, przeznaczone są na działalność Samorządu Studenckiego.

 

§ 7

 

Traci moc uchwała nr 46/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad  gospodarowania i sposobu podziału środków finansowych pochodzących  z opłat za zajęcia dydaktyczne oraz z odpłatności za usługi  edukacyjne.

 

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-03-06 11:00:01

Liczba wyświetleń strony: 6259

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka