Uchwała Nr 57/2009

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 24 września 2009  r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uczelnię projektu pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  Na podstawie art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  § 66  ust. 2 pkt. 21  im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

1.      Senat  wyraża zgodę na realizację  przez Uniwersytet projektu pod nazwą: "Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego"  (POPW 1.1-22) w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.1 Infrastruktura Uczelni.

2.      Całkowita szacunkowa wartość projektu stanowi kwotę  160 017 710,26 zł, z czego całkowita szacunkowa kwota wydatków kwalifikowanych stanowi kwotę 159 452 425,48 zł. Planowana wysokość dofinansowania ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynosi 100% wydatków kwalifikowanych.

3.      Uniwersytet zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

4.      W przypadku, gdy wydatki  kwalifikowalne Projektu przekroczą kwotę dofinansowania wynikającą z listy projektów indywidualnych Uczelnia pokryje ww. różnicę ze środków własnych.

5.      Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie Projektu.

§2

Traci moc uchwała  nr 72/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uczelnię do projektu „Campus Uczelniany Akademii Świętokrzyskiej” dla osi priorytetowej I
w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:31:32

Liczba wyświetleń strony: 5524

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka