Uchwała nr   24 /2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005  roku Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz  § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego   w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2008, wykazujące:

 

1) w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2008 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 184.087.497,34 zł,

 

2) w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zysk netto w  wysokości 1.368.785,56 zł,

 

3) w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o sumę 8.092.584,00 ,

 

4) w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2008 r. do  31.12.2008 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.513.990,42 zł.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 10:58:04

Liczba wyświetleń strony: 6037

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka