Uchwała  nr 40/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie  zmian w Regulaminie studiów doktoranckich

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt  2 i art. 161 w związku z art. 196 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365z późn. zm.) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 194) i na podstawie § 66 ust.2 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      W Regulaminie Studiów doktoranckich stanowiącym załącznik do uchwały nr 68/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 25 października 2007 r. dokonuje się następujących zmian:

 

1)      dotychczasowy tytuł Regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach”,

 

2)      w § 1 w ust.1 Regulaminu, dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanym dalej Uniwersytetem lub Uczelnią, określa organizację i przebieg studiów doktoranckich oraz związane z tym prawa i obowiązki doktoranta Uniwersytetu.”,

 

3)      w § 1 w ust.2  w pkt 2 Regulaminu, dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem,”

 

4)      w § 3 dotychczasową treść ust.2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać:

1)      projekt programu studiów doktoranckich wraz z analizą programu studiów uwzględniającą realizację koncepcji studiów zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy,

2)      propozycję warunków i trybu rekrutacji,

3)      analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów,

4)      ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich,

5)      proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, ustaloną na podstawie analizy, o której mowa w pkt 4, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych.”

6)      w § 5 Regulaminu dotychczasową treść ust.3 i ust.4 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

       3. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, a w szczególności w przypadku:

1)    czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

2)    sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3)    sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,

- łącznie nie więcej niż o rok.

  4. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok.",

 

7)      w § 5 Regulaminu dodaje się ust.5 o treści w brzmieniu:

„5. Przedłużenie, o którym mowa w ust.3 oraz ust.4 może nastąpić pod warunkiem uzyskania przez doktoranta pozytywnej opinii promotora określającej przewidywany termin zakończenia pracy doktorskiej i termin jej obrony.”

 

8)      w § 24 Regulaminu dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Stypendium doktoranckie może być przyznane według zasad określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich”

 

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2009 r.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:28:49

Liczba wyświetleń strony: 6047

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka