Uchwała Nr 46/2009
 
Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 28 maja 2009 roku
 
w sprawie Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacje z budżetu państwa oraz z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczoną przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych  Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych
 
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 i art. 151 ust.8  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się:
§ 1
 1. Wprowadza się w życie Regulamin przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacje z budżetu państwa oraz z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczoną przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych.
 
 1. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały nr 46/2009
 
Regulamin
Przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacje z budżetu państwa oraz z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczoną przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych  Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych
 
§ 1
Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem, określa warunki oraz zasady przyznawania i wypłacania pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach wynagrodzeń ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacje z budżetu państwa oraz  z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne,     za pracę świadczoną przez pracowników Uczelni w ramach  projektów, w tym projektów finansowanych ze środków pochodzących z programów ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów międzynarodowych.
§ 2
Użyte w rozumieniu niniejszego Regulaminu określenia oznaczają:
 1. ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 2. rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r.  w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 251, poz. 1852) zmienione rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 maja 2007 r.   zmieniającym   rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 98, poz. 650) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 51, poz. 406),
 3. Uniwersytet lub Uczelnia - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 4. pracownik Uczelni – pozostający w stosunku pracy nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego na podstawie mianowania lub na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby zatrudnione w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie umowy o pracę,
 5. dotacja z budżetu państwa – dotacje, o których mowa w art. 94 ust.1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 6. Projekt – przedsięwzięcie realizowane przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach z wykorzystaniem środków pochodzących spoza dotacji z budżetu państwa oraz spoza środków pochodzących z odpłatności za świadczone usługi edukacyjne,
 7. godzina ponadwymiarowa – godzina zajęć dydaktycznych, o której mowa w art. 131 ust.1 i ust. 2 ustawy, za którą ustalane jest wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia.
 
§ 3
Pracownicy Uczelni wykonujący w ramach stosunku pracy zadania (w tym zadania dodatkowe) związane bezpośrednio z wdrażaniem i realizacją Projektów, których wykonawcą, partnerem lub podwykonawcą jest Uniwersytet, mogą otrzymać wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie dodatkowe, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 
§ 4
 1. Wysokość wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przez Uczelnię do realizacji Projektu oraz wysokość wynagrodzenia dodatkowego dla pracowników pozostających w stosunku pracy nie może przekroczyć kwot zaplanowanych na ten cel w budżecie danego Projektu.
 2. Wysokość poszczególnych rodzajów wynagrodzeń, o których mowa w Regulaminie oraz zasady ich wypłaty, powinny uwzględniać również warunki rozliczania wynikające z danego Projektu.
 
§ 5
 1. Pracownicy Uczelni biorący udział w realizacji Projektu mogą otrzymać wynagrodzenie w następujących formach:
 1. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  wyłącznie dla potrzeb i na okres realizacji projektu oraz pracownicy Uczelni oddelegowani na czas realizacji projektu do wykonywania zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem i realizacją Projektu otrzymują wynagrodzenie zasadnicze do  wysokości dwukrotnej maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla poszczególnych stanowisk wskazanych w rozporządzeniu oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia przewidziane zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym w odniesieniu do osób  nie będących nauczycielami akademickimi przez maksymalną stawkę wynagrodzenia rozumie się najwyższą  stawkę wynagrodzenia dla najwyższej kategorii zaszeregowania dla danego stanowiska,
 2.             osoby pozostające w stosunku pracy wykonujący dodatkową pracę związaną bezpośrednio z realizacją Projektu mogą otrzymywać w okresie realizacji Projektu wynagrodzenie dodatkowe  do wysokości trzykrotnej wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla poszczególnych stanowisk wskazanych w rozporządzeniu oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia przewidziane zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym w odniesieniu do osób  nie będących nauczycielami akademickimi przez minimalną stawkę wynagrodzenia rozumie się najniższą stawkę wynagrodzenia dla najniższej kategorii zaszeregowania dla danego stanowiska. Wynagrodzenie dodatkowe jest wypłacane w okresie realizacji danego Projektu. Dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje pracownikowi za każdy pełny miesiąc kalendarzowy nieobecności spowodowany chorobą lub macierzyństwem. Na wniosek Kierownika Projektu, w przypadku ciągłej nieobecności pracownika trwającej powyżej 15 dni kalendarzowych, spowodowanej chorobą lub macierzyństwem, wypłata wynagrodzenia dodatkowego zostaje wstrzymana,
 3. nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dydaktyczne bezpośrednio w ramach Projektu mogą otrzymywać w okresie jego realizacji wynagrodzenie dodatkowe z tytułu wykonanych zajęć dydaktycznych do wysokości trzykrotnej stawki za godzinę ponadwymiarową przewidzianą dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego  posiadającego tytuł naukowy.
 1. Za wzorowe wykonanie obowiązków pracowniczych związanych bezpośrednio z realizacją Projektu rektor może przyznać pracownikowi Uczelni nagrodę do trzykrotnej wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla poszczególnych stanowisk wskazanych w rozporządzeniu, przy czym w odniesieniu do osób nie będących nauczycielami akademickimi przez minimalną stawkę wynagrodzenia rozumie się najniższą stawkę wynagrodzenia dla najniższej kategorii zaszeregowania dla danego stanowiska. Przyznanie nagrody jest możliwe, jeżeli budżet danego Projektu przewiduje możliwość przyznania nagród.
 2. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań związanych z wdrażaniem i realizacją Projektu rektor, na wniosek Kierownika Projektu uzgodniony z kierownikiem jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika, może przyznać pracownikowi dodatek specjalny na zasadach określonych w Rozporządzeniu. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikowi za każdy pełny miesiąc kalendarzowy nieobecności pracownika, spowodowany chorobą lub macierzyństwem. Na wniosek Kierownika Projektu, w przypadku ciągłej nieobecności pracownika trwającej powyżej 15 dni kalendarzowych, spowodowanej chorobą lub macierzyństwem,  wypłata dodatku specjalnego zostaje wstrzymana.
 
§ 6
Ustalona wysokość wynagrodzenia obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. Zmiana wysokości wynagrodzenia jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku, gdy taką możliwość przewidują warunki danego Projektu oraz kwoty na wynagrodzenie w zmienionej wysokości uwzględnione zostały w jego budżecie.
 
§ 7
 
Pracownicy Uczelni nie będący nauczycielami akademickimi biorący udział w realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem i realizacją Projektu otrzymują wypłatę wynagrodzenia z dołu, w terminach i wysokości ustalonych dla danego Projektu.
§ 8
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę wyłącznie dla potrzeb i na okres realizacji Projektu oraz nauczyciele akademiccy oddelegowani na czas realizacji Projektu do wykonywania zadań związanych bezpośrednio z jego wdrażaniem i realizacją otrzymują wynagrodzenie w terminach przewidzianych ustawą. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy wynagrodzenia dodatkowego określonego              w § 5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 Regulaminu.
§ 9
 1. Wniosek z propozycją formy i wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników Uczelni, którzy mają wykonywać zadania związane bezpośrednio z wdrażaniem i realizacją Projektu, Kierownik Projektu przedkłada do zatwierdzenia rektorowi lub upoważnionemu prorektorowi. Wysokość wynagrodzenia dodatkowego Kierownik Projektu uzgadnia z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której pracownik wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy.
 2. W odniesieniu do pracowników administracji i obsługi  wniosek z propozycją formy i wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników Kierownik Projektu  przedkłada do zatwierdzenia  kanclerzowi.
 3. Wniosek z propozycją formy i wysokości wynagrodzenia dla Kierownika Projektu   przedkłada do zatwierdzenia rektorowi właściwy prorektor.
 4. Dla prorektorów, dziekanów i kanclerza, którzy biorą udział w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z  wdrażaniem i realizacją  Projektu, formę wynagrodzenia oraz jego wysokość na zasadach określonych Regulaminem przyznaje rektor, a rektorowi na wniosek senatu właściwy minister.
 
§ 10
 1. Wniosek, o którym mowa w § 9 jest składany w formie pisemnej i powinien zawierać uzasadnienie obejmujące: nazwę Projektu, szczegółowy zakres czynności/prac wykonywanych przez pracownika w Projekcie, informację o kwalifikacjach pracownika, wskazanie formy wynagrodzenia i jego wysokości oraz całkowitą kwotę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowaną na wynagrodzenie w danym Projekcie.
 2. Zatwierdzony wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przez Dział Kadr umowy o pracę, stosownego aneksu (porozumienia) do umowy o pracę albo aktu mianowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Aneks (porozumienie) powinien określać w szczególności :
 1. zakres czynności lub opis stanowiska pracy,
 2. formę i wysokość wynagrodzenia danego pracownika,
 3. okres na jaki przyznano wynagrodzenie,
 4. źródło finansowania wynagrodzenia pracownika,
 5. jeżeli wymagają tego warunki Projektu lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, informację o obowiązku prowadzenia przez pracownika indywidualnych kart czasu pracy dokumentujących czynności realizowane przez pracownika.
 
§ 11
 
Do Projektów niezakończonych do dnia wejścia w życie Regulaminu jego postanowienia mogą mieć zastosowanie, o ile warunki danego Projektu przewidują możliwość zmiany formy zatrudnienia oraz zasad wynagradzania przewidzianych Regulamin, a budżet danego Projektu umożliwia dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia.
 
§ 12
 
Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.
 
 
Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-04 12:05:02

Liczba wyświetleń strony: 7114

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka