Uchwała nr 42/2009

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28  maja  2009 r.w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011


Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1.       Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: wynik zewnętrznego egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/ świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, średnią ocen lub wynik ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

2.       Limit przyjęć, o którym mowa w ust. 1 może być zwiększony w uzasadnionych przypadkach przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną do wysokości 10 % przyjętego limitu.

3.       W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza planowanego limitu miejsc na dany kierunek studiów odstępuje się od postępowania kwalifikacyjnego, kwalifikując wszystkich zgłoszonych na I rok studiów. Przepisu tego nie stosuje się do:

1) studiów pierwszego stopnia na kierunkach:

a)      edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

b)      filologia, specjalność: filologia angielska i filologia germańska,

c)      pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną,  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową.

 

§ 2.

 

1.     Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1)       dokonanie rejestracji kandydata przez wypełnienie formularza – podania według ustalonego w Uczelni wzoru,

2)       dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęciu na studia).

2.     Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożenie w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów tj.:

1)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną - OKE) - kandydat na studia pierwszego stopnia;

2)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
 i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument,  pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów - kandydat na studia drugiego stopnia;

3)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE)
i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej - kandydat na studia drugiego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej;

4)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo;

5)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
 i dyplom ukończenia szkoły położnych (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę)  – kandydat na studia pomostowe na kierunek położnictwo;

6)świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

7)4 fotografie;

8)kserokopia dowodu osobistego.

3.     Kandydaci przystępujący do „międzynarodowej matury” oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2010. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2010 r.

4.     Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.

5.     Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

6.     W postępowaniu kwalifikacyjnym, które obejmuje egzamin wstępny  stosuje się następujące zasady:

1)      kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2.

2)      kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

- na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych z wagą 1.

- na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych z wagą 2.

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

 

3)      na kierunku filologia, specjalność filologia angielska w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się dodatkowo wynik części wewnętrznej egzaminu maturalnego:

- wynik z części wewnętrznej egzaminu maturalnego z obowiązującego na egzaminie przedmiotu przelicza się wg wzoru:

W = P x 0,3 + R x 0,7

 

P - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych

R -wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych

 

4)      kandydatom z maturą międzynarodową IB uwzględnia się wynik egzaminu maturalnego z  przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przeliczany proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL) na skalę ocen nowej matury wg tabeli:

 

 

MATURA IB

NOWA MATURA

 

poziom SL lub HL

poziom

podstawowy i rozszerzony

 

 

7

100

200

 

6

90

180

 

5

75

150

 

4

60

120

 

3

45

90

 

2

30

60

Granica

1

0

15

zdawalności

0

0

0

§ 3.

1.       Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się „starą maturą” jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyjnych.

2.       W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest konkurs świadectw, kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotów objętych konkursem. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza się na punkty, jak przy konkursie świadectw.

3.       Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem   ust. 2.

§ 4.

Zasady przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

§ 5.

1.       Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają instytutowe komisje rekrutacyjne (IKR), powołane przez dziekana oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

2.       Przewodniczącym UKR jest prorektor d/s dydaktycznych i studenckich.

3.       Przewodniczącym IKR jest dyrektor instytutu lub jego zastępca. W skład IKR wchodzą:

1)      przewodniczący,

2)      sekretarz(-e) - przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz pracownicy administracji,

3)      członkowie – przedstawiciele nauczycieli akademickich.

4.       Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i instytutowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 30 kwietnia 2010 r.

5.       Do zadań instytutowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1)      sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego;

2)      zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;

3)      przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;

4)      sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku/specjalności studiów). Wszystkie  zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.

5)      podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia;

6)      pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia.

7)      sporządzanie listy rezerwowej;

8)      opiniowanie odwołań;

9)      wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu
z dziekanem wydziału.

6.       Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych;

2)      opiniowanie odwołań od decyzji instytutowych komisji rekrutacyjnych.

§ 6.

1.       Na kierunkach studiów, gdzie obowiązuje egzamin dyrektor instytutu wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.

2.       Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.

3.       Dyrektor instytutu powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.

§ 7.

 Terminarz postępowania kwalifikacyjnego oraz szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów w rokuakademickim 2010/2011 określi Rektor odrębnym zarządzeniem nie później niż do końca kwietnia 2010 r.

§ 8.

1.       Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki            i formy studiów określa załącznik nr 1.

2.       W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

§ 9.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 20 osób (w przypadku kierunków artystycznych – 12 osób). Decyzję w tej sprawie podejmuje UKR na wniosek instytutowych komisji rekrutacyjnych.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:24:36

Liczba wyświetleń strony: 6557

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka