Uchwała  Nr 16/2009

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 marca 2009 roku

 

w sprawie upoważnienia rektora Uczelni do podjęcia zadań mających na celu  realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Na podstawie art. 62 ust. 1  pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz. U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się:

 

§ 1

1.        Senat upoważnia rektora Uniwersytetu  do podjęcia niezbędnych działań mających na celu  przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV:

 

1)      „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.1 „ Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,

2)      oraz Działanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

 

2.        Wykaz projektów oraz zadań przewidzianych do realizacji określa załącznik do uchwały.

§ 2

Przystąpienie do realizacji projektów, o których mowa w § 1  może nastąpić po uzyskaniu dofinansowania w ramach tych projektów. Warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania do kierunków oraz specjalności utworzonych i prowadzonych na mocy odrębnych uchwał Senatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:33:28

Liczba wyświetleń strony: 6177

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka