Zarządzenie Nr 3/2008

Zarządzenie Nr  3/2008

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  6  lutego 2008 roku

w sprawie zasad oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych w Uczelni

 

           Na podstawie art.66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Egzamin certyfikacyjny  z języka obcego kończący lektorat rozpoczyna się w dniu i o godzinie ustalonej przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej.
2. Miejsce przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego  oraz godziny rejestracji zdających egzamin certyfikacyjny zwanych dalej "zdającymi", wyznacza komisja egzaminacyjna.
3. Członkowie komisji sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu certyfikacyjnego.
4. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Przewodniczący komisji podczas egzaminu certyfikacyjnego może wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.

§ 2

Egzamin certyfikacyjny  składa się z części pisemnej i ustnej.

§ 3

Część pisemną egzaminu certyfikacyjnego przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających zdającym samodzielną pracę.

§ 4

Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu certyfikacyjnego  przewodniczący komisji informuje zdających o:
 1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego;
 2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego;
 3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
 4) sposobie ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu certyfikacyjnego;
 5) terminie i miejscu przeprowadzenia części ustnej egzaminu certyfikacyjnego.

 

§ 5

1. W trakcie egzaminu certyfikacyjnego zdający może opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.
2. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje pracę przewodniczącemu komisji.
3. Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana na egzemplarzu pracy pisemnej zdającego przez członka komisji.

§ 6

1. Przewodniczący komisji wyklucza z egzaminu certyfikacyjnego zdającego, który w jego trakcie korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami, pomagał pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócał jego przebieg.
2. Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu certyfikacyjnego  oraz na egzemplarzu pracy pisemnej.


§ 7

1. Poszczególne testy do części ustnej egzaminu  umieszczane są w nieoznakowanych kopertach, po jednej dla zdającego i komisji.
2. Część ustną egzaminu certyfikacyjnego przeprowadza się jednorazowo z dwoma zdającymi. 
3. Zdający po wylosowaniu zestawu przygotowuje się do odpowiedzi we wskazanym mu miejscu, maksymalnie przez 10 minut.
4. Maksymalny czas odpowiedzi zdającego w części ustnej egzaminu wynosi 15 minut.

§ 8


Skład komisji w trakcie części ustnej egzaminu certyfikacyjnego  danego zdającego nie może ulegać zmianie.

§ 9

Testy egzaminacyjne ze wszystkich języków i dla wszystkich poziomów są układane według opracowanego w Międzywydziałowym Studium Języków obcych i zatwierdzonego przez rektora  opisu egzaminów Struktura i zakres certyfikacyjnych egzaminów językowych.

§ 10

1. Część pisemna egzaminu certyfikacyjnego obejmuje weryfikację sprawności czytania ze zrozumieniem, elementów leksyki i gramatyki, sprawności słuchania ze zrozumieniem oraz  pisania i trwa 95 minut dla poziomu A1, A2 oraz 150 minut dla B1, B2.
2. Egzamin na poziomie A1 E, A2 E, B1 E, B2 E uważa się za złożony przy uzyskaniu łącznie za część pisemną i ustną 51 punktów ze 100 możliwych do zdobycia z całego egzaminu.
3. Ocenę końcową  z egzaminu ustala się na podstawie następującej punktacji:

Punkty: Ocena:
51 – 60 dostateczny
61 – 70   dostateczny plus
71 – 80   dobry
81 – 90 dobry plus
91 – 100 bardzo dobry


§ 11

1. Na wniosek zdającego  egzamin certyfikacyjny może zostać rozszerzony o część obejmującą język specjalistyczny związany z kierunkiem studiów.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zdający składa przewodniczącemu Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej na co najmniej 14 dni przed terminem części pisemnej egzaminu certyfikacyjnego.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  3- zarz. zasady egzaminu certyfikacyjnego.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:44:07

Liczba wyświetleń strony: 7861

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka