zmiany w zarządzeniu Nr 26/2009

Zarządzenie Nr  4/2008

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  6 lutego 2008 roku

w sprawie zadań  Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej oraz  organizacji egzaminów certyfikacyjnych w Uczelni


 

           Na podstawie art.66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§1

1. Certyfikację kompetencji językowych, stanowiącą podstawę zaliczenia lektoratu, przeprowadza Uczelniana Komisja ds. Certyfikacji Biegłości Językowej, zwana dalej Uczelnianą Komisją.
2. Uczelnianą Komisję na dany rok akademicki powołuje rektor na wniosek kierownika Międzywydziałowego Studium Języków Obcych.
3. Kandydatów na członków Uczelnianej Komisji z Filii w Piotrkowie Trybunalskim wskazuje kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Filii. Propozycje kandydatów na członków kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Filii przedstawia kierownikowi Międzywydziałowego Studium Języków Obcych.
4. Do zadań Uczelnianej Komisji należy:
1) określane standardów wymagań, przygotowywanie formatów testów i kryteriów oceny;
2) nadzorowanie egzaminów z poszczególnych języków;
3) wydawanie certyfikatów, których wzór określa rektor;
4) wykonywanie innych czynności związanych z prawidłowym przebiegiem egzaminów certyfikacyjnych.
5. Egzaminy certyfikacyjne odbywają się dwa razy w roku akademickim podczas zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej.
6. Egzaminy certyfikacyjne określają znajomość języka obcego na poziomach określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

§ 2

1. W skład Uczelnianej Komisji wchodzi:
1) przewodniczący,
2) zastępca przewodniczącego ds. Filii,
3) koordynatorzy wydziałowi,
4) członkowie komisji egzaminacyjnych.
2. W uzasadnionych przypadkach członkami komisji egzaminacyjnych mogą zostać osoby zatrudnione w Uczelni na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 3

1. Do zadań przewodniczącego Uczelnianej Komisji należy:
1) ustalenie poziomów egzaminu dla poszczególnych grup studenckich;
2) koordynowanie obsługi organizacyjnej i administracyjno-biurowej;
3) ustalenie harmonogramu części egzaminów pisemnego i ustnego;
4) nadzorowanie opracowania testów egzaminacyjnych:
a) wyznaczenie lektorów poszczególnych języków do układania testów na określonych poziomach w wersji pisemnej, elektronicznej  oraz dźwiękowej (testy ze słuchania);
b) ustalenie terminów sporządzenia testów.
5) wyznaczenie składów poszczególnych komisji egzaminacyjnych odrębnie na część ustną i pisemną egzaminu certyfikacyjnego;
6) ustalanie list studentów przystępujących na danym wydziale do egzaminu certyfikacyjnego;
7) przekazywanie koordynatorom wydziałowym testów przed egzaminem i odbiór ich  po egzaminie;
8) przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia egzaminów;
9) udzielanie komisjom egzaminacyjnym pomocy w sporządzeniu dokumentacji z egzaminów;
10) sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych egzaminów certyfikacyjnych w danym roku akademickim;
11) wydawania poleceń o charakterze organizacyjnym członkom Uczelnianej Komisji w zakresie sprawności  przeprowadzanych egzaminów.
2. Kompetencje przewodniczącego Uczelnianej Komisji wynikające z niniejszego zarządzenia w zakresie egzaminów  certyfikacyjnych w Filii przysługują zastępcy przewodniczącego ds. Filii.


§ 4

Do zadań koordynatorów wydziałowych należy:
1) odbiór od przewodniczącego Uczelnianej Komisji list studentów;
2) przygotowanie właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminów i pracy komisji egzaminacyjnych i współpraca w tym zakresie z dziekanami;
3) nadzór na prawidłowym składem poszczególnych komisji egzaminacyjnych w części ustnej i pisemnej.
4) odbiór testów egzaminacyjnych ze Studium Języków Obcych;
5) dostarczenie testów egzaminacyjnych właściwej komisji egzaminacyjnej;
6) odbiór prac egzaminacyjnych od właściwej komisji egzaminacyjnej  po egzaminie pisemnym;
7) przydzielenie prac egzaminacyjnych do sprawdzenia wyznaczonym członkom komisji przeprowadzającej część pisemna egzaminu;
8) dostarczenie niewykorzystanych testów egzaminacyjnych do wyznaczonego miejsca przez przewodniczącego;
9) odbiór sprawdzonych prac egzaminacyjnych od lektorów;
10) odbiór protokołu z przebiegu części ustnej egzaminu;
11) przekazanie protokołów roboczych z przeprowadzonego egzaminu certyfikacyjnego z części ustnej oraz pisemnej oraz sprawdzonych prac egzaminacyjnych przewodniczącemu Uczelnianej Komisji.

§ 5

Do zadań członków komisji należy:
1) uczestnictwo w zebraniach organizacyjnych przed egzaminami;
2) uczestnictwo we właściwej komisji w części pisemnej i ustnej egzaminu certyfikacyjnego;
3) nadzór nad prawidłowym  przebiegiem części pisemnej egzaminu certyfikacyjnego;
4) przestrzeganie określonej procedury egzaminacyjnej;
5) przyjęcie egzaminu oraz ocenianie studenta na egzaminie ustnym;
6) sprawdzenie prac z części pisemnej egzaminu certyfikacyjnego,
7) wpisanie oceny z części pisemnej i ustnej egzaminu do odpowiednich protokołów;
8) podpisanie protokołu z przebiegu części ustnej egzaminu,
9) przekazanie  protokołów roboczych z przeprowadzonego egzaminu certyfikacyjnego   koordynatorowi wydziałowemu.

 


§ 6

1. Składy komisji egzaminacyjnych wyznaczane są przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji odrębnie na część ustną i pisemną egzaminu certyfikacyjnego.
2. Komisja egzaminacyjna składa się co najmniej z dwóch egzaminatorów dla części pisemnej i dwóch egzaminatorów dla części ustnej.
3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji  wyznacza przewodniczącego danej  komisji.
4. Decyzje komisja egzaminacyjna podejmuje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.


§ 7

1. Prace egzaminacyjne z części pisemnej egzaminu certyfikacyjnego sprawdza jeden z członków komisji egzaminacyjnej, a drugi z członków komisji weryfikuje poprawność sprawdzenia tej pracy.  
2. Prace egzaminacyjne z części pisemnej egzaminu certyfikacyjnego są sprawdzane wyłącznie na terenie Uczelni.
3. Protokół roboczy z przeprowadzonego egzaminu certyfikacyjnego  w zakresie  części pisemnej podpisuje członek komisji egzaminacyjnej oceniający pracę pisemną danego studenta.
4. Protokół roboczy z przeprowadzonego egzaminu certyfikacyjnego  w zakresie  części ustnej podpisują wszyscy  członkowie  komisji egzaminacyjnej przyjmujący egzamin  oraz oceniający studenta.
5. Ostateczny wynik egzaminu, wpisywany jest do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta oraz protokołu egzaminacyjnego  przez członka komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej cześć pisemną egzaminu lub ustną,  który prowadził lektorat ze zdającym. W przypadku, gdy w skład komisji, o których  mowa w zdaniu poprzednim  nie wchodził lektor, który prowadził lektorat ze zdającym, wpisu ostatecznego wyniku dokonuje przewodniczący Uczelnianej Komisji lub kierownik Studium Języków Obcych na podstawie protokołów roboczych z przeprowadzonego egzaminu certyfikacyjnego. 


§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 30 stycznia 2008 roku. 
 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  4- zarz. zadania Ucz. Komisji Ceryfikacyjnej.pdf

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:19:42

Liczba wyświetleń strony: 7689

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka