Zarządzenie Nr 69/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 12 grudnia 2008 roku

w sprawie zasad wydania publikacji naukowej finansowanej lub dofinansowanej ze środków na badania naukowe

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, póz. 1365 ze zm. ) i § 86 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


§ 1

1.      Do publikacji naukowej finansowanej lub dofinansowanej ze środków na badania naukowe, wydawanej przez wydawnictwo inne niż Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach stosuje się obowiązujący w Uczelni regulamin w sprawie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      Nakład nie może przekraczać 150 egzemplarzy.

3.      Maksymalna objętość monografii 20 aa, zaś pracy zbiorowej 25 aa.

4.      Koszty wydania publikacji nie mogą zawierać honorarium autorskiego.

5.      Publikacja winna  posiadać co najmniej jedną recenzję.

6.      Nakład w całości lub w części równej dofinansowaniu przejmuje Wydawnictwo Uniwersytetu na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.

 

 

§ 2

 

Dystrybucja nakładu odbywa się w poniższy sposób:

 

1. Wysyłka egzemplarzy  bezpłatnych (obowiązkowych),

 

1) monografia 59 egz.,                                            

            a) Wysyłka obowiązkowa 20 egz.,

            b) Biblioteka główna 5 egz.,

            c) pozostałe egzemplarze 34 to jest:

·         autorskie          - 25 egz.,

·         wydawnictwo   - 9 egz.  z tego:

o                   archiwum     - 2 egz.,

o                   recenzenci   - 2 egz.,

o                   rektorat        - 3 egz.,

o                   okazowe      - 2 egz.,

2) prace zbiorowe 64 egz.,

a) Wysyłka obowiązkowa 20 egz.,

b) Biblioteka główna 5 egz.,

            c) pozostałe egzemplarze 39 to jest:

·         autorskie          - 30 egz.,

·         wydawnictwo   - 9 egz. z tego:

o                   archiwum      - 2 egz.,

o                   recenzenci   - 2 egz.,

o                   rektorat        - 3 egz.,

o                   okazowe       - 2 egz.

 

2. Pozostała część nakładu przeznaczona do sprzedaży  przechowywana jest w magazynie Wydawnictwa  i zapisywana jest w  ewidencji ilościowej  pozabilansowo.

 

3. Przychody ze sprzedaży publikacji naukowych należy ewidencjonować na wydzielonym koncie analitycznym.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:31:29

Liczba wyświetleń strony: 6677

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka