traci moc na podstawie zarządzenia Nr 64/2012

Zarządzenie nr  40/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 18 września 2008 roku

 

w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych nauczycieli akademickich

 

            Na podstawie art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 roku, Nr 164 poz. 1365 ze zm.), § 18 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wynagradzania za pracę                i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych                  w uczelni publicznej (Dz.U Nr 251 poz. 1852 ze zm.) oraz § 86 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujące wysokości miesięcznych dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze:


1

Dziekan wydziału z uprawnieniami do

nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego

2 500 zł

2

Dziekan wydziału z uprawnieniami do nadawani stopni

naukowych doktora

2 200 zł

3

Dziekan wydziału z uprawnieniami kształcenia na

poziomie magisterskim lub zawodowym

2 000 zł

4

Prodziekan wydziału z uprawnieniami do nadawania

 stopni naukowych doktora habilitowanego

1 800 zł

5

Prodziekan wydziału z uprawnieniami do nadawani

 stopni naukowych doktora

1 600 zł

6

Prodziekan wydziału z uprawnieniami kształcenia

na poziomie magisterskim lub zawodowym

1 400 zł

7

Dyrektor instytutu posiadającego uprawnienia do

nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego

1 000 zł

8

Dyrektor instytutu posiadającego uprawnienia do

nadawania stopni naukowych doktora

850 zł

9

Dyrektor instytutu kształcącego na poziomie

magisterskim lub zawodowym

750 zł

10

Z-ca Dyrektora instytutu posiadającego uprawnienia

do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego

800 zł

11

Z-ca Dyrektora instytutu posiadającego uprawnienia

do nadawania stopni naukowych doktora

700 zł

12

Z-ca Dyrektora instytutu kształcącego na poziomie

magisterskim lub zawodowym

600 zł

13

Kierownik samodzielnego zakładu 

700 zł

14

Zastępca Kierownika samodzielnego zakładu

550 zł

15

Kierownik katedry

500 zł

16

Kierownik jednostki międzywydziałowej

630 zł

17

Zastępca Kierownika jednostki międzywydziałowej

500 zł

18

Kierownik zakładu

300 zł

 

&2

 

  1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia podjęcia funkcji kierowniczej do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie jej wykonywania.
  2. Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby nauczyciel akademicki zachowuje prawo do  dodatku funkcyjnego przez okres nie przekraczający 3 miesięcy.
  3. W przypadku uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnień do nadawania odpowiednio stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego, dodatek funkcyjny dla osób pełniących funkcje kierownicze w jednostkach, które otrzymały uprawnienia, ulega podwyższeniu, zgodnie z tabelą w §1, od pierwszego dnia następnego miesiąca po uzyskaniu powyższych uprawnień.
  4.  W przypadku utraty zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnień do nadawania odpowiednio stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego, dodatek funkcyjny dla osób pełniących funkcje kierownicze w jednostkach, które utraciły  uprawnienia, ulega obniżeniu, zgodnie z tabelą w §1, od pierwszego dnia następnego miesiąca po utracie  powyższych uprawnień.
  5. Pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż trzy miesiące
  6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi akademickiemu w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że dodatki dla dziekanów                       i prodziekanów przysługują od dnia 01.09.2008 roku, dla pozostałych osób od 01.10.2008 roku.

 

§ 4

 

Traci moc obowiązującą

- zarządzenie nr 43/2005 z 29 września 2005 roku Rektora Akademii

              Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie  wysokości

              dodatków funkcyjnych dla dyrektorów instytutów i ich zastępców, kierowników

              jednostek międzywydziałowych i ich zastępców oraz kierowników zakładów

            - zarządzenie nr 23/2007 z 29 czerwca 2007 roku zmieniające powyższe zarządzenie

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:12:57

Liczba wyświetleń strony: 8140

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka