Zarządzenie Nr 65/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 1 grudnia 2008 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia

29 października 2007 roku w sprawie Regulaminu Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 44 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 46/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego

w Kielcach z dnia 29 października 2007 roku w sprawie Regulaminu Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     dotychczasową treść  § 1 w brzmieniu:

 

„ § 1 Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego                    w Kielcach    zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

a)     ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164,   poz. 1365 ze zm.), zwana dalej „Ustawą”,

b)     ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz.539 ze zmianami),

c)     Statutu Uczelni,

d)     niniejszego regulaminu. ”

 

 zastępuje się treścią w brzmieniu :

 

„ § 1 Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach    zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

a)     ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164,   poz. 1365 ze zm.), zwana dalej „Ustawą”,

b)     ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz.539 ze zmianami),

c)     Statutu Uczelni,

d)     niniejszego regulaminu. ”,

 

2)     dotychczasową treść  § 6 ust. 2 w brzmieniu:

 

 „ 2. Dyrektor Biblioteki kieruje działalnością Biblioteki przy współpracy dwóch zastępców   dyrektora Biblioteki:

       1) zastępcy dyrektora Biblioteki do spraw organizacji informacji naukowej,

       2) zastępcy dyrektora Biblioteki do spraw udostępniania zbiorów.”,

zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 2. Dyrektor Biblioteki kieruje działalnością Biblioteki przy współpracy trzech zastępców   dyrektora Biblioteki:

       1) zastępcy dyrektora Biblioteki do spraw organizacji informacji naukowej,

       2) zastępcy dyrektora Biblioteki do spraw udostępniania zbiorów,

3) zastępcy dyrektora ds. Filii Biblioteki Głównej w Piotrkowie Trybunalskim. ”,

 

 

3)     dodaje się § 7a w brzmieniu:

„ § 7a Do kompetencji zastępcy dyrektora ds. Filii Biblioteki Głównej w Piotrkowie Trybunalskim należy:

1)      nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem całości zadań Biblioteki Fili,

2)      koordynacja prac zespołów powołanych do rozwiązania doraźnych

i długofalowych problemów,

3)      w uzasadnionych przypadkach mogą być powierzone przez dyrektora Biblioteki

 i inne obowiązki zgodnie z potrzebami Biblioteki Głównej.”.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:27:53

Liczba wyświetleń strony: 6617

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka