Zarządzenie Nr 15/2008
traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 1/2013

Zarządzenie Nr 15/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 kwietnia 2008 roku


w sprawie wprowadzenia druków umów cywilnoprawnych


 
     Na podstawie art. 66  ust.1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:  


 § 1

Wprowadza się wzory umów cywilnoprawnych stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Zał. nr 1 – umowa o dzieło z jednoczesnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych

2. Zał. nr 2 – umowa o dzieło

3. Zał. nr 3 – umowa zlecenia

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 41/2000 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 października 2000 roku w sprawie wprowadzenia druków umów cywilnoprawnych.

§ 3

Skreśla się § 6 zarządzenia nr 49/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 października 2004 roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 Zarządzenie Nr 15/2008

 Umowa o dzieło z jednoczesnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 Umowa o dzieło
 Umowa zlecenia

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-10 14:23:26

Liczba wyświetleń strony: 8693

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka