zmiany w zarządzeniu Nr 13/2009, 34/2009

Zarządzenie Nr 30/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2008 roku

 

w sprawie powołania i określenie zadań Zespołu Zarządzającego Projektem - Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

 

            Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27  lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i §86 ust.1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W związku z zawarciem umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego  Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego w ramach Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Rektor Uczelni powołuje Zespół Zarządzający Projektem, do zadań którego należeć będzie wykonanie ogółu prac związanych z przygotowaniem stosownej dokumentacji, której efektem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi do jego akceptacji.

 

2.      Do zadań Zespołu Zarządzającego Projektem należy:

 

1)      Przygotowanie dokumentów wymaganych do wniosku aplikacyjnego zgodnie
z wytycznymi i wzorami dokumentów wydanymi przez Instytucję Zarządzającą
i innymi wymogami, które wynikają z Programu Operacyjnego,

2)      Uzyskanie wymaganych przez prawo krajowe, wspólnotowe oraz wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Projektu,

3)      Zgromadzenie kompletu dokumentów, których wykaz stanowi Załącznik nr 2 Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla Projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego”  z dnia 30 kwietnia 2008 r.

4)      Pozyskiwanie dokumentów zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 4 Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla Projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego” z dnia 30 kwietnia 2008 r.

5)      Zawieranie umów dla zadań służących przygotowaniu i realizacji projektu zgodnie
z zapisami §10 Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla Projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego” z dnia 30 kwietnia 2008 r.

6)      Nadzór i koordynacja prac związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnych do realizowania projektu, w tym zadań zleconych podmiotom zewnętrznym,

7)      Raportowanie o przebiegu procesu przygotowania Projektu, według wzorów i systemu określonego przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z wytycznymi,

8)      Przekazywanie Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotom przez nią wskazanym informacji i wyjaśnień na temat stanu przygotowania Projektu,

9)      Uczestnictwo, udzielanie wyjaśnień oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych w ramach kontroli w zakresie przygotowania Projektu,

10)  Niezwłoczne informowanie Rektora oraz Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zagrożeniach w przygotowaniu projektu oraz nieprawidłowościach w rozumieniu  rozporządzenia 1083/2006, z uwzględnieniem wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w tym zakresie,

11)  Złożenie do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie projektu wraz
z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt.3 do dnia 31.10.2009 r.

 

 

§ 2

1.      W skład Zespołu Zarządzającego Projektem wchodzą:

 

1)      Kierownik Projektu,

2)      Dyrektor ds. technicznych

3)      Koordynator ds. administracyjnych,

4)      Asystent kierownika projektu,

5)      Specjalista ds. zamówień publicznych,

6)      Prawnik.

2.      Do Zespołu Zarządzającego Projektem zostają powołani:

1)      Kierownik Projektu – prof. dr hab. Mieczysław Poborski,

2)      Dyrektor ds. technicznych – Janusz Siwiec,

3)      Koordynator ds. administracyjnych – Barbara Skuza,

4)      Asystent kierownika projektu – Łukasz Bilski,

5)      Specjalista ds. zamówień publicznych – Barbara Kotras,

6)      Prawnik – Roman Wołowiec.

3.      Osoby wchodzące w skład Zespołu Zarządzającego Projektem wykonują czynności w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

4.      Formę zatrudnienia, zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia  osób wchodzących w skład Zespołu Zarządzającego Projektem ustala Rektor na wniosek  Kierownika Projektu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:22:07

Liczba wyświetleń strony: 7509

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka