Zmienione zarządzeniem nr 97/2013

Zarządzenie Nr 35/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 22 lipca 2008 roku

 

w sprawie zasad wyróżnienia absolwentów Uczelni poprzez wpisanie  do Złotej Księgi Absolwentów

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust.1 Statutu, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Absolwenci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, których aktywność w różnych dziedzinach życia naukowego, sportowego, społecznego          i organizacyjnego przynosi chlubę Uczelni, mogą być po ukończeniu studiów wyróżnieni wpisem do Złotej Księgi Absolwentów. 

 

§ 2

 

1.      Warunkiem wpisania do Złotej Księgi Absolwentów jest ukończenie studiów w terminie i uzyskanie bardzo dobrego ostatecznego wyniku studiów zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów oraz wzorowe wypełnianie obowiązków studenta określonych w regulaminie studiów. Ponadto niezbędnym warunkiem wpisania do Złotej Księgi Absolwentów jest spełnienie, co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

1)     otrzymanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

2)     uzyskanie znaczącego osiągnięcia naukowego lub artystycznego, udokumentowanego  publikacjami lub wystawami,

3)      uzyskanie przez studenta udokumentowanego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym  lub międzynarodowym, przez który rozumie się:

a)      udział  w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich,

b)      zajęcie  od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich, mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych,

c)      zdobycie medalu w mistrzostwach Polski  lub  mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.

2.      Wpisem do Złotej Księgi Absolwentów może być uhonorowany również laureat konkursu na najlepszego studenta Primus Inter Pares.

3.      Wpisem do Złotej Księgi Absolwentów może być również uhonorowany absolwent Uczelni legitymujący się uznanym dorobkiem zawodowym, społecznym i organizacyjnym.

 

 

§ 3

 

1. Decyzję o wpisaniu do Złotej Księgi Absolwentów podejmuje Rektor Uczelni.

2. Wnioski o wpis do Złotej Księgi Absolwentów składane są do Działu Spraw Studenckich nie później niż do 30 września każdego roku. Wnioski te są rozpatrywane raz w roku,

w terminie wyznaczonym przez Rektora.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać podstawowe dane i charakterystykę kandydata (w tym nazwę ukończonego wydziału i rok ukończenia studiów), informację o jego działalności i osiągnięciach uzasadniających złożenie wniosku. Jeżeli wnioskodawca uzna za niezbędne, do wniosku można załączyć pisemne opinie o kandydacie oraz dane osób,

z którymi można się kontaktować w  sprawie potwierdzenia osiągnięć studenta.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia studenta.

5. Wzór wniosku o wpis do Złotej Księgi Absolwentów wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  Wzór wniosku o wpis do Złotej Księgi Absolwentów za wybitne osiągnięcia sportowe wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 2.

 

§ 4

 

1. Wpis do Złotej Księgi Absolwentów  potwierdzony jest wpisem do indeksu oraz dyplomem.

2. Dyplom potwierdzający wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów  wręczony jest przez Rektora na posiedzeniu Senatu.

 

§ 5

 

Wpis do Złotej Księgi Absolwentów nie może być przyznany studentom, którzy w trakcie studiów powtarzali rok studiów (chyba, że przyczyną powtarzania roku była sytuacja zdrowotna studenta).

 

§ 6

 

1. Z wnioskiem o wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów występuje dziekan na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów, opiekuna studenckiego koła naukowego lub przewodniczącego uczelnianego lub wydziałowego organu samorządu studenckiego.

2. Wniosek o dokonanie wpisu do Złotej Księgi Absolwentów opiniowany jest przez właściwą Radę Wydziału.

3. Obsługę administracyjną w zakresie wpisu do Złotej Księgi Absolwentów wykonuje Dział Spraw Studenckich.

4. Złota Księga Absolwentów wyłożona będzie w Sali Senackiej.

 

§ 7

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.            


Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-12-18 09:14:59

Liczba wyświetleń strony: 7761

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka