traci moc na podstawie zarządzenia Nr 24/2010

Zarządzenie Nr 16 /2008

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia 9 maja 2008 roku

 

w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie

 przerwy wakacyjnej

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2  pkt. 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

1.       Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z miejsc w okresie od dnia 1 lipca  do dnia 30 września każdego roku akademickiego w Domu Studenta „Fama” przy ul. Śląskiej 13 w Kielcach oraz w Domu Studenta „Melodia” przy ul. Śląskiej 15 w  Kielcach:

 

1)      dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych odbywających praktyki, oraz dla studentów   rozpoczynających   rok akademicki 21 września   danego roku - 10 zł za dobę,

2)      dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych  przebywających  1 dobę - 15 zł,  

3)      dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych  przebywających powyżej 1 doby -13 zł za dobę,

4)      dla studentów szkół wyższych skierowanych na praktyki zawodowe - 20 zł za dobę,

5)      dla pracowników Uczelni – 20 zł za dobę,

6)      dla osób nie będących pracownikami Uczelni, które realizują w Uczelni zajęcia     dydaktyczne lub wykonują w Uczelni pracę  naukową - 20 zł za dobę,

7)      dla  studentów studiów niestacjonarnych - 20 zł za dobę, 

8)      dla kandydatów na studia w Uczelni w okresie egzaminów wstępnych - 20 zł za dobę,

9)      dla uczniów szkół podstawowych i średnich - 20 zł za dobę,

10)   dla innych osób nie wymienionych w pkt 1 – 9   – 30 zł za dobę,

2.       Osoby zajmujące same pokój 2-osobowy, płacą stawkę za 2 osoby.

3.       Do opłat, o których mowa w ust.1 pkt 4-10 należy doliczyć podatek od towarów i usług według obowiązujących  przepisów.

§ 2.

 

1.       Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z miejsc w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września każdego roku akademickiego w Domu Studenta „Odyseja” przy ul. Śląskiej 11A oraz z Domu Studenta „Łącznik” przy ul. Śląskiej 15A w Kielcach:

 

1)      dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych odbywających praktyki, oraz studentów rozpoczynających rok akademicki 21 września  danego roku - 13zł za dobę,

2)      dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych przebywających  1 dobę - 17 zł,  

3)      dla studentów Uczelni studiów stacjonarnych przebywających powyżej 1 doby -15 zł za dobę,

4)      dla studentów szkół wyższych skierowanych na praktyki zawodowe - 25 zł za dobę,

5)      dla pracowników Uczelni - 25 zł za dobę,

6)      dla osób nie będących pracownikami Uczelni, które realizują w Uczelni zajęcia  dydaktyczne lub wykonują w Uczelni pracę  naukową - 25 zł za dobę

7)      dla  studentów studiów zaocznych - 25 zł za dobę 

8)      dla kandydatów na studia w Uczelni w okresie egzaminów wstępnych - 25 zł za dobę

9)      dla uczniów szkół podstawowych i średnich - 25 zł za dobę

10)   dla innych osób nie wymienionych w pkt 1 – 9 –  35zł za dobę

2.       Przepis § 1 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

  

 

§ 3.

 

1.       Przy zakwaterowaniu powyżej 7 dni w domach studenckich, zorganizowanych grup co najmniej 10 osób, o których mowa w § 1 pkt 10 oraz  § 2 pkt 10  dopuszcza  możliwość negocjacji cen.

2.       W wypadku, o którym mowa w ust. 1 dolna granica ceny wynosi 20 zł od osoby za dobę.

3.       Negocjacje o których mowa ust. 1 prowadzi kierownik Działu Spraw Studenckich, a decyzję w przedmiocie ostatecznej ceny  podejmuje prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich.

4.       Zakwaterowanie na zasadach, o których mowa w ust 1-3 nie może przekraczać 14 dni.

 

§ 4.

 

Przy zakwaterowaniu danej osoby w domach studenckich, o których mowa w § § 1 i 2  powyżej 14 dni, kanclerz Uczelni  zawiera umowę, której wzór stanowi złącznik do niniejszego zarządzenia.                                  

 

§ 5.

 

Skierowanie  do zakwaterowania wystawia Dział  Spraw Studenckich. 

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 roku.

 

§ 7.

 

 

Z dniem wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia  traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 20/2006  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im.  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2006  roku w sprawie opłat za wynajem miejsc w domach studenckich w okresie wakacji letnich.
 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 Zarządzenie Nr 16/2008

 Umowa najmu

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:11:50

Liczba wyświetleń strony: 8232

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka