zmiany w zarządzeniu Nr 32/2010

Zarządzenie Nr 45/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 13 października 2008 roku

 

w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), art. 98 – 109 Kodeksu cywilnego i § 3 ust. 3 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1371 ze zm.), w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków

i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich

 

oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1539 ze zm.) w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień

o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Niniejszym udziela się dziekanom pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta lub studenta studiów doktoranckich dla potrzeb uzyskania kredytów i pożyczek studenckich, oraz dla potrzeb informacji wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz                 w sprawach powszechnego obowiązku obrony :

1)       dla studentów Wydziału Zarządzania i Administracji – dziekanowi – prof. dr hab. Zbigniewowi Gaździe,

2)      dla studentów Wydziału Humanistycznego– dziekanowi – dr hab. prof. UJK Jadwidze Muszyńskiej,

3)      dla studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego – dziekanowi - prof. dr hab. Bartłomiejowi Jaśkowskiemu,  

4)      dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego  – dziekanowi – prof. dr hab. Markowi Kątnemu,

5)      dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu –  dziekanowi  – prof. dr hab. Stanisławowi Głuszkowi,

6)      dla studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim – dziekanowi  dr hab. prof. UJK Zygmuntowi Matuszakowi,

7)      dla studentów Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim – dziekanowi - dr  hab. prof. UJK Ryszardowi Kuriacie.  

8)      dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kierownikowi – dr. Rafałowi Pawłowskiemu.

 

§ 2

 

Osoby, o których mowa w § 1 są umocowane do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta dla potrzeb uzyskania kredytów i pożyczek studenckich, oraz dla potrzeb informacji wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz w sprawach powszechnego obowiązku obrony

do końca kadencji 2008-2012, chyba że pełnomocnictwa zostaną odwołane. 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:24:28

Liczba wyświetleń strony: 6831

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka