Zarządzenie Nr 8/2008

Zarządzenie Nr    8/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 11 kwietnia 2008 roku

w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym  Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm. ) i § 86 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


I. Przepisy ogólne

§ 1

1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Uniwersytecie  - należy przez to rozumieć:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  Jana Kochanowskiego w Kielcach,
2) SJO - należy przez to rozumieć:
jednostkę międzywydziałową - Studium Języków Obcych, prowadzące w Uniwersytecie działalność dydaktyczną polegającą na nauce języków obcych w ramach lektoratów oraz  realizującą uniwersytecka strategię nauczania języków obcych. Studium Języków Obcych prowadzi działalność, o której mowa w zdaniu poprzednim także w Filii w Piotrkowie Trybunalskim na zasadzie organizacyjnej i finansowej odrębności, bez statusu i uprawnień  wskazanych w § 3 ust 2.   

§ 2

1. SJO prowadzi w Uniwersytecie naukę języków nowożytnych na poziomach określonych standardami przedstawionymi w dokumencie Rady Europy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego nazywanym w dalszej części ESOKJ.
2. SJO prowadzi w Uniwersytecie na niektórych kierunkach, zgodnie z programem danego kierunku studiów, naukę języka łacińskiego.
3. Kierownik SJO jest odpowiedzialny  za:
1) organizację nauczania języków obcych w Uniwersytecie;
2) jakość prowadzonych lektoratów;
3) obsadę kadrową lektoratów ustalaną w  porozumieniu z dziekanem;

II. Zadania Studium Języków Obcych

§ 3

1. SJO przeprowadza w Uniwersytecie egzaminy potwierdzające znajomość języka obcego niezbędne do odbywania staży i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus-Socrates. 
2. SJO posiada  status Centrum Egzaminacyjnego TELC i uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych na poziomach określonych standardami ESOKJ.
3. SJO organizuje odpłatne kursy językowe, w których mogą uczestniczyć studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci magisterskich studiów uzupełniających, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranckich, pracownicy Uniwersytetu oraz inne osoby. Nauka na odpłatnych kursach dokształcających odbywa się na wszystkich poziomach określonych standardami ESOKJ.III. Organizacja nauczania języków obcych

§ 4

Nauka języków obcych w Uniwersytecie odbywa się w ramach zajęć językowych (lektoratów).

§ 5

1. Nauka języków obcych na lektoratach na studiach stacjonarnych  jest bezpłatna.
2. Opłata za lektoraty na studiach niestacjonarnych  jest zawarta w opłacie za tę formę studiów.
3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2 odnoszą się do lektoratów prowadzonych w wymiarze i zakresie wynikającym z planu studiów danego kierunku studiów.

§ 6

1. W przypadku, gdy standardy nauczania zawarte w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla danego kierunku studiów przewidują lektorat tylko z jednego języka obcego, student ma prawo wyboru jednego z lektoratów realizowanych przez SJO. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy kierunków studiów, których standardy nauczania obligują do nauki jednego konkretnego języka obcego lub preferują naukę jednego konkretnego języka obcego.
2. W przypadku, gdy standardy nauczania dla danego kierunku studiów przewidują  lektoraty dwóch języków obcych, student ma prawo do wyboru tylko jednego z lektoratów realizowanych przez SJO, a drugi lektorat jest ustalany przez właściwą radę wydziału w planie studiów. 
3. Student może uczestniczyć w lektoratach z dowolnego języka, w zakresie wykraczającym poza wymiar godzinowy określony planem studiów kierunku, na którym studiuje, na zasadzie odpłatności. Wysokość opłaty za uczestnictwo w dodatkowym lektoracie językowym określają  odrębne przepisy . 
4. Nauczyciele akademiccy SJO udzielają konsultacji językowych studentom, pełniąc dyżury  w wymiarze co najmniej dwóch godzin tygodniowo w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz podczas sesji egzaminacyjnej i poprawkowej.

§ 7

1. Nauka na lektoratach odbywa się w systemie semestralnym lub rocznym według jednolitych autorskich ramowych programów nauczania opracowanych przez nauczycieli akademickich prowadzących lektorat w oparciu o ustalenia poszczególnych zespołów językowych w SJO oraz standardy określone w ESOKJ.
2. Autorskie programy nauczania, o których jest mowa w ust. 1, uwzględniają przygotowanie studentów do korzystania z literatury specjalistycznej w języku obcym związanej z danym kierunkiem studiów.  Autorskie programy nauczania zatwierdza kierownik SJO.

§ 8

1. Minimalna liczba godzin przewidzianych na naukę na lektoracie jest określona standardami nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia zawartymi w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2. Rady wydziałów mają prawo do zwiększenia w planach studiów liczby  godzin przeznaczonych na naukę języka w ramach lektoratu ponad standardy nauczania, o których mowa w ust. 1.
3. Rady wydziałów, w porozumieniu z kierownikiem SJO, mają prawo wprowadzić do planów studiów dodatkowy lektorat.
4. Minimalną liczbę studentów w grupie uczestniczącej w lektoracie określa uchwała Senatu.

§ 9

1. Lektoraty na studiach stacjonarnych odbywają się w ramach wydziałów dla studentów różnych kierunków w grupach utworzonych według poziomów biegłości językowej określonych standardami ESOKJ oraz wynikami procentowymi z części pisemnej egzaminu z języka obcego  uzyskanymi na nowej maturze.
2. Przyjmuje się następujące progi procentowe dla poszczególnych poziomów biegłości językowej, o których mowa w ust. 1:
1) od 30% do 50% z matury na poziomie podstawowym – poziom wyjściowy A1 (poziom docelowy co najmniej A1+ /A2) ;
2) od 51% do 80% z matury na poziomie podstawowym – poziom wyjściowy A2; (poziom docelowy co najmniej A2+ / B1) ;
3) od 81% do 100% z matury na poziomie podstawowym – poziom B1 (poziom docelowy co najmniej B1+ /B2) ;
4) od 30% do 50% z matury na poziomie rozszerzonym – poziom A2 (poziom docelowy co najmniej B1 / B1+) ;
5) od 51% do 100% z matury na poziomie rozszerzonym – poziom B1 (poziom docelowy co najmniej B2 /B2+). 
3. Osoby, które zdawały egzamin z języka obcego na starej maturze lub nie zdawały go w ogóle i posiadają jedynie ocenę z języka na świadectwie ukończenia szkoły średniej, są kwalifikowane do grup językowych na podstawie testów poziomujących ze wszystkich form sprawności: czytania, słuchania, pisania, mówienia oraz z elementów językowych – leksyki i gramatyki.
4. Studenci, którzy chcą uzyskać wyższy poziom biegłości językowej niż ten, który wynika z powyższych zasad, mogą zostać zapisani do grupy na wyższym poziomie.
5. Po odbyciu 120 godzin lektoratu student powinien uzyskać znajomość języka obcego o co najmniej jeden poziom biegłości językowej wyżej w stosunku do tego, na który został zakwalifikowany, zgodnie z ust. 2 i 3.
6. W przypadku, gdy lektorat trwa krócej niż 120 godzin, student powinien uzyskać znajomość języka obcego  na poziomie wyższym o co najmniej pół poziomu w stosunku do tego, na  który został zakwalifikowany (plus), zgodnie z ust. 2 i 3.
7. W przypadkach szczególnych (dysfunkcje, przewlekłe choroby itp.) studenci są kwalifikowani do grup językowych na podstawie specjalnie przygotowanych testów poziomujących i mogą być objęci indywidualnym programem nauczania oraz stosowną procedurą certyfikacyjną.
8. Lektoraty na studiach stacjonarnych organizowane są na danym wydziale w jednym dniu tygodnia wyznaczonym przez dziekana wydziału dla wszystkich grup lektoratowych.  W przypadku przeszkód organizacyjnych dziekan wydziału może wyrazić zgodę na  organizowanie lektoratów w więcej niż jednym dniu tygodnia. 
9. Na wniosek kierownika SJO dziekani właściwych wydziałów mogą wyrazić zgodę na   utworzenie w ramach kilku wydziałów łączonych grup lektoratowych utworzonych według poziomów znajomości języka.

§ 10

1. Lektoraty  na studiach niestacjonarnych organizowane  są w ramach wydziałów dla studentów różnych kierunków według poziomów biegłości językowej określonych standardami ESOKJ oraz wynikami pisemnych egzaminów zewnętrznych z nowej matury.
2. Kwalifikowanie do grup językowych na studiach niestacjonarnych odbywa się na zasadach określonych  w § 9 ust. 2- 4.
3. Przepis § 9 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
4. Lektoraty na studiach niestacjonarnych odbywają się podczas zjazdów organizowanych w terminach wspólnych dla kierunków danego wydziału. W przypadku zaistnienia przeszkód organizacyjnych dziekan może wyrazić zgodę na prowadzenie lektoratu na studiach niestacjonarnych  w ramach jednego kierunku.

IV. Cel nauczania i poziomy nauczania  języków obcych oraz certyfikacja kompetencji językowych

§ 11

Celem nauczania języków obcych w ramach lektoratu jest umożliwienie studentom opanowania wybranego języka obcego na poziomach A1, A2, B1, B2 według standardów ESOKJ  oraz na poziomach A1+, A2+, B1+ i B2+. przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej liczby godzin lektoratu wymaganej przez standardy nauczania dla danego kierunku.
 


§ 12

Kształcenie językowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach specjalizacji nauczycielskiej organizowane jest na poziomie zaawansowanym, na poziomie  umożliwiającym osiągnięcie poziomu biegłości językowej wymaganej przez obowiązujące przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w przedmiocie  kształcenia nauczycieli. 
 

§ 13

1. Student uczęszczający na lektorat ma obowiązek  złożenia  egzaminu certyfikacyjnego. Każdy egzamin certyfikacyjny stanowi równocześnie egzamin kończący lektorat z danego języka (przymus certyfikacyjny).
2. Do złożenia  egzaminu certyfikacyjnego oraz do ewentualnego poprawkowego egzaminu certyfikacyjnego  stosuje się odpowiednie przepisy  Regulaminu studiów.
3. Student, który złożył egzamin certyfikacyjny w Uniwersytecie, otrzymuje wpis do indeksu z zaznaczeniem poziomu biegłości językowej. Na wniosek studenta  Uniwersytet  wydaje odpłatnie uniwersytecki certyfikat poświadczający znajomość języka na odpowiednim poziomie.
4. Student, złożył zdał egzamin certyfikacyjny uwzględniający język specjalistyczny otrzymuje wpis do indeksu z dodatkową informacją o znajomości języka specjalistycznego. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 
5. Wysokość opłaty za wydanie uniwersyteckiego certyfikatu poświadczającego znajomość języka na odpowiednim poziomie określa uchwała Senatu.

§ 14

1. Certyfikację kompetencji językowych przeprowadza Uczelniana Komisja ds. Certyfikacji Biegłości Językowej.
2. Kompetencje Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej oraz szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego określają odrębne przepisy.
 


§ 15
 

1. Kierownik SJO ma prawo zwolnić studenta, który złożył wcześniej odpowiedni międzynarodowy egzamin certyfikacyjny z uczestnictwa w lektoracie oraz z egzaminu certyfikacyjnego.
2. Listę certyfikatów międzynarodowych zwalniających z uczestnictwa w lektoracie z  egzaminu certyfikacyjnego zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

V. Przepisy końcowe

§ 16


Traci moc zarządzenie Nr  33/2006 rektora z dnia 16 sierpnia  2006 roku w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  8- zarz. organizacja nauczania jezykow obcych 2008.pdf


Załącznik do zarządzenia nr  8/2008

 


Język angielski:
 
1. CEA (Certificate in Advanced English, Cambridge Local Examinations Syndicate) C1
2. CPE  (Certificate of Proficiency in English, Cambridge Local Examinations Syndicate) C1
3. Cambridge FCE
4. TELC B2

Język niemiecki:
 
1. ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) B2
2. ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) C1
3. PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) C1
4. ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) C2
5. KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2
6. GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom) C2
7. TELC B2

Język francuski:

1. DELF/DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française, Commission Nationale)
2. TELC B2

Język rosyjski:

1. Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina „Русский язык повседневного общения. Постпоро-
    говый уровень” B2 
2. Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina oraz Izby Przemysłowo-Handlowej FR „Русский язык
    делового общения. Средний уровень”  B2
3. Certyfikat Instytutu A. S. Puszkina oraz Izby Przemysłowo-Handlowej FR „Русский язык
     делового общения. Продвинутый уровень” C1
4. TELC B2 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:30:18

Liczba wyświetleń strony: 10162

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka