Zarządzenie 67/2008 z 10 grudnia 2008 zostało zmienione Zarządzeniem nr 58/2010 oraz Zarządzeniem Nr 13/2011 i Zarządzeniem Nr 41/2011.

 

Zarządzenie Nr 67 /2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach                              

z dnia 10 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 13 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U.  nr 164, poz. 1166) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 207, poz. 2110), zarządzam co następuje:

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach zwany dalej Uniwersytetem organizuje obowiązkowe praktyki stanowiące integralną część planu studiów  i procesu kształcenia.

2.      Praktyki są realizowane zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku standardami kształcenia, w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów, z tym że :

1)     na studiach pierwszego stopnia obowiązują studenckie praktyki zawodowe w wymiarze:

a)      nie krócej niż 4 tygodnie na kierunku filologia,

b)      nie krócej niż 4 tygodnie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,

c)      nie krócej niż 4 tygodnie na kierunku historia,

d)      nie krócej niż 3 tygodnie na wydziale Zarządzania i Administracji, na wydziale Matematyczno- Przyrodniczym oraz na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym, za wyjątkiem kierunku pedagogika, na którym praktyka powinna trwać nie krócej niż 8 tygodni,

e)      1200 godzin na kierunku pielęgniarstwo oraz na kierunku położnictwo (40 godzin odpowiada 1 tygodniowi praktyki),

f)        920 godzin praktyki na kierunku fizjoterapia,

g)      nie krócej niż 6 tygodni (240 godzin) na kierunku zdrowie publiczne;

2)     na studiach drugiego stopnia obowiązują studenckie praktyki zawodowe w wymiarze:

a)      nie krócej niż 4 tygodnie na kierunku pielęgniarstwo oraz na kierunku położnictwo,

b)      600 godzin na kierunku fizjoterapia.

 

3.  Grupa studentów odbywających praktykę śródroczną powinna liczyć:

a)      na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym od 8 do 12 osób,

b)      na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, pedagogika ze specjalnością opieka paliatywna, rewalidacja, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo- techniczna, ekonomia i administracja, zarządzanie, politologia, fizyka medyczna – od 3 do 12 osób.

 

4. Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli na kierunkach z przygotowaniem       pedagogicznym obowiązują praktyki w wymiarze:

     a)   na studiach pierwszego stopnia w zakresie jednej (głównej) specjalności nauczycielskiej-łącznie co najmniej 150 godzin praktyki,

           b)   na studiach pierwszego stopnia w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej) - łącznie co najmniej 180 godzin praktyki,

           c)   na studiach drugiego stopnia w zakresie jednej (głównej) specjalności nauczycielskiej- łącznie co najmniej 30 godzin praktyki,

           d)   na studiach drugiego stopnia w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej) - łącznie co najmniej 45 godzin praktyki.

 

5.       Ramowy program praktyk ustala Rada Wydziału odpowiednio dla danego kierunku.

6.Organizacja praktyk powinna w pełni gwarantować realizację ich programu.

7.              Organizacją i nadzorowaniem praktyk studenckich zajmują się poszczególne Instytuty.

8.              Instytut:

a)      określa cele i zadania praktyki,

b)      opracowuje REGULAMIN PRAKTYKI,

c)      ustala PROGRAM PRAKTYKI oraz szczegółowe INSTRUKCJE,

d)      wydaje studentowi odbywającemu praktykę komplet dokumentów dotyczących praktyki (min. REGULAMIN, PROGRAM, INSTRUKCJA, SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ, KARTY INFORMACYJNE),

e)      sporządza dokumentacje praktyki, w tym: dokumentację finansową, umowę z pozauczelnianym opiekunem praktyk, rachunki,

f)         przyjmuje dokumentację po zakończeniu praktyki.

9.                  W odniesieniu do studiów niestacjonarnych koszty praktyki, w tym wynagrodzeń dla pozauczelnianych opiekunów praktyk studenckich ujmowane są w opłatach za kształcenie na studiach niestacjonarnych.

10.              Stawki finansowe wynagrodzenia dla pozauczelnianych opiekunów praktyk studenckich określa Dyrektor właściwego instytutu. Stawki, o których mowa w zdaniu poprzednim  zatwierdza właściwa rada wydziału.

 

 

 

II. Cele praktyk

 

§ 2

Celem praktyk jest:

1)      poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów;

2)      wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką);

3)      poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych
z wybraną specjalnością;

4)      poznanie własnych możliwości na rynku pracy;

5)      nawiązanie kontaktów zawodowych.

 

 

 

III. Organizacja praktyk

 

§ 3

1.      Praktyki studenckie odbywają się w podmiotach, z którymi Uniwersytet zawarł  porozumienie.

2.      Praktyki studenckie odbywają się w podmiotach gospodarczych (państwowych lub prywatnych), urzędach oraz innych jednostkach organizacyjnych, zwanych dalej „zakładem pracy” na podstawie porozumienia w sprawie organizacji praktyk, które w imieniu Uniwersytetu zawiera prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

3.      Wprowadza się wzór porozumienia o prowadzeniu studenckich praktyk, jakie Uniwersytet zawiera z zakładami pracy będącymi podmiotami gospodarczymi, organami administracji państwowej, organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, rolnikami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne, placówkami służby zdrowia lub innymi jednostkami organizacyjnymi oraz ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Wzór porozumień stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.      W przypadkach uzasadnionych odmiennym charakterem praktyki studenckiej, dopuszcza się możliwość zawarcia  porozumień o odmiennej treści niż określona w załączniku nr 1 lub     nr 2, z uwzględnieniem postanowień przedmiotowego zarządzenia.

5.       Praktyki studenckie mogą być realizowane  również jako:

1)      praktyka odbywana indywidualnie przez studenta,

2)      praca zawodowa w czasie studiów, także za granicą,

3)      wolontariat w uprawnionych instytucjach

6.      W przypadkach wymienionych w ust. 5 wymiar  godzin  musi odpowiadać programowi praktyk.

§ 4

1. Organizację praktyki i nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad jej przebiegiem sprawują instytutowi opiekunowie praktyk wyznaczeni przez rektora na wniosek dziekanów spośród nauczycieli akademickich wydziałów (dla poszczególnych instytutów).

2. Instytutowi opiekunowie praktyk są przełożonymi studentów odbywających praktykę.

3. Instytutowi opiekunowie praktyk:

1)      odpowiadają za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem,

2)      są upoważnieni do rozstrzygania wspólnie z kierownictwem podmiotu, w którym odbywa się praktyka spraw związanych z przebiegiem praktyki,

3)      współpracują z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia z dydaktyki danego przedmiotu lub z nauczycielem akademickim odpowiedzialnym za praktyczne kształcenie studentów.

4.   Do obowiązków instytutowego opiekuna praktyki należy w szczególności:

1) przygotowanie dokumentów dotyczących praktyk (umów, rachunków, porozumień,        skierowań),

2)   ustalenie programu praktyki (terminu, czasu trwania, instrukcji, planu praktyki),

3)   sprawowanie bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem praktyki,

4)   ustalenie szczegółowych warunków zaliczenia,

5)   zaliczenie praktyki.

5. Instytutowym opiekunem praktyk może być nauczyciel akademicki zatrudniony Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

6. W szczególnych przypadkach, za zgodą rektora funkcję instytutowego opiekuna praktyk może pełnić nauczyciel akademicki nie zatrudniony w Uniwersytecie lub zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku osób nie będących pracownikami Uniwersytetu osoby pełnią funkcje instytutowego opiekuna praktyk na podstawie  umowy zlecenia.

 

§ 5

 

      Nadzór nad organizacją praktyk i jej prawidłowym przebiegiem sprawuje uczelniany kierownik         praktyk.

 

§ 6

 

    Obsługę administracyjną praktyk studenckich wykonują:

1)      uczelniany kierownik praktyk,

2)      instytutowi opiekunowie praktyk wyznaczeni przez rektora.

 

§ 7

 

Właściwy dyrektor instytutu zobowiązany jest do zapewnienia hospitacji praktyki śródrocznej.

 

§ 8

 

1.    Osoba sprawująca z ramienia  podmiotu, w którym odbywają się praktyki opiekę nad studentem odbywającym praktykę powinna legitymować się wykształceniem wyższym, zgodnym z kierunkiem kształcenia studenta oraz posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest sprawowanie opieki nad studentem przez osobę, która nie spełnia jednego z wyżej wymienionych warunków.

2.    W przypadku, o którym mowa w ust.1 właściwy dyrektor instytutu składa prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich uzasadniony wniosek wraz z projektem porozumienia.

3.    Nauczycielom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych sprawującym opiekę nad studentami odbywającymi praktyki przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej porozumieniem.

§ 9

 

Praktyki ciągłe powinny odbywać się w miesiącach wakacyjnych. W uzasadnionych przypadkach praktyki te mogą odbywać się w czasie roku akademickiego, o ile ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych.

§ 10

Studenci mogą odbywać praktyki grupowo lub indywidualnie, na podstawie skierowania
z Uniwersytetu lub umowy o pracę.

§ 11

Przed rozpoczęciem praktyki student winien pobrać:

1)  skierowanie na praktykę,

2)   instrukcję praktyk.

§ 12

 

1.      W czasie trwania praktyki student jest zobowiązany do:

1)     realizacji programu praktyk zawodowych,

2)     ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

3)      przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyk,

4)      pokrycia kosztów dojazdu na praktykę, kosztów wyżywienia oraz kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

2.      Student kierunków medycznych przed przystąpieniem do odbywania praktyki powinien przedstawić wydziałowemu kierownikowi praktyk ważne zaświadczenie o poddaniu się szczepieniom ochronnym, które wymagane są w placówce służby zdrowia, gdzie będzie odbywał praktykę.

IV. Warunki zaliczenia praktyki

 

§ 13

1.      Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z programu właściwego dla określonego kierunku studiów oraz zadań wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki ze strony zakładu pracy.

2.      Obecność na praktyce jest obowiązkowa.

3.      Praktyka zaliczana jest na podstawie zaświadczenia o jej odbyciu poświadczonego ze strony zakładu przez osobę odpowiedzialną za jej realizację. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.      Zaliczenie praktyki wpisuje się do indeksu.

5.      Zaliczenie praktyki powinno być na ocenę według skali ocen: 2.0 - praktyka nie zaliczona, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0.

§ 14

 

1. Właściwy dziekan może zaliczyć studentowi jako praktykę:

1)      wykonywaną przez niego pracę zarobkową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyki,

2)      prowadzenie samodzielnie działalności gospodarczej spełniającej wymagania programu praktyki.

2.  Warunkiem zaliczenia praktyki, w przypadkach o których mowa w ust.1, jest udokumentowanie przez studenta doświadczenia zawodowego lub prowadzenie działalności odpowiadających programowi praktyki w okresie nie krótszym niż czas praktyki określony

w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.

 

 

V. Organizacja praktyk nieobowiązkowych

 

§ 15

1.      Dopuszcza się możliwość odbywania przez studentów praktyk nieobowiązkowych, nieujętych w obowiązujących dla danego kierunku standardach kształcenia.

2.      Decyzję o organizacji praktyk nieobowiązkowych podejmuje Dziekan za zgodą Rektora.

3.      Zasady odbywania, formę oraz zakres programowy praktyk nieobowiązkowych ustala Dziekan.

4.      W przypadku realizacji praktyki nieobowiązkowej koszty związane z jej realizacją, w tym koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków pokrywa student.

 

VI.  Postanowienia końcowe

 

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem oraz w kwestiach spornych decyzje podejmuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

 

 

§ 17

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.      Z dniem wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 38/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lipca     2003 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych z późniejszymi zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 56/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. Zarządzeniem nr 24/04 z dnia 19 kwietnia 2004 r.  oraz Zarządzeniem nr 42/2004 z dnia 13 września 2004 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:27:43

Liczba wyświetleń strony: 7995

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka