traci moc na podstawie zarządzenia nr 45/2013

Zarządzenie Nr 56/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 5 listopada 2008 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 158 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W regulaminie organizacyjnym Uczelni stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 7 dodaje się pkt 2) w brzmieniu:

„2) Sekcja Promocji i Informacji, ”,

 

2)      w § 8 skreśla się pkt 3),

 

3)      w § 20 dotychczasową treść  pkt 10) zastępuje się treścią w brzmieniu :

„ 10) inspirowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych

z funduszy strukturalnych i innych źródeł oraz nadzorowanie i koordynowanie wszystkich projektów unijnych,”

 

4)        w § 20 dodaje się punkt 13) w brzmieniu:

„ 13) nadzór nad funkcjonowaniem Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego”,

 

5)        w § 22 dotychczasową treść  pkt 21) zastępuje się treścią w brzmieniu :

  „ 21) nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki Głównej, Wydawnictwa, Archiwum oraz Centrum Przygotowawczo – Egzaminacyjnego na Certyfikat z Języka Rosyjskiego.”,

 

6)        w § 29 ust. 5 pkt 2) skreśla się lit. d),

 

7)        w § 35 ust. 1 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

  „ 8) organizowanie badań wstępnych i okresowych pracowników Uczelni . ”,

 

 

8)    w § 35 ust. 3 dotychczasową treść  pkt 2) zastępuje się treścią w brzmieniu :

„ 2) ustalenie prawa pracowników do dodatku za staż pracy i innych dodatków  wynikających z obowiązujących przepisów oraz określenie ich wysokości, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, ”,

9)        w § 35 ust. 3 dotychczasową treść pkt 4) zastępuje się treścią w brzmieniu :

„ 4) ustalanie listy osób uprawnionych do otrzymania dodatkowego rocznego wynagrodzenia i wysokości tego wynagrodzenia, ”,

 

10)    w § 35 ust 3 skreśla się pkt 5),

 

11)    w § 35 ust 5 dotychczasową treść pkt 2) zastępuje się treścią w brzmieniu :

„ 2) gromadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem  nauczycielom akademickim płatnych i bezpłatnych urlopów w celach naukowych i artystycznych, ”,

 

12)    w § 35 ust.5 skreśla się pkt 6),

 

13)    w § 39 dotychczasową treść pkt 7) zastępuje się treścią w brzmieniu :

„ 7) prowadzenie całości spraw związanych z wypadkami w drodze do pracy

i z pracy, a w szczególności sporządzanie kart wypadków, kompletowanie dokumentów związanych z wypadkiem, przedkładanie wniosków do ZUS, ”,

 

14)    w § 46 dotychczasową treść pkt 10) zastępuje się treścią w brzmieniu :

„ 10) przygotowywanie wykazu osób prowadzących praktyki dla celów sporządzania list wypłat, ”,

 

15)    w § 54 ust. 1 dotychczasową treść pkt 4) zastępuje się treścią w brzmieniu :

„ 4) uzgadnianie zasadności zakupów sprzętu komputerowego z Uniwersyteckim Centrum Informatycznym, ”,

 

16)    w § 62 dotychczasową treść  pkt 7) zastępuje się treścią w brzmieniu :

„ 7) współpraca z Uniwersyteckim Centrum Informatycznym w zakresie rozwoju zastosowań informatycznych w administracji centralnej Uczelni, ”,

 

17)    w § 64 dodaje się pkt 18) w brzmieniu:

„ 18) składanie wniosków o rozliczenia wykorzystania dotacji na inwestycje. ”.

 

 

§ 2

 

W miejsce dotychczasowych załączników do regulaminu organizacyjnego Uczelni wprowadza się nowe załączniki stanowiące załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-08-22 13:06:37

Liczba wyświetleń strony: 7652

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka