Zarządzenie Nr 13/2008

Zarządzenie Nr 13/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 kwietnia 2008 roku


w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminów licencjackich i dyplomowych dla nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w ramach projektu unijnego Studia podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych,  Nr Z/2.26/II/2.1/22/06.


 
     Na podstawie art. 60 ust.2 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 Statutu w związku z uchwałą  Senatu nr 21/2008 z dnia 27 marca  2008 r. zarządza się, co następuje:  


 § 1

1.      Wypłata wynagrodzenia za  pracę w komisjach egzaminacyjnych licencjackich i dyplomowych nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w projekcie objętym niniejszym zarządzeniem może być dokonana  według  stawek kosztu pracy brutto przewidzianych w kosztorysie projektu za egzamin jednego studenta według następujących zasad:

1)      dla przewodniczących komisji  egzaminów licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu  ustala się 0,5 godziny obliczeniowej dydaktycznej po 50 zł za jedną godzinę, tj. 25 zł od egzaminu jednej osoby,

2)      dla recenzentów prac licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu ustala się 1 obliczeniowa godzinę dydaktyczną po 60 zł, tj. 60 zł od egzaminu jednej osoby,

3)      dla promotorów prac licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu ustala się 5 obliczeniowych godzin dydaktycznych po 50 zł za jedną godzinę, tj. 250 zł od egzaminu jednej osoby,

4)       dla każdego z trzech członków komisji egzaminu dyplomowego (praktycznego) za udział w egzaminie ustala się 0,5 obliczeniowej  godziny dydaktycznej po 40 zł za jedną godzinę, tj. 20 zł od egzaminu jednej osoby.

2.      Dla osób, o których mowa w ust.1 wynagrodzenie brutto  ustala kierownik projektu na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1-4.

3.      Wpłata wynagrodzenia następuje  jednorazowo po przeprowadzeniu egzaminów licencjackich i dyplomowych do dnia zakończenia projektu, nie później niż do    30 maja 2008 r.

 


§ 2

Zasady określone przedmiotowym zarządzeniem stosuje się do egzaminów przeprowadzonych w ramach projektu ramach projektu unijnego Studia podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych,  Nr Z/2.26/II/2.1/22/06.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 

 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 Zarządzenie Nr 13/2008

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:51:50

Liczba wyświetleń strony: 8013

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka